2010-12-30 Shinichiro Hamaji <shinichiro.hamaji@gmail.com>