f10ef279e33963b9814862edc665a535e1cf13a4
[WebKit-https.git] / Source / qtwebkit.qdocconf
1 include($QT_INSTALL_DOCS/global/qt-module-defaults.qdocconf)
2
3 project     = QtWebKit
4 description = "Qt WebKit API Documentation"
5 version     = 5.0.0
6
7 # Defines the name of the project. You cannot use operators (+, =, -) in
8 # the name. Properties for this project are set using a qhp.<projectname>.property
9 # format.
10 qhp.projects = QtWebKit
11 qhp.QtWebKit.file = qtwebkit.qhp
12 qhp.QtWebKit.namespace = org.qt-project.qtwebkit.500
13 qhp.QtWebKit.indexTitle = Qt WebKit
14 qhp.QtWebKit.virtualFolder  = qtwebkit
15
16 # For listing child nodes in Qt Creator or Assistant.
17 qhp.QtWebKit.subprojects = classes qmltypes
18 qhp.QtWebKit.subprojects.classes.title = Qt WebKit Widgets
19 qhp.QtWebKit.subprojects.classes.indexTitle = Qt WebKit Widgets
20 qhp.QtWebKit.subprojects.classes.selectors = class fake:headerfile
21 qhp.QtWebKit.subprojects.classes.sortPages = true
22 qhp.QtWebKit.subprojects.qmltypes.title = QML Types
23 qhp.QtWebKit.subprojects.qmltypes.indexTitle = Qt WebKit QML Types
24 qhp.QtWebKit.subprojects.qmltypes.selectors = fake:headerfile
25 qhp.QtWebKit.subprojects.qmltypes.sortPages = true
26
27 headerdirs = WebKit/qt/Api WebKit/qt/WidgetApi WebKit2/UIProcess/API/qt
28 sourcedirs = WebKit/qt/Api WebKit/qt/WidgetApi WebKit/qt/docs Source/JavaScriptCore/qt/api WebKit2/UIProcess/API/qt
29 exampledirs = WebKit/qt/docs
30 imagedirs = WebKit/qt/docs
31
32 depends += qtcore qtwidgets qtgui qtscript qtdoc qtprintsupport qtxml qtwebkitexamples