78a669975ce501cd90275bc42e7917d309b52d17
[WebKit-https.git] / LayoutTests / js / script-tests / class-syntax-declaration.js
1
2 description('Tests for ES6 class syntax declarations');
3
4 var constructorCallCount = 0;
5 const staticMethodValue = [1];
6 const instanceMethodValue = [2];
7 const getterValue = [3];
8 var setterValue = undefined;
9 class A {
10     constructor() { constructorCallCount++; }
11     static someStaticMethod() { return staticMethodValue; }
12     someInstanceMethod() { return instanceMethodValue; }
13     get someGetter() { return getterValue; }
14     set someSetter(value) { setterValue = value; }
15 }
16
17 shouldBe("constructorCallCount", "0");
18 shouldBe("A.someStaticMethod()", "staticMethodValue");
19 shouldBe("(new A).someInstanceMethod()", "instanceMethodValue");
20 shouldBe("constructorCallCount", "1");
21 shouldBe("(new A).someGetter", "getterValue");
22 shouldBe("constructorCallCount", "2");
23 shouldBe("(new A).someGetter", "getterValue");
24 shouldBe("setterValue", "undefined");
25 shouldNotThrow("(new A).someSetter = 789");
26 shouldBe("setterValue", "789");
27 shouldBe("(new A).__proto__", "A.prototype");
28 shouldBe("A.prototype.constructor", "A");
29
30 shouldThrow("class", "'SyntaxError: Unexpected end of script'");
31 shouldThrow("class [", "'SyntaxError: Unexpected token \\'[\\''");
32 shouldThrow("class {", "'SyntaxError: Class statements must have a name.'");
33 shouldThrow("class X {", "'SyntaxError: Unexpected end of script'");
34 shouldThrow("class X { ( }", "'SyntaxError: Unexpected token \\'(\\'. Expected an identifier.'");
35 shouldNotThrow("class X {}");
36 shouldThrow("class X { constructor() {} constructor() {} }", "'SyntaxError: Cannot declare multiple constructors in a single class.'");
37 shouldNotThrow("class X { constructor() {} static constructor() { return staticMethodValue; } }");
38 shouldBe("class X { constructor() {} static constructor() { return staticMethodValue; } }; X.constructor()", "staticMethodValue");
39 shouldThrow("class X { constructor() {} static prototype() {} }", "'SyntaxError: Cannot declare a static method named \\'prototype\\'.'");
40 shouldNotThrow("class X { constructor() {} prototype() { return instanceMethodValue; } }");
41 shouldBe("class X { constructor() {} prototype() { return instanceMethodValue; } }; (new X).prototype()", "instanceMethodValue");
42
43 shouldNotThrow("class X { constructor() {} set foo(a) {} }");
44 shouldNotThrow("class X { constructor() {} set foo({x, y}) {} }");
45 shouldThrow("class X { constructor() {} set foo() {} }");
46 shouldThrow("class X { constructor() {} set foo(a, b) {} }");
47 shouldNotThrow("class X { constructor() {} get foo() {} }");
48 shouldThrow("class X { constructor() {} get foo(x) {} }");
49 shouldThrow("class X { constructor() {} get foo({x, y}) {} }");
50
51 var successfullyParsed = true;