[iOS] TestWebKitAPI.PasteImage tests are flaky failures