2010-06-23 Leandro Pereira <leandro@profusion.mobi>