022e975675d17805522e892d0fb164e7509e57ca
[WebKit-https.git] / Source / WebInspectorUI / Localizations / en.lproj / localizedStrings.js
1 var localizedStrings = new Object;
2
3 localizedStrings[" (Prototype)"] = " (Prototype)";
4 localizedStrings[" (line %s)"] = " (line %s)";
5 localizedStrings["${expr} = expression"] = "${expr} = expression";
6 localizedStrings["%.0f B"] = "%.0f B";
7 localizedStrings["%.0fms"] = "%.0fms";
8 localizedStrings["%.1f GB"] = "%.1f GB";
9 localizedStrings["%.1f KB"] = "%.1f KB";
10 localizedStrings["%.1f MB"] = "%.1f MB";
11 localizedStrings["%.1f days"] = "%.1f days";
12 localizedStrings["%.1fB"] = "%.1fB";
13 localizedStrings["%.1fK"] = "%.1fK";
14 localizedStrings["%.1fM"] = "%.1fM";
15 localizedStrings["%.1fhrs"] = "%.1fhrs";
16 localizedStrings["%.1fmin"] = "%.1fmin";
17 localizedStrings["%.1fms"] = "%.1fms";
18 localizedStrings["%.2f GB"] = "%.2f GB";
19 localizedStrings["%.2f KB"] = "%.2f KB";
20 localizedStrings["%.2f MB"] = "%.2f MB";
21 localizedStrings["%.2f\u00d7"] = "%.2f\u00d7";
22 localizedStrings["%.2fms"] = "%.2fms";
23 localizedStrings["%.2fs"] = "%.2fs";
24 localizedStrings["%.3fms"] = "%.3fms";
25 localizedStrings["%d Error"] = "%d Error";
26 localizedStrings["%d Errors"] = "%d Errors";
27 localizedStrings["%d Errors, %d Warnings"] = "%d Errors, %d Warnings";
28 localizedStrings["%d Fail"] = "%d Fail";
29 localizedStrings["%d Frame"] = "%d Frame";
30 localizedStrings["%d Frames"] = "%d Frames";
31 localizedStrings["%d More\u2026"] = "%d More\u2026";
32 localizedStrings["%d Pass"] = "%d Pass";
33 localizedStrings["%d Threads"] = "%d Threads";
34 localizedStrings["%d Unsupported"] = "%d Unsupported";
35 localizedStrings["%d Warn"] = "%d Warn";
36 localizedStrings["%d Warnings"] = "%d Warnings";
37 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels"] = "%d \xd7 %d pixels";
38 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)"] = "%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)";
39 localizedStrings["%d fps"] = "%d fps";
40 localizedStrings["%d matches"] = "%d matches";
41 localizedStrings["%d of %d"] = "%d of %d";
42 localizedStrings["%dpx"] = "%dpx";
43 localizedStrings["%dpx²"] = "%dpx²";
44 localizedStrings["%s (%s)"] = "%s (%s)";
45 localizedStrings["%s (%s, %s)"] = "%s (%s, %s)";
46 localizedStrings["%s (default)"] = "%s (default)";
47 localizedStrings["%s (hidden)"] = "%s (hidden)";
48 localizedStrings["%s Event Dispatched"] = "%s Event Dispatched";
49 localizedStrings["%s Fired"] = "%s Fired";
50 localizedStrings["%s Prototype"] = "%s Prototype";
51 localizedStrings["%s Result"] = "%s Result";
52 localizedStrings["%s \u2013 %s"] = "%s \u2013 %s";
53 localizedStrings["%s \u2014 %s"] = "%s \u2014 %s";
54 localizedStrings["%s cannot be modified"] = "%s cannot be modified";
55 localizedStrings["%s delay"] = "%s delay";
56 localizedStrings["%s interval"] = "%s interval";
57 localizedStrings["(Action %s)"] = "(Action %s)";
58 localizedStrings["(Disk)"] = "(Disk)";
59 localizedStrings["(Index)"] = "(Index)";
60 localizedStrings["(Memory)"] = "(Memory)";
61 localizedStrings["(Tail Call)"] = "(Tail Call)";
62 localizedStrings["(anonymous function)"] = "(anonymous function)";
63 localizedStrings["(async)"] = "(async)";
64 localizedStrings["(disk)"] = "(disk)";
65 localizedStrings["(many)"] = "(many)";
66 localizedStrings["(memory)"] = "(memory)";
67 localizedStrings["(multiple)"] = "(multiple)";
68 localizedStrings["(program)"] = "(program)";
69 localizedStrings["(service worker)"] = "(service worker)";
70 localizedStrings["(uninitialized)"] = "(uninitialized)";
71 localizedStrings[", "] = ", ";
72 localizedStrings["1 match"] = "1 match";
73 localizedStrings["2D"] = "2D";
74 localizedStrings["Accessibility"] = "Accessibility";
75 localizedStrings["Action"] = "Action";
76 localizedStrings["Activity Viewer"] = "Activity Viewer";
77 localizedStrings["Add"] = "Add";
78 localizedStrings["Add Action"] = "Add Action";
79 localizedStrings["Add Breakpoint"] = "Add Breakpoint";
80 localizedStrings["Add New"] = "Add New";
81 localizedStrings["Add New Class"] = "Add New Class";
82 localizedStrings["Add New Probe Expression"] = "Add New Probe Expression";
83 localizedStrings["Add New Watch Expression"] = "Add New Watch Expression";
84 localizedStrings["Add a Class"] = "Add a Class";
85 localizedStrings["Add new breakpoint action after this action"] = "Add new breakpoint action after this action";
86 localizedStrings["Add new rule"] = "Add new rule";
87 localizedStrings["Add probe expression"] = "Add probe expression";
88 localizedStrings["Add watch expression"] = "Add watch expression";
89 localizedStrings["Additions"] = "Additions";
90 localizedStrings["Address"] = "Address";
91 localizedStrings["All"] = "All";
92 localizedStrings["All Changes"] = "All Changes";
93 localizedStrings["All Exceptions"] = "All Exceptions";
94 localizedStrings["All Layers"] = "All Layers";
95 localizedStrings["All Requests"] = "All Requests";
96 localizedStrings["All Resources"] = "All Resources";
97 localizedStrings["All Storage"] = "All Storage";
98 localizedStrings["All items in “%s“ must be error objects"] = "All items in “%s“ must be error objects";
99 localizedStrings["All items in “%s“ must be non-empty strings"] = "All items in “%s“ must be non-empty strings";
100 localizedStrings["All items in “%s“ must be valid DOM nodes"] = "All items in “%s“ must be valid DOM nodes";
101 localizedStrings["An error occurred trying to load the resource."] = "An error occurred trying to load the resource.";
102 localizedStrings["An error occurred trying to read the “%s” table."] = "An error occurred trying to read the “%s” table.";
103 localizedStrings["An unexpected error %s occurred."] = "An unexpected error %s occurred.";
104 localizedStrings["An unexpected error occurred."] = "An unexpected error occurred.";
105 localizedStrings["Angle"] = "Angle";
106 localizedStrings["Animation Frame %d Canceled"] = "Animation Frame %d Canceled";
107 localizedStrings["Animation Frame %d Fired"] = "Animation Frame %d Fired";
108 localizedStrings["Animation Frame %d Requested"] = "Animation Frame %d Requested";
109 localizedStrings["Animation Frame Canceled"] = "Animation Frame Canceled";
110 localizedStrings["Animation Frame Fired"] = "Animation Frame Fired";
111 localizedStrings["Animation Frame Requested"] = "Animation Frame Requested";
112 localizedStrings["Anonymous Script %d"] = "Anonymous Script %d";
113 localizedStrings["Anonymous Scripts"] = "Anonymous Scripts";
114 localizedStrings["Anonymous StyleSheet %d"] = "Anonymous StyleSheet %d";
115 localizedStrings["Application Cache"] = "Application Cache";
116 localizedStrings["Area"] = "Area";
117 localizedStrings["Assertion"] = "Assertion";
118 localizedStrings["Assertion Failed"] = "Assertion Failed";
119 localizedStrings["Assertion Failed: %s"] = "Assertion Failed: %s";
120 localizedStrings["Assertion Failures"] = "Assertion Failures";
121 localizedStrings["Assertion with message: %s"] = "Assertion with message: %s";
122 localizedStrings["Assertive"] = "Assertive";
123 localizedStrings["Attribute"] = "Attribute";
124 localizedStrings["Attribute Modified"] = "Attribute Modified";
125 localizedStrings["Attributes"] = "Attributes";
126 localizedStrings["Audit"] = "Audit";
127 localizedStrings["Audit test error: %s"] = "Audit test error: %s";
128 localizedStrings["Audit:"] = "Audit:";
129 localizedStrings["Audits"] = "Audits";
130 localizedStrings["Author Stylesheet"] = "Author Stylesheet";
131 localizedStrings["Auto Increment"] = "Auto Increment";
132 localizedStrings["Automatically continue after evaluating"] = "Automatically continue after evaluating";
133 localizedStrings["Available Style Sheets"] = "Available Style Sheets";
134 localizedStrings["Average Time"] = "Average Time";
135 localizedStrings["Back (%s)"] = "Back (%s)";
136 localizedStrings["Backtrace"] = "Backtrace";
137 localizedStrings["Basic"] = "Basic";
138 localizedStrings["Beacon"] = "Beacon";
139 localizedStrings["Beacons"] = "Beacons";
140 localizedStrings["Binary Frame"] = "Binary Frame";
141 localizedStrings["Block Variables"] = "Block Variables";
142 localizedStrings["Body:"] = "Body:";
143 localizedStrings["Boundary"] = "Boundary";
144 localizedStrings["Box Model"] = "Box Model";
145 localizedStrings["Break on events with name:"] = "Break on events with name:";
146 localizedStrings["Break on request with URL:"] = "Break on request with URL:";
147 localizedStrings["Break on…"] = "Break on…";
148 localizedStrings["Breakdown"] = "Breakdown";
149 localizedStrings["Breakdown of each memory category at the end of the selected time range"] = "Breakdown of each memory category at the end of the selected time range";
150 localizedStrings["Breakpoint"] = "Breakpoint";
151 localizedStrings["Breakpoints"] = "Breakpoints";
152 localizedStrings["Breakpoints disabled"] = "Breakpoints disabled";
153 localizedStrings["Bubbling"] = "Bubbling";
154 localizedStrings["Busy"] = "Busy";
155 localizedStrings["Byte Range %s\u2013%s"] = "Byte Range %s\u2013%s";
156 localizedStrings["Bytes Received"] = "Bytes Received";
157 localizedStrings["Bytes Sent"] = "Bytes Sent";
158 localizedStrings["CSP Hash"] = "CSP Hash";
159 localizedStrings["CSS"] = "CSS";
160 localizedStrings["CSS Canvas"] = "CSS Canvas";
161 localizedStrings["CSS canvas “%s”"] = "CSS canvas “%s”";
162 localizedStrings["Cached"] = "Cached";
163 localizedStrings["Call Frames Truncated"] = "Call Frames Truncated";
164 localizedStrings["Call Stack"] = "Call Stack";
165 localizedStrings["Call Stack Unavailable"] = "Call Stack Unavailable";
166 localizedStrings["Call Trees"] = "Call Trees";
167 localizedStrings["Calls"] = "Calls";
168 localizedStrings["Cancel Automatic Continue"] = "Cancel Automatic Continue";
169 localizedStrings["Cancel comparison"] = "Cancel comparison";
170 localizedStrings["Canvas"] = "Canvas";
171 localizedStrings["Canvas %d"] = "Canvas %d";
172 localizedStrings["Canvas %s"] = "Canvas %s";
173 localizedStrings["Canvas Element"] = "Canvas Element";
174 localizedStrings["Canvases"] = "Canvases";
175 localizedStrings["Capture Screenshot"] = "Capture Screenshot";
176 localizedStrings["Capturing"] = "Capturing";
177 localizedStrings["Catch Variables"] = "Catch Variables";
178 localizedStrings["Categories"] = "Categories";
179 localizedStrings["Certificate"] = "Certificate";
180 localizedStrings["Character Data"] = "Character Data";
181 localizedStrings["Charge ‘%s’ to Callers"] = "Charge ‘%s’ to Callers";
182 localizedStrings["Checked"] = "Checked";
183 localizedStrings["Child"] = "Child";
184 localizedStrings["Child Layers"] = "Child Layers";
185 localizedStrings["Child added to "] = "Child added to ";
186 localizedStrings["Children"] = "Children";
187 localizedStrings["Classes"] = "Classes";
188 localizedStrings["Clear Log"] = "Clear Log";
189 localizedStrings["Clear Network Items (%s)"] = "Clear Network Items (%s)";
190 localizedStrings["Clear Timeline (%s)"] = "Clear Timeline (%s)";
191 localizedStrings["Clear filters"] = "Clear filters";
192 localizedStrings["Clear focus"] = "Clear focus";
193 localizedStrings["Clear log (%s or %s)"] = "Clear log (%s or %s)";
194 localizedStrings["Clear object store"] = "Clear object store";
195 localizedStrings["Clear samples"] = "Clear samples";
196 localizedStrings["Clear watch expressions"] = "Clear watch expressions";
197 localizedStrings["Click Listener"] = "Click Listener";
198 localizedStrings["Click to close this tab"] = "Click to close this tab";
199 localizedStrings["Click to select a color. Shift-click to switch color formats."] = "Click to select a color. Shift-click to switch color formats.";
200 localizedStrings["Clickable"] = "Clickable";
201 localizedStrings["Close"] = "Close";
202 localizedStrings["Close %s timeline view"] = "Close %s timeline view";
203 localizedStrings["Close Tab"] = "Close Tab";
204 localizedStrings["Close detail view"] = "Close detail view";
205 localizedStrings["Closed"] = "Closed";
206 localizedStrings["Closure Variables"] = "Closure Variables";
207 localizedStrings["Closure Variables (%s)"] = "Closure Variables (%s)";
208 localizedStrings["Code"] = "Code";
209 localizedStrings["Collapse All"] = "Collapse All";
210 localizedStrings["Collapse columns"] = "Collapse columns";
211 localizedStrings["Collect garbage"] = "Collect garbage";
212 localizedStrings["Comment"] = "Comment";
213 localizedStrings["Compare snapshots"] = "Compare snapshots";
214 localizedStrings["Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording"] = "Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording";
215 localizedStrings["Composite"] = "Composite";
216 localizedStrings["Composited"] = "Composited";
217 localizedStrings["Compressed"] = "Compressed";
218 localizedStrings["Compression"] = "Compression";
219 localizedStrings["Compression:"] = "Compression:";
220 localizedStrings["Computed"] = "Computed";
221 localizedStrings["Condition"] = "Condition";
222 localizedStrings["Conditional expression"] = "Conditional expression";
223 localizedStrings["Connecting"] = "Connecting";
224 localizedStrings["Connection"] = "Connection";
225 localizedStrings["Connection Close Frame"] = "Connection Close Frame";
226 localizedStrings["Connection Closed"] = "Connection Closed";
227 localizedStrings["Connection ID"] = "Connection ID";
228 localizedStrings["Connection:"] = "Connection:";
229 localizedStrings["Console"] = "Console";
230 localizedStrings["Console Evaluation"] = "Console Evaluation";
231 localizedStrings["Console Evaluation %d"] = "Console Evaluation %d";
232 localizedStrings["Console Profile Recorded"] = "Console Profile Recorded";
233 localizedStrings["Console cleared at %s"] = "Console cleared at %s";
234 localizedStrings["Console opened at %s"] = "Console opened at %s";
235 localizedStrings["Containing"] = "Containing";
236 localizedStrings["Content"] = "Content";
237 localizedStrings["Content Security Policy violation of directive: %s"] = "Content Security Policy violation of directive: %s";
238 localizedStrings["Continuation Frame"] = "Continuation Frame";
239 localizedStrings["Continue script execution (%s or %s)"] = "Continue script execution (%s or %s)";
240 localizedStrings["Continue to Here"] = "Continue to Here";
241 localizedStrings["Controls"] = "Controls";
242 localizedStrings["Cookies"] = "Cookies";
243 localizedStrings["Copy"] = "Copy";
244 localizedStrings["Copy Action"] = "Copy Action";
245 localizedStrings["Copy Link"] = "Copy Link";
246 localizedStrings["Copy Path to Property"] = "Copy Path to Property";
247 localizedStrings["Copy Row"] = "Copy Row";
248 localizedStrings["Copy Selected"] = "Copy Selected";
249 localizedStrings["Copy Table"] = "Copy Table";
250 localizedStrings["Copy as HTML"] = "Copy as HTML";
251 localizedStrings["Copy as cURL"] = "Copy as cURL";
252 localizedStrings["Could not fetch properties. Object may no longer exist."] = "Could not fetch properties. Object may no longer exist.";
253 localizedStrings["Count"] = "Count";
254 localizedStrings["Create Breakpoint"] = "Create Breakpoint";
255 localizedStrings["Create a new tab"] = "Create a new tab";
256 localizedStrings["Current"] = "Current";
257 localizedStrings["Current State"] = "Current State";
258 localizedStrings["Custom"] = "Custom";
259 localizedStrings["DNS"] = "DNS";
260 localizedStrings["DOM Content Loaded \u2014 %s"] = "DOM Content Loaded \u2014 %s";
261 localizedStrings["DOM Event"] = "DOM Event";
262 localizedStrings["DOM Events"] = "DOM Events";
263 localizedStrings["DOM Nodes:"] = "DOM Nodes:";
264 localizedStrings["Damping"] = "Damping";
265 localizedStrings["Data"] = "Data";
266 localizedStrings["Data returned from the database is too large."] = "Data returned from the database is too large.";
267 localizedStrings["Database"] = "Database";
268 localizedStrings["Database no longer has expected version."] = "Database no longer has expected version.";
269 localizedStrings["Databases"] = "Databases";
270 localizedStrings["Date"] = "Date";
271 localizedStrings["Debug: "] = "Debug: ";
272 localizedStrings["Debugger"] = "Debugger";
273 localizedStrings["Debugger Paused"] = "Debugger Paused";
274 localizedStrings["Debugger Statement"] = "Debugger Statement";
275 localizedStrings["Debugger disabled during Timeline recording"] = "Debugger disabled during Timeline recording";
276 localizedStrings["Debugger:"] = "Debugger:";
277 localizedStrings["Debugs"] = "Debugs";
278 localizedStrings["Decoded"] = "Decoded";
279 localizedStrings["Delete"] = "Delete";
280 localizedStrings["Delete Breakpoint"] = "Delete Breakpoint";
281 localizedStrings["Delete Breakpoints"] = "Delete Breakpoints";
282 localizedStrings["Detach into separate window"] = "Detach into separate window";
283 localizedStrings["Detached"] = "Detached";
284 localizedStrings["Details"] = "Details";
285 localizedStrings["Dimensions"] = "Dimensions";
286 localizedStrings["Disable Breakpoint"] = "Disable Breakpoint";
287 localizedStrings["Disable Breakpoints"] = "Disable Breakpoints";
288 localizedStrings["Disable Event Listener"] = "Disable Event Listener";
289 localizedStrings["Disable Program"] = "Disable Program";
290 localizedStrings["Disable all breakpoints (%s)"] = "Disable all breakpoints (%s)";
291 localizedStrings["Disable paint flashing"] = "Disable paint flashing";
292 localizedStrings["Disabled"] = "Disabled";
293 localizedStrings["Disk Cache"] = "Disk Cache";
294 localizedStrings["Displayed Columns"] = "Displayed Columns";
295 localizedStrings["Do not clear network items on new page loads"] = "Do not clear network items on new page loads";
296 localizedStrings["Do not clear the console on new page loads"] = "Do not clear the console on new page loads";
297 localizedStrings["Do not fade unexecuted code"] = "Do not fade unexecuted code";
298 localizedStrings["Dock to bottom of window"] = "Dock to bottom of window";
299 localizedStrings["Dock to side of window"] = "Dock to side of window";
300 localizedStrings["Document"] = "Document";
301 localizedStrings["Document Fragment"] = "Document Fragment";
302 localizedStrings["Document Type"] = "Document Type";
303 localizedStrings["Documents"] = "Documents";
304 localizedStrings["Domain"] = "Domain";
305 localizedStrings["Done"] = "Done";
306 localizedStrings["Download"] = "Download";
307 localizedStrings["Download Web Archive"] = "Download Web Archive";
308 localizedStrings["Duplicate property"] = "Duplicate property";
309 localizedStrings["Duration"] = "Duration";
310 localizedStrings["Dynamically calculated for the parent element"] = "Dynamically calculated for the parent element";
311 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element"] = "Dynamically calculated for the selected element";
312 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element and did not match"] = "Dynamically calculated for the selected element and did not match";
313 localizedStrings["Edit"] = "Edit";
314 localizedStrings["Edit Breakpoint…"] = "Edit Breakpoint…";
315 localizedStrings["Edit configuration"] = "Edit configuration";
316 localizedStrings["Edit custom gradient"] = "Edit custom gradient";
317 localizedStrings["Edit “%s”"] = "Edit “%s”";
318 localizedStrings["Edit “cubic-bezier“ function"] = "Edit “cubic-bezier“ function";
319 localizedStrings["Edit “spring“ function"] = "Edit “spring“ function";
320 localizedStrings["Element"] = "Element";
321 localizedStrings["Element clips compositing descendants"] = "Element clips compositing descendants";
322 localizedStrings["Element has CSS blending applied and composited descendants"] = "Element has CSS blending applied and composited descendants";
323 localizedStrings["Element has CSS filters applied"] = "Element has CSS filters applied";
324 localizedStrings["Element has CSS filters applied and composited descendants"] = "Element has CSS filters applied and composited descendants";
325 localizedStrings["Element has a 2D transform and composited descendants"] = "Element has a 2D transform and composited descendants";
326 localizedStrings["Element has a 3D transform"] = "Element has a 3D transform";
327 localizedStrings["Element has a reflection and composited descendants"] = "Element has a reflection and composited descendants";
328 localizedStrings["Element has children with a negative z-index"] = "Element has children with a negative z-index";
329 localizedStrings["Element has opacity applied and composited descendants"] = "Element has opacity applied and composited descendants";
330 localizedStrings["Element has perspective applied"] = "Element has perspective applied";
331 localizedStrings["Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style"] = "Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style";
332 localizedStrings["Element has “backface-visibility: hidden” style"] = "Element has “backface-visibility: hidden” style";
333 localizedStrings["Element has “blend-mode” style"] = "Element has “blend-mode” style";
334 localizedStrings["Element has “position: fixed” style"] = "Element has “position: fixed” style";
335 localizedStrings["Element has “position: sticky” style"] = "Element has “position: sticky” style";
336 localizedStrings["Element has “transform-style: preserve-3d” style"] = "Element has “transform-style: preserve-3d” style";
337 localizedStrings["Element has “will-change” style which includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter"] = "Element has “will-change” style which includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter";
338 localizedStrings["Element is <canvas>"] = "Element is <canvas>";
339 localizedStrings["Element is <iframe>"] = "Element is <iframe>";
340 localizedStrings["Element is <video>"] = "Element is <video>";
341 localizedStrings["Element is a plug-in"] = "Element is a plug-in";
342 localizedStrings["Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied"] = "Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied";
343 localizedStrings["Element is animated"] = "Element is animated";
344 localizedStrings["Element is masked and has composited descendants"] = "Element is masked and has composited descendants";
345 localizedStrings["Element is the root element"] = "Element is the root element";
346 localizedStrings["Element may overlap another compositing element"] = "Element may overlap another compositing element";
347 localizedStrings["Element overlaps other compositing element"] = "Element overlaps other compositing element";
348 localizedStrings["Elements"] = "Elements";
349 localizedStrings["Enable Audit Tab"] = "Enable Audit Tab";
350 localizedStrings["Enable Breakpoint"] = "Enable Breakpoint";
351 localizedStrings["Enable Breakpoints"] = "Enable Breakpoints";
352 localizedStrings["Enable Event Listener"] = "Enable Event Listener";
353 localizedStrings["Enable Layers Tab"] = "Enable Layers Tab";
354 localizedStrings["Enable New Tab Bar"] = "Enable New Tab Bar";
355 localizedStrings["Enable Program"] = "Enable Program";
356 localizedStrings["Enable Selection of Multiple Properties"] = "Enable Selection of Multiple Properties";
357 localizedStrings["Enable all breakpoints (%s)"] = "Enable all breakpoints (%s)";
358 localizedStrings["Enable breakpoints"] = "Enable breakpoints";
359 localizedStrings["Enable paint flashing"] = "Enable paint flashing";
360 localizedStrings["Enabled"] = "Enabled";
361 localizedStrings["Encoded"] = "Encoded";
362 localizedStrings["Encoding"] = "Encoding";
363 localizedStrings["Entire Recording"] = "Entire Recording";
364 localizedStrings["Error"] = "Error";
365 localizedStrings["Error: "] = "Error: ";
366 localizedStrings["Errors"] = "Errors";
367 localizedStrings["Errors:"] = "Errors:";
368 localizedStrings["Eval Code"] = "Eval Code";
369 localizedStrings["Evaluate JavaScript"] = "Evaluate JavaScript";
370 localizedStrings["Event"] = "Event";
371 localizedStrings["Event Breakpoint\u2026"] = "Event Breakpoint\u2026";
372 localizedStrings["Event Dispatched"] = "Event Dispatched";
373 localizedStrings["Event Listeners"] = "Event Listeners";
374 localizedStrings["Events"] = "Events";
375 localizedStrings["Example: “%s”"] = "Example: “%s”";
376 localizedStrings["Exception with thrown value: %s"] = "Exception with thrown value: %s";
377 localizedStrings["Expand All"] = "Expand All";
378 localizedStrings["Expand columns"] = "Expand columns";
379 localizedStrings["Expanded"] = "Expanded";
380 localizedStrings["Experimental"] = "Experimental";
381 localizedStrings["Export"] = "Export";
382 localizedStrings["Export HAR"] = "Export HAR";
383 localizedStrings["Export Result"] = "Export Result";
384 localizedStrings["Export Test"] = "Export Test";
385 localizedStrings["Export recording (%s)"] = "Export recording (%s)";
386 localizedStrings["Expression"] = "Expression";
387 localizedStrings["Extension Scripts"] = "Extension Scripts";
388 localizedStrings["Extensions"] = "Extensions";
389 localizedStrings["Extra Scripts"] = "Extra Scripts";
390 localizedStrings["Fade unexecuted code"] = "Fade unexecuted code";
391 localizedStrings["Failed to upgrade"] = "Failed to upgrade";
392 localizedStrings["Failure status code"] = "Failure status code";
393 localizedStrings["Fetch"] = "Fetch";
394 localizedStrings["Fetches"] = "Fetches";
395 localizedStrings["File or Resource"] = "File or Resource";
396 localizedStrings["Filename"] = "Filename";
397 localizedStrings["Filter"] = "Filter";
398 localizedStrings["Filter Full URL"] = "Filter Full URL";
399 localizedStrings["Find Next (%s)"] = "Find Next (%s)";
400 localizedStrings["Find Previous (%s)"] = "Find Previous (%s)";
401 localizedStrings["Flows"] = "Flows";
402 localizedStrings["Focus on Subtree"] = "Focus on Subtree";
403 localizedStrings["Focused"] = "Focused";
404 localizedStrings["Font"] = "Font";
405 localizedStrings["Fonts"] = "Fonts";
406 localizedStrings["Force Print Media Styles"] = "Force Print Media Styles";
407 localizedStrings["Forced Layout"] = "Forced Layout";
408 localizedStrings["Forced Pseudo-Classes"] = "Forced Pseudo-Classes";
409 localizedStrings["Format: HSL"] = "Format: HSL";
410 localizedStrings["Format: HSLA"] = "Format: HSLA";
411 localizedStrings["Format: Hex"] = "Format: Hex";
412 localizedStrings["Format: Hex with Alpha"] = "Format: Hex with Alpha";
413 localizedStrings["Format: Keyword"] = "Format: Keyword";
414 localizedStrings["Format: RGB"] = "Format: RGB";
415 localizedStrings["Format: RGBA"] = "Format: RGBA";
416 localizedStrings["Format: Short Hex"] = "Format: Short Hex";
417 localizedStrings["Format: Short Hex with Alpha"] = "Format: Short Hex with Alpha";
418 localizedStrings["Forward (%s)"] = "Forward (%s)";
419 localizedStrings["Fragment"] = "Fragment";
420 localizedStrings["Fragment Shader"] = "Fragment Shader";
421 localizedStrings["Frame %d"] = "Frame %d";
422 localizedStrings["Frame URL"] = "Frame URL";
423 localizedStrings["Frames"] = "Frames";
424 localizedStrings["Frames %d \u2013 %d"] = "Frames %d \u2013 %d";
425 localizedStrings["Full Garbage Collection"] = "Full Garbage Collection";
426 localizedStrings["Full URL"] = "Full URL";
427 localizedStrings["Fullscreen"] = "Fullscreen";
428 localizedStrings["Fullscreen from “%s“"] = "Fullscreen from “%s“";
429 localizedStrings["Function"] = "Function";
430 localizedStrings["Function Name Variable"] = "Function Name Variable";
431 localizedStrings["Garbage Collection"] = "Garbage Collection";
432 localizedStrings["General"] = "General";
433 localizedStrings["Getter"] = "Getter";
434 localizedStrings["Global Code"] = "Global Code";
435 localizedStrings["Global Lexical Environment"] = "Global Lexical Environment";
436 localizedStrings["Global Variables"] = "Global Variables";
437 localizedStrings["Grammar"] = "Grammar";
438 localizedStrings["Group"] = "Group";
439 localizedStrings["Group Media Requests"] = "Group Media Requests";
440 localizedStrings["Group by Event"] = "Group by Event";
441 localizedStrings["Group by Node"] = "Group by Node";
442 localizedStrings["Grouping Method"] = "Grouping Method";
443 localizedStrings["HAR Export (%s)"] = "HAR Export (%s)";
444 localizedStrings["HTML"] = "HTML";
445 localizedStrings["HTML Attributes"] = "HTML Attributes";
446 localizedStrings["Headers"] = "Headers";
447 localizedStrings["Headers:"] = "Headers:";
448 localizedStrings["Heading Level"] = "Heading Level";
449 localizedStrings["Heap Snapshot Object (%s)"] = "Heap Snapshot Object (%s)";
450 localizedStrings["Height"] = "Height";
451 localizedStrings["Hide Console"] = "Hide Console";
452 localizedStrings["Hide Console (%s)"] = "Hide Console (%s)";
453 localizedStrings["Hide Grid"] = "Hide Grid";
454 localizedStrings["Hide Path"] = "Hide Path";
455 localizedStrings["Hide Rulers"] = "Hide Rulers";
456 localizedStrings["Hide compositing borders"] = "Hide compositing borders";
457 localizedStrings["Hide shadow DOM nodes"] = "Hide shadow DOM nodes";
458 localizedStrings["Hide the details sidebar (%s)"] = "Hide the details sidebar (%s)";
459 localizedStrings["Hide the navigation sidebar (%s)"] = "Hide the navigation sidebar (%s)";
460 localizedStrings["Hide type information"] = "Hide type information";
461 localizedStrings["Hierarchy Level"] = "Hierarchy Level";
462 localizedStrings["High"] = "High";
463 localizedStrings["Highest: %s"] = "Highest: %s";
464 localizedStrings["Host"] = "Host";
465 localizedStrings["IP"] = "IP";
466 localizedStrings["IP Address"] = "IP Address";
467 localizedStrings["Identity"] = "Identity";
468 localizedStrings["Idle"] = "Idle";
469 localizedStrings["Ignore"] = "Ignore";
470 localizedStrings["Ignore the resource cache when loading resources"] = "Ignore the resource cache when loading resources";
471 localizedStrings["Ignored"] = "Ignored";
472 localizedStrings["Image"] = "Image";
473 localizedStrings["Image Size"] = "Image Size";
474 localizedStrings["Images"] = "Images";
475 localizedStrings["Immediate Pause Requested"] = "Immediate Pause Requested";
476 localizedStrings["Import"] = "Import";
477 localizedStrings["Imported"] = "Imported";
478 localizedStrings["Imported Recordings"] = "Imported Recordings";
479 localizedStrings["Incomplete"] = "Incomplete";
480 localizedStrings["Indent width:"] = "Indent width:";
481 localizedStrings["Index"] = "Index";
482 localizedStrings["Index Key \u2014 %s"] = "Index Key \u2014 %s";
483 localizedStrings["Indexed Databases"] = "Indexed Databases";
484 localizedStrings["Info: "] = "Info: ";
485 localizedStrings["Infos"] = "Infos";
486 localizedStrings["Inherited From"] = "Inherited From";
487 localizedStrings["Initial State"] = "Initial State";
488 localizedStrings["Initial Velocity"] = "Initial Velocity";
489 localizedStrings["Initiated"] = "Initiated";
490 localizedStrings["Initiator"] = "Initiator";
491 localizedStrings["Input: "] = "Input: ";
492 localizedStrings["Inspector Style Sheet"] = "Inspector Style Sheet";
493 localizedStrings["Instances"] = "Instances";
494 localizedStrings["Invalid"] = "Invalid";
495 localizedStrings["Invalid characters"] = "Invalid characters";
496 localizedStrings["Inverted"] = "Inverted";
497 localizedStrings["Invoke getter"] = "Invoke getter";
498 localizedStrings["JSON"] = "JSON";
499 localizedStrings["JavaScript"] = "JavaScript";
500 localizedStrings["JavaScript & Events"] = "JavaScript & Events";
501 localizedStrings["JavaScript Allocations"] = "JavaScript Allocations";
502 localizedStrings["JavaScript Context"] = "JavaScript Context";
503 localizedStrings["Jump to Definition"] = "Jump to Definition";
504 localizedStrings["Key"] = "Key";
505 localizedStrings["Key Path"] = "Key Path";
506 localizedStrings["Label"] = "Label";
507 localizedStrings["Latency"] = "Latency";
508 localizedStrings["Layer Count: %d"] = "Layer Count: %d";
509 localizedStrings["Layer Info"] = "Layer Info";
510 localizedStrings["Layers"] = "Layers";
511 localizedStrings["Layers:"] = "Layers:";
512 localizedStrings["Layout"] = "Layout";
513 localizedStrings["Layout & Rendering"] = "Layout & Rendering";
514 localizedStrings["Layout Invalidated"] = "Layout Invalidated";
515 localizedStrings["Line %d"] = "Line %d";
516 localizedStrings["Line %d:%d"] = "Line %d:%d";
517 localizedStrings["Line Number"] = "Line Number";
518 localizedStrings["Line wrapping:"] = "Line wrapping:";
519 localizedStrings["Linear Gradient"] = "Linear Gradient";
520 localizedStrings["Live"] = "Live";
521 localizedStrings["Live Size"] = "Live Size";
522 localizedStrings["Load \u2014 %s"] = "Load \u2014 %s";
523 localizedStrings["Load cancelled"] = "Load cancelled";
524 localizedStrings["Local File"] = "Local File";
525 localizedStrings["Local Storage"] = "Local Storage";
526 localizedStrings["Local Variables"] = "Local Variables";
527 localizedStrings["Located at %s"] = "Located at %s";
528 localizedStrings["Location"] = "Location";
529 localizedStrings["Log Canvas Context"] = "Log Canvas Context";
530 localizedStrings["Log Element"] = "Log Element";
531 localizedStrings["Log Frame Text"] = "Log Frame Text";
532 localizedStrings["Log Frame Value"] = "Log Frame Value";
533 localizedStrings["Log Message"] = "Log Message";
534 localizedStrings["Log Node"] = "Log Node";
535 localizedStrings["Log Symbol"] = "Log Symbol";
536 localizedStrings["Log Value"] = "Log Value";
537 localizedStrings["Log WebSocket"] = "Log WebSocket";
538 localizedStrings["Log: "] = "Log: ";
539 localizedStrings["Logs"] = "Logs";
540 localizedStrings["Low"] = "Low";
541 localizedStrings["Low Power Mode"] = "Low Power Mode";
542 localizedStrings["Lowest: %s"] = "Lowest: %s";
543 localizedStrings["MIME Type"] = "MIME Type";
544 localizedStrings["MIME Type:"] = "MIME Type:";
545 localizedStrings["Manifest URL"] = "Manifest URL";
546 localizedStrings["Mass"] = "Mass";
547 localizedStrings["Matching"] = "Matching";
548 localizedStrings["Max Comparison"] = "Max Comparison";
549 localizedStrings["Maximum"] = "Maximum";
550 localizedStrings["Maximum Size: %s"] = "Maximum Size: %s";
551 localizedStrings["Maximum maximum memory size in this recording"] = "Maximum maximum memory size in this recording";
552 localizedStrings["Media"] = "Media";
553 localizedStrings["Media Logging:"] = "Media Logging:";
554 localizedStrings["Medium"] = "Medium";
555 localizedStrings["Memory"] = "Memory";
556 localizedStrings["Memory Cache"] = "Memory Cache";
557 localizedStrings["Memory usage of this canvas"] = "Memory usage of this canvas";
558 localizedStrings["Memory: %s"] = "Memory: %s";
559 localizedStrings["Message"] = "Message";
560 localizedStrings["Method"] = "Method";
561 localizedStrings["Microtask Dispatched"] = "Microtask Dispatched";
562 localizedStrings["Missing result level"] = "Missing result level";
563 localizedStrings["Mixed"] = "Mixed";
564 localizedStrings["Module Code"] = "Module Code";
565 localizedStrings["Multi-Entry"] = "Multi-Entry";
566 localizedStrings["Name"] = "Name";
567 localizedStrings["Network"] = "Network";
568 localizedStrings["Network Issue"] = "Network Issue";
569 localizedStrings["Network Requests"] = "Network Requests";
570 localizedStrings["New Tab"] = "New Tab";
571 localizedStrings["Next Sibling"] = "Next Sibling";
572 localizedStrings["No"] = "No";
573 localizedStrings["No Accessibility Information"] = "No Accessibility Information";
574 localizedStrings["No Application Cache information available"] = "No Application Cache information available";
575 localizedStrings["No Attributes"] = "No Attributes";
576 localizedStrings["No Box Model Information"] = "No Box Model Information";
577 localizedStrings["No Canvas Contexts"] = "No Canvas Contexts";
578 localizedStrings["No Canvas Selected"] = "No Canvas Selected";
579 localizedStrings["No Chart Available"] = "No Chart Available";
580 localizedStrings["No Child Layers"] = "No Child Layers";
581 localizedStrings["No Entries"] = "No Entries";
582 localizedStrings["No Event Listeners"] = "No Event Listeners";
583 localizedStrings["No Filter Results"] = "No Filter Results";
584 localizedStrings["No Layer Available"] = "No Layer Available";
585 localizedStrings["No Parameters"] = "No Parameters";
586 localizedStrings["No Preview Available"] = "No Preview Available";
587 localizedStrings["No Properties"] = "No Properties";
588 localizedStrings["No Query Parameters"] = "No Query Parameters";
589 localizedStrings["No Request Headers"] = "No Request Headers";
590 localizedStrings["No Response Headers"] = "No Response Headers";
591 localizedStrings["No Result"] = "No Result";
592 localizedStrings["No Results Found"] = "No Results Found";
593 localizedStrings["No Search Results"] = "No Search Results";
594 localizedStrings["No Watch Expressions"] = "No Watch Expressions";
595 localizedStrings["No audit selected"] = "No audit selected";
596 localizedStrings["No matching ARIA role"] = "No matching ARIA role";
597 localizedStrings["No preview available"] = "No preview available";
598 localizedStrings["No request cookies."] = "No request cookies.";
599 localizedStrings["No request headers"] = "No request headers";
600 localizedStrings["No request, served from the disk cache."] = "No request, served from the disk cache.";
601 localizedStrings["No request, served from the memory cache."] = "No request, served from the memory cache.";
602 localizedStrings["No response cookies."] = "No response cookies.";
603 localizedStrings["No response headers"] = "No response headers";
604 localizedStrings["No response security certificate."] = "No response security certificate.";
605 localizedStrings["No response security information."] = "No response security information.";
606 localizedStrings["Node"] = "Node";
607 localizedStrings["Node Removed"] = "Node Removed";
608 localizedStrings["Nodes"] = "Nodes";
609 localizedStrings["None"] = "None";
610 localizedStrings["Not found"] = "Not found";
611 localizedStrings["Object Graph"] = "Object Graph";
612 localizedStrings["Object Store"] = "Object Store";
613 localizedStrings["Off"] = "Off";
614 localizedStrings["Once"] = "Once";
615 localizedStrings["Online"] = "Online";
616 localizedStrings["Only show resources with issues"] = "Only show resources with issues";
617 localizedStrings["Only show visual actions"] = "Only show visual actions";
618 localizedStrings["Open"] = "Open";
619 localizedStrings["Open in New Tab"] = "Open in New Tab";
620 localizedStrings["Option-click to show source"] = "Option-click to show source";
621 localizedStrings["Options"] = "Options";
622 localizedStrings["Original"] = "Original";
623 localizedStrings["Original formatting"] = "Original formatting";
624 localizedStrings["Originally %s"] = "Originally %s";
625 localizedStrings["Originator"] = "Originator";
626 localizedStrings["Other"] = "Other";
627 localizedStrings["Other Issue"] = "Other Issue";
628 localizedStrings["Outgoing message"] = "Outgoing message";
629 localizedStrings["Output: "] = "Output: ";
630 localizedStrings["Over 1 ms"] = "Over 1 ms";
631 localizedStrings["Over 15 ms"] = "Over 15 ms";
632 localizedStrings["Overview"] = "Overview";
633 localizedStrings["Owns"] = "Owns";
634 localizedStrings["Page"] = "Page";
635 localizedStrings["Page Issue"] = "Page Issue";
636 localizedStrings["Page navigated at %s"] = "Page navigated at %s";
637 localizedStrings["Page reloaded at %s"] = "Page reloaded at %s";
638 localizedStrings["Paint"] = "Paint";
639 localizedStrings["Paints"] = "Paints";
640 localizedStrings["Parent"] = "Parent";
641 localizedStrings["Partial Garbage Collection"] = "Partial Garbage Collection";
642 localizedStrings["Passive"] = "Passive";
643 localizedStrings["Path"] = "Path";
644 localizedStrings["Pause Processing"] = "Pause Processing";
645 localizedStrings["Pause Reason"] = "Pause Reason";
646 localizedStrings["Pause script execution (%s or %s)"] = "Pause script execution (%s or %s)";
647 localizedStrings["Ping"] = "Ping";
648 localizedStrings["Ping Frame"] = "Ping Frame";
649 localizedStrings["Pings"] = "Pings";
650 localizedStrings["Play Sound"] = "Play Sound";
651 localizedStrings["Polite"] = "Polite";
652 localizedStrings["Pong Frame"] = "Pong Frame";
653 localizedStrings["Port"] = "Port";
654 localizedStrings["Prefer indent using:"] = "Prefer indent using:";
655 localizedStrings["Preserve Log"] = "Preserve Log";
656 localizedStrings["Press %s to import a test or result file"] = "Press %s to import a test or result file";
657 localizedStrings["Press %s to load a recording from file."] = "Press %s to load a recording from file.";
658 localizedStrings["Press %s to start running the audit"] = "Press %s to start running the audit";
659 localizedStrings["Pressed"] = "Pressed";
660 localizedStrings["Pretty print"] = "Pretty print";
661 localizedStrings["Preview"] = "Preview";
662 localizedStrings["Previous Sibling"] = "Previous Sibling";
663 localizedStrings["Primary Key"] = "Primary Key";
664 localizedStrings["Primary Key \u2014 %s"] = "Primary Key \u2014 %s";
665 localizedStrings["Priority"] = "Priority";
666 localizedStrings["Probe Expression"] = "Probe Expression";
667 localizedStrings["Probe Sample Recorded"] = "Probe Sample Recorded";
668 localizedStrings["Probes"] = "Probes";
669 localizedStrings["Processing Instruction"] = "Processing Instruction";
670 localizedStrings["Program %d"] = "Program %d";
671 localizedStrings["Properties"] = "Properties";
672 localizedStrings["Protocol"] = "Protocol";
673 localizedStrings["Pseudo Element"] = "Pseudo Element";
674 localizedStrings["Query Parameters"] = "Query Parameters";
675 localizedStrings["Query String"] = "Query String";
676 localizedStrings["Query String Parameters"] = "Query String Parameters";
677 localizedStrings["Query returned no results."] = "Query returned no results.";
678 localizedStrings["Queued"] = "Queued";
679 localizedStrings["Radial Gradient"] = "Radial Gradient";
680 localizedStrings["Range Issue"] = "Range Issue";
681 localizedStrings["Readonly"] = "Readonly";
682 localizedStrings["Reasons for compositing"] = "Reasons for compositing";
683 localizedStrings["Reasons for compositing:"] = "Reasons for compositing:";
684 localizedStrings["Record first %s frames"] = "Record first %s frames";
685 localizedStrings["Recording"] = "Recording";
686 localizedStrings["Recording %d"] = "Recording %d";
687 localizedStrings["Recording Timeline Data"] = "Recording Timeline Data";
688 localizedStrings["Recording error: %s"] = "Recording error: %s";
689 localizedStrings["Recordings"] = "Recordings";
690 localizedStrings["Redirect Response"] = "Redirect Response";
691 localizedStrings["Redirects"] = "Redirects";
692 localizedStrings["Reference Issue"] = "Reference Issue";
693 localizedStrings["Reflection"] = "Reflection";
694 localizedStrings["Refresh"] = "Refresh";
695 localizedStrings["Refresh all"] = "Refresh all";
696 localizedStrings["Refresh watch expressions"] = "Refresh watch expressions";
697 localizedStrings["Region announced in its entirety."] = "Region announced in its entirety.";
698 localizedStrings["Regular Expression"] = "Regular Expression";
699 localizedStrings["Reload Web Inspector"] = "Reload Web Inspector";
700 localizedStrings["Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)"] = "Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)";
701 localizedStrings["Removals"] = "Removals";
702 localizedStrings["Remove Watch Expression"] = "Remove Watch Expression";
703 localizedStrings["Remove probe"] = "Remove probe";
704 localizedStrings["Remove this breakpoint action"] = "Remove this breakpoint action";
705 localizedStrings["Removed descendant "] = "Removed descendant ";
706 localizedStrings["Rendering Frames"] = "Rendering Frames";
707 localizedStrings["Repeating Linear Gradient"] = "Repeating Linear Gradient";
708 localizedStrings["Repeating Radial Gradient"] = "Repeating Radial Gradient";
709 localizedStrings["Request"] = "Request";
710 localizedStrings["Request & Response"] = "Request & Response";
711 localizedStrings["Request Cookies"] = "Request Cookies";
712 localizedStrings["Request Data"] = "Request Data";
713 localizedStrings["Request Headers"] = "Request Headers";
714 localizedStrings["Requesting: %s"] = "Requesting: %s";
715 localizedStrings["Required"] = "Required";
716 localizedStrings["Resource"] = "Resource";
717 localizedStrings["Resource Size"] = "Resource Size";
718 localizedStrings["Resource Type"] = "Resource Type";
719 localizedStrings["Resource does not have timing data"] = "Resource does not have timing data";
720 localizedStrings["Resource failed to load."] = "Resource failed to load.";
721 localizedStrings["Resource has no content"] = "Resource has no content";
722 localizedStrings["Resource has no timing data"] = "Resource has no timing data";
723 localizedStrings["Resource was loaded with the “data” scheme."] = "Resource was loaded with the “data” scheme.";
724 localizedStrings["Resource was served from the cache."] = "Resource was served from the cache.";
725 localizedStrings["Resources"] = "Resources";
726 localizedStrings["Response"] = "Response";
727 localizedStrings["Response Cookies"] = "Response Cookies";
728 localizedStrings["Response Headers"] = "Response Headers";
729 localizedStrings["Response:"] = "Response:";
730 localizedStrings["Restart (%s)"] = "Restart (%s)";
731 localizedStrings["Restart animation"] = "Restart animation";
732 localizedStrings["Results"] = "Results";
733 localizedStrings["Resume Processing"] = "Resume Processing";
734 localizedStrings["Resume Thread"] = "Resume Thread";
735 localizedStrings["Retained Size"] = "Retained Size";
736 localizedStrings["Return string must be one of %s"] = "Return string must be one of %s";
737 localizedStrings["Return type for anonymous function"] = "Return type for anonymous function";
738 localizedStrings["Return type for function: %s"] = "Return type for function: %s";
739 localizedStrings["Return value is not an object, string, or boolean"] = "Return value is not an object, string, or boolean";
740 localizedStrings["Reveal Breakpoint"] = "Reveal Breakpoint";
741 localizedStrings["Reveal in DOM Tree"] = "Reveal in DOM Tree";
742 localizedStrings["Reveal in Debugger Tab"] = "Reveal in Debugger Tab";
743 localizedStrings["Reveal in Elements Tab"] = "Reveal in Elements Tab";
744 localizedStrings["Reveal in Layers Tab"] = "Reveal in Layers Tab";
745 localizedStrings["Reveal in Network Tab"] = "Reveal in Network Tab";
746 localizedStrings["Reveal in Original Resource"] = "Reveal in Original Resource";
747 localizedStrings["Reveal in Resources Tab"] = "Reveal in Resources Tab";
748 localizedStrings["Role"] = "Role";
749 localizedStrings["Run %d"] = "Run %d";
750 localizedStrings["Running the “%s“ audit"] = "Running the “%s“ audit";
751 localizedStrings["Samples"] = "Samples";
752 localizedStrings["Save %d"] = "Save %d";
753 localizedStrings["Save File"] = "Save File";
754 localizedStrings["Save Selected"] = "Save Selected";
755 localizedStrings["Save configuration"] = "Save configuration";
756 localizedStrings["Saved States"] = "Saved States";
757 localizedStrings["Scheduling:"] = "Scheduling:";
758 localizedStrings["Scheme"] = "Scheme";
759 localizedStrings["Scope"] = "Scope";
760 localizedStrings["Scope Chain"] = "Scope Chain";
761 localizedStrings["Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s"] = "Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s";
762 localizedStrings["Script"] = "Script";
763 localizedStrings["Script Element %d"] = "Script Element %d";
764 localizedStrings["Script Evaluated"] = "Script Evaluated";
765 localizedStrings["Scripts"] = "Scripts";
766 localizedStrings["Scroll Into View"] = "Scroll Into View";
767 localizedStrings["Search"] = "Search";
768 localizedStrings["Search Again"] = "Search Again";
769 localizedStrings["Search Resource Content"] = "Search Resource Content";
770 localizedStrings["Secure"] = "Secure";
771 localizedStrings["Security"] = "Security";
772 localizedStrings["Security Issue"] = "Security Issue";
773 localizedStrings["Security Origin"] = "Security Origin";
774 localizedStrings["Select baseline snapshot"] = "Select baseline snapshot";
775 localizedStrings["Select comparison snapshot"] = "Select comparison snapshot";
776 localizedStrings["Selected"] = "Selected";
777 localizedStrings["Selected Canvas Context"] = "Selected Canvas Context";
778 localizedStrings["Selected Element"] = "Selected Element";
779 localizedStrings["Selected Frame"] = "Selected Frame";
780 localizedStrings["Selected Item"] = "Selected Item";
781 localizedStrings["Selected Items"] = "Selected Items";
782 localizedStrings["Selected Node"] = "Selected Node";
783 localizedStrings["Selected Symbol"] = "Selected Symbol";
784 localizedStrings["Selected Value"] = "Selected Value";
785 localizedStrings["Selected WebSocket"] = "Selected WebSocket";
786 localizedStrings["Selector Path"] = "Selector Path";
787 localizedStrings["Self Size"] = "Self Size";
788 localizedStrings["Self Time"] = "Self Time";
789 localizedStrings["Semantic Issue"] = "Semantic Issue";
790 localizedStrings["Server Timing:"] = "Server Timing:";
791 localizedStrings["Service Worker"] = "Service Worker";
792 localizedStrings["ServiceWorker"] = "ServiceWorker";
793 localizedStrings["Session"] = "Session";
794 localizedStrings["Session Storage"] = "Session Storage";
795 localizedStrings["Set to Automatically Continue"] = "Set to Automatically Continue";
796 localizedStrings["Setter"] = "Setter";
797 localizedStrings["Settings"] = "Settings";
798 localizedStrings["Shader"] = "Shader";
799 localizedStrings["Shader Programs"] = "Shader Programs";
800 localizedStrings["Shadow Content"] = "Shadow Content";
801 localizedStrings["Shadow Content (%s)"] = "Shadow Content (%s)";
802 localizedStrings["Shared Focus"] = "Shared Focus";
803 localizedStrings["Shortest property path to %s"] = "Shortest property path to %s";
804 localizedStrings["Show %d More"] = "Show %d More";
805 localizedStrings["Show All"] = "Show All";
806 localizedStrings["Show All Nodes (%d More)"] = "Show All Nodes (%d More)";
807 localizedStrings["Show Console"] = "Show Console";
808 localizedStrings["Show Console tab"] = "Show Console tab";
809 localizedStrings["Show Grid"] = "Show Grid";
810 localizedStrings["Show Path"] = "Show Path";
811 localizedStrings["Show Remaining (%d)"] = "Show Remaining (%d)";
812 localizedStrings["Show Rulers"] = "Show Rulers";
813 localizedStrings["Show Scope Chain on pause"] = "Show Scope Chain on pause";
814 localizedStrings["Show all actions"] = "Show all actions";
815 localizedStrings["Show all resources"] = "Show all resources";
816 localizedStrings["Show compositing borders"] = "Show compositing borders";
817 localizedStrings["Show errors logged to the Console"] = "Show errors logged to the Console";
818 localizedStrings["Show hidden tabs"] = "Show hidden tabs";
819 localizedStrings["Show messages logged to the Console"] = "Show messages logged to the Console";
820 localizedStrings["Show network information"] = "Show network information";
821 localizedStrings["Show page load timing"] = "Show page load timing";
822 localizedStrings["Show page resources"] = "Show page resources";
823 localizedStrings["Show shadow DOM nodes"] = "Show shadow DOM nodes";
824 localizedStrings["Show the details sidebar (%s)"] = "Show the details sidebar (%s)";
825 localizedStrings["Show the navigation sidebar (%s)"] = "Show the navigation sidebar (%s)";
826 localizedStrings["Show transparency grid"] = "Show transparency grid";
827 localizedStrings["Show type information"] = "Show type information";
828 localizedStrings["Show warnings logged to the Console"] = "Show warnings logged to the Console";
829 localizedStrings["Show:"] = "Show:";
830 localizedStrings["Showing:"] = "Showing:";
831 localizedStrings["Size"] = "Size";
832 localizedStrings["Size of current object plus all objects it keeps alive"] = "Size of current object plus all objects it keeps alive";
833 localizedStrings["Sizes"] = "Sizes";
834 localizedStrings["Snapshot %d"] = "Snapshot %d";
835 localizedStrings["Snapshot %d \u2014 %s"] = "Snapshot %d \u2014 %s";
836 localizedStrings["Snapshot Comparison (%d and %d)"] = "Snapshot Comparison (%d and %d)";
837 localizedStrings["Snapshot List"] = "Snapshot List";
838 localizedStrings["Socket"] = "Socket";
839 localizedStrings["Sockets"] = "Sockets";
840 localizedStrings["Sort Ascending"] = "Sort Ascending";
841 localizedStrings["Sort Descending"] = "Sort Descending";
842 localizedStrings["Source"] = "Source";
843 localizedStrings["Sources"] = "Sources";
844 localizedStrings["Space"] = "Space";
845 localizedStrings["Spaces"] = "Spaces";
846 localizedStrings["Specificity: (%d, %d, %d)"] = "Specificity: (%d, %d, %d)";
847 localizedStrings["Specificity: No value for selected element"] = "Specificity: No value for selected element";
848 localizedStrings["Spelling"] = "Spelling";
849 localizedStrings["Stalled"] = "Stalled";
850 localizedStrings["Start"] = "Start";
851 localizedStrings["Start Time"] = "Start Time";
852 localizedStrings["Start element selection (%s)"] = "Start element selection (%s)";
853 localizedStrings["Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)"] = "Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)";
854 localizedStrings["Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame."] = "Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame.";
855 localizedStrings["Start to Finish"] = "Start to Finish";
856 localizedStrings["State"] = "State";
857 localizedStrings["Status"] = "Status";
858 localizedStrings["Step"] = "Step";
859 localizedStrings["Step into (%s or %s)"] = "Step into (%s or %s)";
860 localizedStrings["Step out (%s or %s)"] = "Step out (%s or %s)";
861 localizedStrings["Step over (%s or %s)"] = "Step over (%s or %s)";
862 localizedStrings["Stiffness"] = "Stiffness";
863 localizedStrings["Stop"] = "Stop";
864 localizedStrings["Stop Recording"] = "Stop Recording";
865 localizedStrings["Stop element selection (%s)"] = "Stop element selection (%s)";
866 localizedStrings["Stop recording"] = "Stop recording";
867 localizedStrings["Stop recording (%s)"] = "Stop recording (%s)";
868 localizedStrings["Stop recording canvas actions"] = "Stop recording canvas actions";
869 localizedStrings["Stopping the “%s“ audit"] = "Stopping the “%s“ audit";
870 localizedStrings["Storage"] = "Storage";
871 localizedStrings["Style Attribute"] = "Style Attribute";
872 localizedStrings["Style rule"] = "Style rule";
873 localizedStrings["Styles"] = "Styles";
874 localizedStrings["Styles Invalidated"] = "Styles Invalidated";
875 localizedStrings["Styles Recalculated"] = "Styles Recalculated";
876 localizedStrings["Styles Sidebar:"] = "Styles Sidebar:";
877 localizedStrings["Styles \u2014 Computed"] = "Styles \u2014 Computed";
878 localizedStrings["Styles \u2014 Rules"] = "Styles \u2014 Rules";
879 localizedStrings["Stylesheet"] = "Stylesheet";
880 localizedStrings["Stylesheets"] = "Stylesheets";
881 localizedStrings["Subject"] = "Subject";
882 localizedStrings["Subtree Modified"] = "Subtree Modified";
883 localizedStrings["Summary"] = "Summary";
884 localizedStrings["TCP"] = "TCP";
885 localizedStrings["Tab width:"] = "Tab width:";
886 localizedStrings["Tabs"] = "Tabs";
887 localizedStrings["Tag"] = "Tag";
888 localizedStrings["Take snapshot"] = "Take snapshot";
889 localizedStrings["Template Content"] = "Template Content";
890 localizedStrings["Text"] = "Text";
891 localizedStrings["Text Frame"] = "Text Frame";
892 localizedStrings["Text Node"] = "Text Node";
893 localizedStrings["The page's content has changed"] = "The page's content has changed";
894 localizedStrings["The resource was requested insecurely."] = "The resource was requested insecurely.";
895 localizedStrings["The “%s“ audit failed"] = "The “%s“ audit failed";
896 localizedStrings["The “%s“ audit is unsupported"] = "The “%s“ audit is unsupported";
897 localizedStrings["The “%s“ audit passed"] = "The “%s“ audit passed";
898 localizedStrings["The “%s“ audit threw an error"] = "The “%s“ audit threw an error";
899 localizedStrings["The “%s“ audit warned"] = "The “%s“ audit warned";
900 localizedStrings["The “%s”\ntable is empty."] = "The “%s”\ntable is empty.";
901 localizedStrings["This action causes no visual change"] = "This action causes no visual change";
902 localizedStrings["This action moves the path outside the visible area"] = "This action moves the path outside the visible area";
903 localizedStrings["This object is a root"] = "This object is a root";
904 localizedStrings["This object is referenced by internal objects"] = "This object is referenced by internal objects";
905 localizedStrings["This text resource could benefit from compression"] = "This text resource could benefit from compression";
906 localizedStrings["Time"] = "Time";
907 localizedStrings["Time to First Byte"] = "Time to First Byte";
908 localizedStrings["Timeline"] = "Timeline";
909 localizedStrings["Timeline Recording %d"] = "Timeline Recording %d";
910 localizedStrings["Timelines"] = "Timelines";
911 localizedStrings["Timer %d Fired"] = "Timer %d Fired";
912 localizedStrings["Timer %d Installed"] = "Timer %d Installed";
913 localizedStrings["Timer %d Removed"] = "Timer %d Removed";
914 localizedStrings["Timer Fired"] = "Timer Fired";
915 localizedStrings["Timer Installed"] = "Timer Installed";
916 localizedStrings["Timer Removed"] = "Timer Removed";
917 localizedStrings["Timestamp \u2014 %s"] = "Timestamp \u2014 %s";
918 localizedStrings["Timing"] = "Timing";
919 localizedStrings["Toggle Classes"] = "Toggle Classes";
920 localizedStrings["Toggle Visibility"] = "Toggle Visibility";
921 localizedStrings["Top Functions"] = "Top Functions";
922 localizedStrings["Total Time"] = "Total Time";
923 localizedStrings["Total memory size at the end of the selected time range"] = "Total memory size at the end of the selected time range";
924 localizedStrings["Total time"] = "Total time";
925 localizedStrings["Totals:"] = "Totals:";
926 localizedStrings["Trace"] = "Trace";
927 localizedStrings["Trace: %s"] = "Trace: %s";
928 localizedStrings["Transfer Size"] = "Transfer Size";
929 localizedStrings["Transferred"] = "Transferred";
930 localizedStrings["Triggered Breakpoint"] = "Triggered Breakpoint";
931 localizedStrings["Triggered XHR Breakpoint"] = "Triggered XHR Breakpoint";
932 localizedStrings["True"] = "True";
933 localizedStrings["Type"] = "Type";
934 localizedStrings["Type Issue"] = "Type Issue";
935 localizedStrings["Type information for variable: %s"] = "Type information for variable: %s";
936 localizedStrings["URL"] = "URL";
937 localizedStrings["Unable to determine path to property from root"] = "Unable to determine path to property from root";
938 localizedStrings["Unable to parse as JSON: %s"] = "Unable to parse as JSON: %s";
939 localizedStrings["Uncaught Exceptions"] = "Uncaught Exceptions";
940 localizedStrings["Undefined custom element"] = "Undefined custom element";
941 localizedStrings["Unique"] = "Unique";
942 localizedStrings["Unknown error"] = "Unknown error";
943 localizedStrings["Unknown node"] = "Unknown node";
944 localizedStrings["Unsupported property name"] = "Unsupported property name";
945 localizedStrings["Unsupported property value"] = "Unsupported property value";
946 localizedStrings["Untitled"] = "Untitled";
947 localizedStrings["Use Default Media Styles"] = "Use Default Media Styles";
948 localizedStrings["Use the resource cache when loading resources"] = "Use the resource cache when loading resources";
949 localizedStrings["User Agent"] = "User Agent";
950 localizedStrings["User Agent Stylesheet"] = "User Agent Stylesheet";
951 localizedStrings["User Interface:"] = "User Interface:";
952 localizedStrings["User Stylesheet"] = "User Stylesheet";
953 localizedStrings["Valid From"] = "Valid From";
954 localizedStrings["Valid Until"] = "Valid Until";
955 localizedStrings["Value"] = "Value";
956 localizedStrings["Variables"] = "Variables";
957 localizedStrings["Verbose"] = "Verbose";
958 localizedStrings["Version"] = "Version";
959 localizedStrings["Vertex"] = "Vertex";
960 localizedStrings["Vertex Shader"] = "Vertex Shader";
961 localizedStrings["View Image"] = "View Image";
962 localizedStrings["View Recording"] = "View Recording";
963 localizedStrings["View Shader"] = "View Shader";
964 localizedStrings["View variable value"] = "View variable value";
965 localizedStrings["Visible"] = "Visible";
966 localizedStrings["Waiting"] = "Waiting";
967 localizedStrings["Waiting for canvas contexts created by script or CSS."] = "Waiting for canvas contexts created by script or CSS.";
968 localizedStrings["Waiting for frames…"] = "Waiting for frames…";
969 localizedStrings["Warning: "] = "Warning: ";
970 localizedStrings["Warnings"] = "Warnings";
971 localizedStrings["Watch Expressions"] = "Watch Expressions";
972 localizedStrings["Waterfall"] = "Waterfall";
973 localizedStrings["Web Inspector"] = "Web Inspector";
974 localizedStrings["WebRTC"] = "WebRTC";
975 localizedStrings["WebRTC Logging:"] = "WebRTC Logging:";
976 localizedStrings["WebSocket Connection Established"] = "WebSocket Connection Established";
977 localizedStrings["Whitespace characters"] = "Whitespace characters";
978 localizedStrings["Width"] = "Width";
979 localizedStrings["With Object Properties"] = "With Object Properties";
980 localizedStrings["Worker"] = "Worker";
981 localizedStrings["Worker \u2014 %s"] = "Worker \u2014 %s";
982 localizedStrings["Working Copy"] = "Working Copy";
983 localizedStrings["Wrap lines to editor width"] = "Wrap lines to editor width";
984 localizedStrings["XHR"] = "XHR";
985 localizedStrings["XHR Breakpoint\u2026"] = "XHR Breakpoint\u2026";
986 localizedStrings["XHRs"] = "XHRs";
987 localizedStrings["XPath"] = "XPath";
988 localizedStrings["Yes"] = "Yes";
989 localizedStrings["Zoom:"] = "Zoom:";
990 localizedStrings["computed"] = "computed";
991 localizedStrings["default"] = "default";
992 localizedStrings["for changes to take effect"] = "for changes to take effect";
993 localizedStrings["invalid JSON."] = "invalid JSON.";
994 localizedStrings["key"] = "key";
995 localizedStrings["line "] = "line ";
996 localizedStrings["originally %s"] = "originally %s";
997 localizedStrings["popup"] = "popup";
998 localizedStrings["popup, toggle"] = "popup, toggle";
999 localizedStrings["spaces"] = "spaces";
1000 localizedStrings["time before stopping"] = "time before stopping";
1001 localizedStrings["times before stopping"] = "times before stopping";
1002 localizedStrings["toggle"] = "toggle";
1003 localizedStrings["unsupported version."] = "unsupported version.";
1004 localizedStrings["value"] = "value";
1005 localizedStrings["“%s“ Event Fired"] = "“%s“ Event Fired";
1006 localizedStrings["“%s“ must be a %s"] = "“%s“ must be a %s";
1007 localizedStrings["“%s“ must be an %s"] = "“%s“ must be an %s";
1008 localizedStrings["“%s” Profile Recorded"] = "“%s” Profile Recorded";
1009 localizedStrings["“%s” is invalid."] = "“%s” is invalid.";
1010 localizedStrings["“%s” threw an error."] = "“%s” threw an error.";