Move SunSpider into PerformanceTests
[WebKit-https.git] / PerformanceTests / SunSpider / tests / v8-v5 / LIST
1 v8-crypto
2 v8-deltablue
3 v8-earley-boyer
4 v8-raytrace
5 v8-regexp
6 v8-richards
7 v8-splay