2010-06-26 Mikhail Naganov <mnaganov@chromium.org>