2009-12-07 Mikhail Naganov <mnaganov@chromium.org>