Rename Source/WebKit to Source/WebKitLegacy.
[WebKit-https.git] / Source / WebKitLegacy / ios / WebKit.iOS.exp
1 .objc_class_name_WKQuadObject
2 .objc_class_name_WebFixedPositionContent
3 .objc_class_name_WebGeolocation
4 .objc_class_name_WebGeolocationProviderIOS
5 .objc_class_name_WebMIMETypeRegistry
6 .objc_class_name_WebPDFView
7 .objc_class_name_WebPDFViewPlaceholder
8 .objc_class_name_WebSelectionRect
9 .objc_class_name_WebUITextIndicatorData
10 .objc_class_name_WebVisiblePosition
11 _WebDatabaseOriginsDidChangeNotification
12 _WebKitCreatePathWithShrinkWrappedRects
13 _WebKitGetLastLineBreakInBuffer
14 _WebKitGetMinimumZoomFontSize
15 _WebKitInitialize
16 _WebKitPlatformSystemRootDirectory
17 _WebKitSetBackgroundAndForegroundNotificationNames
18 _WebKitSetEndBackgroundTaskBlock
19 _WebKitSetInvalidWebBackgroundTaskIdentifier
20 _WebKitSetIsClassic
21 _WebKitSetStartBackgroundTaskBlock
22 _WebOpenPanelConfigurationAllowMultipleFilesKey
23 _WebOpenPanelConfigurationMimeTypesKey
24 _WebOpenPanelConfigurationMediaCaptureTypeKey
25 _WebQuickLookFileNameKey
26 _WebQuickLookUTIKey
27 _WebViewportFitKey
28 _WebViewportFitAutoValue
29 _WebViewportFitContainValue
30 _WebViewportFitCoverValue
31 _WebViewportHeightKey
32 _WebViewportInitialScaleKey
33 _WebViewportMaximumScaleKey
34 _WebViewportMinimumScaleKey
35 _WebViewportUserScalableKey
36 _WebViewportShrinkToFitKey
37 _WebViewportWidthKey
38
39 # So that we can use the MemoryMeasure class in MobileSafari
40 __ZN6WebKit13MemoryMeasure10taskMemoryEv
41 __ZN6WebKit13MemoryMeasure13enableLoggingEb
42 __ZN6WebKit13MemoryMeasure16isLoggingEnabledEv
43 __ZN6WebKit13MemoryMeasure18m_isLoggingEnabledE
44 __ZN6WebKit13MemoryMeasureD1Ev
45 __ZN6WebKit13MemoryMeasureD2Ev
46
47 # For estimated progress notifications
48 _WebViewProgressBackgroundColorKey
49 _WebViewProgressEstimatedProgressKey
50
51 # For WebInspector notifications
52 __WebViewRemoteInspectorHasSessionChangedNotification
53
54 # WebKit1 internal types exposed for WebKit2.
55 .objc_class_name_WebGeolocationCoreLocationProvider