2010-11-02 Mikhail Naganov <mnaganov@chromium.org>