2010-02-05 Simon Hausmann <simon.hausmann@nokia.com>