2010-09-03 Mikhail Naganov <mnaganov@chromium.org>