[GTK] Test gardening
[WebKit-https.git] / Websites / browserbench.org / Speedometer2.0 / resources / todomvc / vanilla-examples / es2015-babel-webpack / dist / bundle.vendor.b16cc08e016d07886f5f.js.map
1 {"version":3,"sources":["webpack:///bundle.vendor.b16cc08e016d07886f5f.js","webpack:///../~/css-loader/lib/css-base.js"],"names":["webpackJsonp","1","module","exports","12","__webpack_require__","13","list","toString","result","i","this","length","item","push","join","modules","mediaQuery","alreadyImportedModules","id"],"mappings":"AAAAA,cAAc,EAAE,IAEVC,EACA,SAASC,EAAQC,KAMjBC,GACA,SAASF,EAAQC,EAASE,GAEhCH,EAAOC,QAAUE,EAAoB,IAK/BC,GACA,SAASJ,EAAQC,GCbvBD,EAAAC,QAAA,WACA,GAAAI,KA0CA,OAvCAA,GAAAC,SAAA,WAEA,OADAC,MACAC,EAAA,EAAgBA,EAAAC,KAAAC,OAAiBF,IAAA,CACjC,GAAAG,GAAAF,KAAAD,EACAG,GAAA,GACAJ,EAAAK,KAAA,UAAAD,EAAA,OAAwCA,EAAA,QAExCJ,EAAAK,KAAAD,EAAA,IAGA,MAAAJ,GAAAM,KAAA,KAIAR,EAAAG,EAAA,SAAAM,EAAAC,GACA,gBAAAD,KACAA,IAAA,KAAAA,EAAA,KAEA,QADAE,MACAR,EAAA,EAAgBA,EAAAC,KAAAC,OAAiBF,IAAA,CACjC,GAAAS,GAAAR,KAAAD,GAAA,EACA,iBAAAS,KACAD,EAAAC,IAAA,GAEA,IAAAT,EAAA,EAAYA,EAAAM,EAAAJ,OAAoBF,IAAA,CAChC,GAAAG,GAAAG,EAAAN,EAKA,iBAAAG,GAAA,IAAAK,EAAAL,EAAA,MACAI,IAAAJ,EAAA,GACAA,EAAA,GAAAI,EACKA,IACLJ,EAAA,OAAAA,EAAA,aAAAI,EAAA,KAEAV,EAAAO,KAAAD,MAIAN,MD0BG","file":"bundle.vendor.b16cc08e016d07886f5f.js","sourcesContent":["webpackJsonp([1,2],{\n\n/***/ 1:\n/***/ function(module, exports) {\n\n// removed by extract-text-webpack-plugin\n\n/***/ },\n\n/***/ 12:\n/***/ function(module, exports, __webpack_require__) {\n\nmodule.exports = __webpack_require__(1);\n\n\n/***/ },\n\n/***/ 13:\n/***/ function(module, exports) {\n\n/*\r\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\r\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\r\n*/\r\n// css base code, injected by the css-loader\r\nmodule.exports = function() {\r\n\tvar list = [];\r\n\r\n\t// return the list of modules as css string\r\n\tlist.toString = function toString() {\r\n\t\tvar result = [];\r\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\r\n\t\t\tvar item = this[i];\r\n\t\t\tif(item[2]) {\r\n\t\t\t\tresult.push(\"@media \" + item[2] + \"{\" + item[1] + \"}\");\r\n\t\t\t} else {\r\n\t\t\t\tresult.push(item[1]);\r\n\t\t\t}\r\n\t\t}\r\n\t\treturn result.join(\"\");\r\n\t};\r\n\r\n\t// import a list of modules into the list\r\n\tlist.i = function(modules, mediaQuery) {\r\n\t\tif(typeof modules === \"string\")\r\n\t\t\tmodules = [[null, modules, \"\"]];\r\n\t\tvar alreadyImportedModules = {};\r\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\r\n\t\t\tvar id = this[i][0];\r\n\t\t\tif(typeof id === \"number\")\r\n\t\t\t\talreadyImportedModules[id] = true;\r\n\t\t}\r\n\t\tfor(i = 0; i < modules.length; i++) {\r\n\t\t\tvar item = modules[i];\r\n\t\t\t// skip already imported module\r\n\t\t\t// this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\r\n\t\t\t//  when a module is imported multiple times with different media queries.\r\n\t\t\t//  I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\r\n\t\t\tif(typeof item[0] !== \"number\" || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\r\n\t\t\t\tif(mediaQuery && !item[2]) {\r\n\t\t\t\t\titem[2] = mediaQuery;\r\n\t\t\t\t} else if(mediaQuery) {\r\n\t\t\t\t\titem[2] = \"(\" + item[2] + \") and (\" + mediaQuery + \")\";\r\n\t\t\t\t}\r\n\t\t\t\tlist.push(item);\r\n\t\t\t}\r\n\t\t}\r\n\t};\r\n\treturn list;\r\n};\r\n\n\n/***/ }\n\n},[12]);\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// bundle.vendor.b16cc08e016d07886f5f.js","/*\r\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\r\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\r\n*/\r\n// css base code, injected by the css-loader\r\nmodule.exports = function() {\r\n\tvar list = [];\r\n\r\n\t// return the list of modules as css string\r\n\tlist.toString = function toString() {\r\n\t\tvar result = [];\r\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\r\n\t\t\tvar item = this[i];\r\n\t\t\tif(item[2]) {\r\n\t\t\t\tresult.push(\"@media \" + item[2] + \"{\" + item[1] + \"}\");\r\n\t\t\t} else {\r\n\t\t\t\tresult.push(item[1]);\r\n\t\t\t}\r\n\t\t}\r\n\t\treturn result.join(\"\");\r\n\t};\r\n\r\n\t// import a list of modules into the list\r\n\tlist.i = function(modules, mediaQuery) {\r\n\t\tif(typeof modules === \"string\")\r\n\t\t\tmodules = [[null, modules, \"\"]];\r\n\t\tvar alreadyImportedModules = {};\r\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\r\n\t\t\tvar id = this[i][0];\r\n\t\t\tif(typeof id === \"number\")\r\n\t\t\t\talreadyImportedModules[id] = true;\r\n\t\t}\r\n\t\tfor(i = 0; i < modules.length; i++) {\r\n\t\t\tvar item = modules[i];\r\n\t\t\t// skip already imported module\r\n\t\t\t// this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\r\n\t\t\t//  when a module is imported multiple times with different media queries.\r\n\t\t\t//  I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\r\n\t\t\tif(typeof item[0] !== \"number\" || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\r\n\t\t\t\tif(mediaQuery && !item[2]) {\r\n\t\t\t\t\titem[2] = mediaQuery;\r\n\t\t\t\t} else if(mediaQuery) {\r\n\t\t\t\t\titem[2] = \"(\" + item[2] + \") and (\" + mediaQuery + \")\";\r\n\t\t\t\t}\r\n\t\t\t\tlist.push(item);\r\n\t\t\t}\r\n\t\t}\r\n\t};\r\n\treturn list;\r\n};\r\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ../~/css-loader/lib/css-base.js\n// module id = 13\n// module chunks = 1"],"sourceRoot":""}