2009-06-10 Simon Hausmann <simon.hausmann@nokia.com>