Web Inspector: Styles: `::-webkit-scrollbar*` rules aren't shown
[WebKit-https.git] / Source / WebInspectorUI / Localizations / en.lproj / localizedStrings.js
1 var localizedStrings = new Object;
2
3 localizedStrings[" (Prototype)"] = " (Prototype)";
4 localizedStrings[" (line %s)"] = " (line %s)";
5 localizedStrings["${expr} = expression"] = "${expr} = expression";
6 localizedStrings["%.0f B"] = "%.0f B";
7 localizedStrings["%.0fms"] = "%.0fms";
8 localizedStrings["%.1f GB"] = "%.1f GB";
9 localizedStrings["%.1f KB"] = "%.1f KB";
10 localizedStrings["%.1f MB"] = "%.1f MB";
11 localizedStrings["%.1f days"] = "%.1f days";
12 localizedStrings["%.1fB"] = "%.1fB";
13 localizedStrings["%.1fK"] = "%.1fK";
14 localizedStrings["%.1fM"] = "%.1fM";
15 localizedStrings["%.1fhrs"] = "%.1fhrs";
16 localizedStrings["%.1fmin"] = "%.1fmin";
17 localizedStrings["%.1fms"] = "%.1fms";
18 localizedStrings["%.2f GB"] = "%.2f GB";
19 localizedStrings["%.2f KB"] = "%.2f KB";
20 localizedStrings["%.2f MB"] = "%.2f MB";
21 localizedStrings["%.2f\u00d7"] = "%.2f\u00d7";
22 localizedStrings["%.2fms"] = "%.2fms";
23 localizedStrings["%.2fs"] = "%.2fs";
24 localizedStrings["%.3fms"] = "%.3fms";
25 localizedStrings["%d Error"] = "%d Error";
26 localizedStrings["%d Errors"] = "%d Errors";
27 localizedStrings["%d Errors, %d Warnings"] = "%d Errors, %d Warnings";
28 localizedStrings["%d Failed (plural)"] = "%d Failed";
29 localizedStrings["%d Failed (singular)"] = "%d Failed";
30 localizedStrings["%d Frame"] = "%d Frame";
31 localizedStrings["%d Frames"] = "%d Frames";
32 localizedStrings["%d More\u2026"] = "%d More\u2026";
33 localizedStrings["%d Passed (plural)"] = "%d Passed";
34 localizedStrings["%d Passed (singular)"] = "%d Passed";
35 localizedStrings["%d Threads"] = "%d Threads";
36 localizedStrings["%d Unsupported (plural)"] = "%d Unsupported";
37 localizedStrings["%d Unsupported (singular)"] = "%d Unsupported";
38 localizedStrings["%d Warning"] = "%d Warning";
39 localizedStrings["%d Warnings"] = "%d Warnings";
40 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels"] = "%d \xd7 %d pixels";
41 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)"] = "%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)";
42 localizedStrings["%d fps"] = "%d fps";
43 localizedStrings["%d matches"] = "%d matches";
44 localizedStrings["%d of %d"] = "%d of %d";
45 localizedStrings["%dpx"] = "%dpx";
46 localizedStrings["%dpx\u00B2"] = "%dpx\u00B2";
47 localizedStrings["%s (%s)"] = "%s (%s)";
48 localizedStrings["%s (%s, %s)"] = "%s (%s, %s)";
49 localizedStrings["%s (default)"] = "%s (default)";
50 localizedStrings["%s (hidden)"] = "%s (hidden)";
51 localizedStrings["%s Callback"] = "%s Callback";
52 localizedStrings["%s Event Dispatched"] = "%s Event Dispatched";
53 localizedStrings["%s Fired"] = "%s Fired";
54 localizedStrings["%s Prototype"] = "%s Prototype";
55 localizedStrings["%s Result"] = "%s Result";
56 localizedStrings["%s \u2013 %s"] = "%s \u2013 %s";
57 localizedStrings["%s \u2013 %s (%s)"] = "%s \u2013 %s (%s)";
58 localizedStrings["%s \u2014 %s"] = "%s \u2014 %s";
59 localizedStrings["%s cannot be modified"] = "%s cannot be modified";
60 localizedStrings["%s delay"] = "%s delay";
61 localizedStrings["%s eval\n%s async"] = "%s eval\n%s async";
62 localizedStrings["%s interval"] = "%s interval";
63 localizedStrings["%s:"] = "%s:";
64 localizedStrings["(Action %s)"] = "(Action %s)";
65 localizedStrings["(Disk)"] = "(Disk)";
66 localizedStrings["(Index)"] = "(Index)";
67 localizedStrings["(Memory)"] = "(Memory)";
68 localizedStrings["(Tail Call)"] = "(Tail Call)";
69 localizedStrings["(anonymous function)"] = "(anonymous function)";
70 localizedStrings["(async)"] = "(async)";
71 localizedStrings["(disk)"] = "(disk)";
72 localizedStrings["(many)"] = "(many)";
73 localizedStrings["(memory)"] = "(memory)";
74 localizedStrings["(multiple)"] = "(multiple)";
75 localizedStrings["(program)"] = "(program)";
76 localizedStrings["(service worker)"] = "(service worker)";
77 localizedStrings["(uninitialized)"] = "(uninitialized)";
78 localizedStrings[", "] = ", ";
79 localizedStrings["1 match"] = "1 match";
80 localizedStrings["2D"] = "2D";
81 localizedStrings["Accessibility"] = "Accessibility";
82 localizedStrings["Action"] = "Action";
83 localizedStrings["Activity Viewer"] = "Activity Viewer";
84 localizedStrings["Add"] = "Add";
85 localizedStrings["Add Action"] = "Add Action";
86 localizedStrings["Add Breakpoint"] = "Add Breakpoint";
87 localizedStrings["Add Default Audits"] = "Add Default Audits";
88 localizedStrings["Add New"] = "Add New";
89 localizedStrings["Add New Class"] = "Add New Class";
90 localizedStrings["Add New Probe Expression"] = "Add New Probe Expression";
91 localizedStrings["Add New Watch Expression"] = "Add New Watch Expression";
92 localizedStrings["Add a Class"] = "Add a Class";
93 localizedStrings["Add new breakpoint action after this action"] = "Add new breakpoint action after this action";
94 localizedStrings["Add new rule"] = "Add new rule";
95 localizedStrings["Add probe expression"] = "Add probe expression";
96 localizedStrings["Add watch expression"] = "Add watch expression";
97 localizedStrings["Additions"] = "Additions";
98 localizedStrings["Address"] = "Address";
99 localizedStrings["All"] = "All";
100 localizedStrings["All Changes"] = "All Changes";
101 localizedStrings["All Exceptions"] = "All Exceptions";
102 localizedStrings["All Layers"] = "All Layers";
103 localizedStrings["All Requests"] = "All Requests";
104 localizedStrings["All Resources"] = "All Resources";
105 localizedStrings["All Storage"] = "All Storage";
106 localizedStrings["All items in \u0022%s\u0022 must be error objects"] = "All items in \u0022%s\u0022 must be error objects";
107 localizedStrings["All items in \u0022%s\u0022 must be non-empty strings"] = "All items in \u0022%s\u0022 must be non-empty strings";
108 localizedStrings["All items in \u0022%s\u0022 must be valid DOM nodes"] = "All items in \u0022%s\u0022 must be valid DOM nodes";
109 localizedStrings["Allow Media Capture on Insecure Sites"] = "Allow Media Capture on Insecure Sites";
110 localizedStrings["An error occurred trying to load the resource."] = "An error occurred trying to load the resource.";
111 localizedStrings["An error occurred trying to read the \u201C%s\u201D table."] = "An error occurred trying to read the \u201C%s\u201D table.";
112 localizedStrings["An unexpected error %s occurred."] = "An unexpected error %s occurred.";
113 localizedStrings["An unexpected error occurred."] = "An unexpected error occurred.";
114 localizedStrings["Angle"] = "Angle";
115 localizedStrings["Animation Frame %d Canceled"] = "Animation Frame %d Canceled";
116 localizedStrings["Animation Frame %d Fired"] = "Animation Frame %d Fired";
117 localizedStrings["Animation Frame %d Requested"] = "Animation Frame %d Requested";
118 localizedStrings["Animation Frame Canceled"] = "Animation Frame Canceled";
119 localizedStrings["Animation Frame Fired"] = "Animation Frame Fired";
120 localizedStrings["Animation Frame Requested"] = "Animation Frame Requested";
121 localizedStrings["Anonymous Script %d"] = "Anonymous Script %d";
122 localizedStrings["Anonymous Scripts"] = "Anonymous Scripts";
123 localizedStrings["Anonymous StyleSheet %d"] = "Anonymous StyleSheet %d";
124 localizedStrings["Application Cache"] = "Application Cache";
125 /* Approximate count of events */
126 localizedStrings["Approximate Number"] = "~%s";
127 localizedStrings["Area"] = "Area";
128 localizedStrings["Assertion"] = "Assertion";
129 localizedStrings["Assertion Failed"] = "Assertion Failed";
130 localizedStrings["Assertion Failed: %s"] = "Assertion Failed: %s";
131 localizedStrings["Assertion Failures"] = "Assertion Failures";
132 localizedStrings["Assertion with message: %s"] = "Assertion with message: %s";
133 localizedStrings["Assertive"] = "Assertive";
134 localizedStrings["Associated Data"] = "Associated Data";
135 localizedStrings["Async audits are not supported."] = "Async audits are not supported.";
136 localizedStrings["Attribute"] = "Attribute";
137 localizedStrings["Attribute Modified"] = "Attribute Modified";
138 localizedStrings["Attributes"] = "Attributes";
139 localizedStrings["Audit"] = "Audit";
140 localizedStrings["Audit Error: %s"] = "Audit Error: %s";
141 localizedStrings["Audit Warning: %s"] = "Audit Warning: %s";
142 localizedStrings["Audit version: %s"] = "Audit version: %s";
143 localizedStrings["Audits"] = "Audits";
144 localizedStrings["Author Stylesheet"] = "Author Stylesheet";
145 localizedStrings["Auto Increment"] = "Auto Increment";
146 localizedStrings["Automatically continue after evaluating"] = "Automatically continue after evaluating";
147 localizedStrings["Available Style Sheets"] = "Available Style Sheets";
148 localizedStrings["Average CPU: %s"] = "Average CPU: %s";
149 localizedStrings["Average Time"] = "Average Time";
150 localizedStrings["Average: %s"] = "Average: %s";
151 localizedStrings["BMP"] = "BMP";
152 localizedStrings["Back (%s)"] = "Back (%s)";
153 localizedStrings["Backtrace"] = "Backtrace";
154 localizedStrings["Basic"] = "Basic";
155 localizedStrings["Beacon"] = "Beacon";
156 localizedStrings["Beacons"] = "Beacons";
157 localizedStrings["Binary Frame"] = "Binary Frame";
158 localizedStrings["Binding"] = "Binding";
159 localizedStrings["Block Variables"] = "Block Variables";
160 localizedStrings["Body:"] = "Body:";
161 localizedStrings["Boundary"] = "Boundary";
162 localizedStrings["Box Model"] = "Box Model";
163 localizedStrings["Break on events with name:"] = "Break on events with name:";
164 localizedStrings["Break on request with URL:"] = "Break on request with URL:";
165 localizedStrings["Break on\u2026"] = "Break on\u2026";
166 localizedStrings["Breakdown"] = "Breakdown";
167 localizedStrings["Breakdown of each memory category at the end of the selected time range"] = "Breakdown of each memory category at the end of the selected time range";
168 localizedStrings["Breakdown of time spent on the main thread"] = "Breakdown of time spent on the main thread";
169 localizedStrings["Breakpoint"] = "Breakpoint";
170 localizedStrings["Breakpoints"] = "Breakpoints";
171 localizedStrings["Breakpoints disabled"] = "Breakpoints disabled";
172 localizedStrings["Bubbling"] = "Bubbling";
173 localizedStrings["Busy"] = "Busy";
174 localizedStrings["Byte Range %s\u2013%s"] = "Byte Range %s\u2013%s";
175 localizedStrings["Bytes Received"] = "Bytes Received";
176 localizedStrings["Bytes Sent"] = "Bytes Sent";
177 localizedStrings["CPU"] = "CPU";
178 localizedStrings["CPU Usage"] = "CPU Usage";
179 localizedStrings["CSP Hash"] = "CSP Hash";
180 localizedStrings["CSS"] = "CSS";
181 localizedStrings["CSS Canvas"] = "CSS Canvas";
182 localizedStrings["CSS Changes:"] = "CSS Changes:";
183 localizedStrings["CSS canvas \u201C%s\u201D"] = "CSS canvas \u201C%s\u201D";
184 localizedStrings["Cached"] = "Cached";
185 localizedStrings["Call Frames Truncated"] = "Call Frames Truncated";
186 localizedStrings["Call Stack"] = "Call Stack";
187 localizedStrings["Call Stack Unavailable"] = "Call Stack Unavailable";
188 localizedStrings["Call Trees"] = "Call Trees";
189 localizedStrings["Calls"] = "Calls";
190 localizedStrings["Cancel Automatic Continue"] = "Cancel Automatic Continue";
191 localizedStrings["Cancel comparison"] = "Cancel comparison";
192 localizedStrings["Canvas"] = "Canvas";
193 localizedStrings["Canvas %d"] = "Canvas %d";
194 localizedStrings["Canvas %s"] = "Canvas %s";
195 localizedStrings["Canvas Element"] = "Canvas Element";
196 localizedStrings["Canvases"] = "Canvases";
197 localizedStrings["Capture Screenshot"] = "Capture Screenshot";
198 localizedStrings["Capturing"] = "Capturing";
199 /* Context menu label for whether searches should be case sensitive. */
200 localizedStrings["Case Sensitive @ Context Menu"] = "Case Sensitive";
201 /* Settings tab checkbox label for whether searches should be case sensitive. */
202 localizedStrings["Case Sensitive @ Settings"] = "Case Sensitive";
203 localizedStrings["Catch Variables"] = "Catch Variables";
204 localizedStrings["Categories"] = "Categories";
205 localizedStrings["Certificate"] = "Certificate";
206 localizedStrings["Changes"] = "Changes";
207 localizedStrings["Character Data"] = "Character Data";
208 localizedStrings["Charge \u201C%s\u201D to Callers"] = "Charge \u201C%s\u201D to Callers";
209 localizedStrings["Checked"] = "Checked";
210 localizedStrings["Child"] = "Child";
211 localizedStrings["Child Layers"] = "Child Layers";
212 localizedStrings["Child added to "] = "Child added to ";
213 localizedStrings["Children"] = "Children";
214 localizedStrings["Cipher"] = "Cipher";
215 localizedStrings["Classes"] = "Classes";
216 localizedStrings["Clear Filters"] = "Clear Filters";
217 localizedStrings["Clear Log"] = "Clear Log";
218 localizedStrings["Clear Network Items (%s)"] = "Clear Network Items (%s)";
219 localizedStrings["Clear Timeline (%s)"] = "Clear Timeline (%s)";
220 localizedStrings["Clear focus"] = "Clear focus";
221 localizedStrings["Clear log (%s or %s)"] = "Clear log (%s or %s)";
222 localizedStrings["Clear object store"] = "Clear object store";
223 localizedStrings["Clear samples"] = "Clear samples";
224 localizedStrings["Clear watch expressions"] = "Clear watch expressions";
225 localizedStrings["Click Listener"] = "Click Listener";
226 localizedStrings["Click to close this tab"] = "Click to close this tab";
227 localizedStrings["Click to select a color\nShift-click to switch color formats"] = "Click to select a color\nShift-click to switch color formats";
228 localizedStrings["Click to view variable value\nShift-click to replace variable with value"] = "Click to view variable value\nShift-click to replace variable with value";
229 localizedStrings["Clickable"] = "Clickable";
230 localizedStrings["Close"] = "Close";
231 localizedStrings["Close %s timeline view"] = "Close %s timeline view";
232 localizedStrings["Close Tab"] = "Close Tab";
233 localizedStrings["Close detail view"] = "Close detail view";
234 localizedStrings["Closed"] = "Closed";
235 localizedStrings["Closure Variables"] = "Closure Variables";
236 localizedStrings["Closure Variables (%s)"] = "Closure Variables (%s)";
237 localizedStrings["Code"] = "Code";
238 localizedStrings["Collapse All"] = "Collapse All";
239 localizedStrings["Collapse columns"] = "Collapse columns";
240 localizedStrings["Collect garbage"] = "Collect garbage";
241 localizedStrings["Comment"] = "Comment";
242 localizedStrings["Compare snapshots"] = "Compare snapshots";
243 localizedStrings["Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording"] = "Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording";
244 localizedStrings["Composite"] = "Composite";
245 localizedStrings["Composited"] = "Composited";
246 localizedStrings["Compressed"] = "Compressed";
247 localizedStrings["Compression"] = "Compression";
248 localizedStrings["Compression:"] = "Compression:";
249 localizedStrings["Computed"] = "Computed";
250 localizedStrings["Condition"] = "Condition";
251 localizedStrings["Conditional expression"] = "Conditional expression";
252 localizedStrings["Connecting"] = "Connecting";
253 localizedStrings["Connection"] = "Connection";
254 localizedStrings["Connection Close Frame"] = "Connection Close Frame";
255 localizedStrings["Connection Closed"] = "Connection Closed";
256 localizedStrings["Connection ID"] = "Connection ID";
257 localizedStrings["Connection:"] = "Connection:";
258 localizedStrings["Console"] = "Console";
259 localizedStrings["Console Evaluation"] = "Console Evaluation";
260 localizedStrings["Console Evaluation %d"] = "Console Evaluation %d";
261 localizedStrings["Console Profile Recorded"] = "Console Profile Recorded";
262 localizedStrings["Console cleared at %s"] = "Console cleared at %s";
263 localizedStrings["Console opened at %s"] = "Console opened at %s";
264 localizedStrings["Containing"] = "Containing";
265 localizedStrings["Content"] = "Content";
266 localizedStrings["Content Security Policy violation of directive: %s"] = "Content Security Policy violation of directive: %s";
267 localizedStrings["Continuation Frame"] = "Continuation Frame";
268 localizedStrings["Continue script execution (%s or %s)"] = "Continue script execution (%s or %s)";
269 localizedStrings["Continue to Here"] = "Continue to Here";
270 localizedStrings["Continue without automatically stopping"] = "Continue without automatically stopping";
271 localizedStrings["Controls"] = "Controls";
272 localizedStrings["Cookies"] = "Cookies";
273 localizedStrings["Copy"] = "Copy";
274 localizedStrings["Copy Action"] = "Copy Action";
275 localizedStrings["Copy HTTP Request"] = "Copy HTTP Request";
276 localizedStrings["Copy HTTP Response"] = "Copy HTTP Response";
277 localizedStrings["Copy Link"] = "Copy Link";
278 localizedStrings["Copy Path to Property"] = "Copy Path to Property";
279 localizedStrings["Copy Row"] = "Copy Row";
280 localizedStrings["Copy Selected"] = "Copy Selected";
281 localizedStrings["Copy Table"] = "Copy Table";
282 localizedStrings["Copy as HTML"] = "Copy as HTML";
283 localizedStrings["Copy as cURL"] = "Copy as cURL";
284 localizedStrings["Could not fetch properties. Object may no longer exist."] = "Could not fetch properties. Object may no longer exist.";
285 localizedStrings["Count"] = "Count";
286 localizedStrings["Create Breakpoint"] = "Create Breakpoint";
287 localizedStrings["Create a new tab"] = "Create a new tab";
288 localizedStrings["Cross-Origin Restrictions"] = "Cross-Origin Restrictions";
289 localizedStrings["Current"] = "Current";
290 localizedStrings["Current State"] = "Current State";
291 localizedStrings["Custom"] = "Custom";
292 localizedStrings["DNS"] = "DNS";
293 localizedStrings["DOM Content Loaded \u2014 %s"] = "DOM Content Loaded \u2014 %s";
294 localizedStrings["DOM Event"] = "DOM Event";
295 localizedStrings["DOM Events"] = "DOM Events";
296 localizedStrings["DOM Nodes:"] = "DOM Nodes:";
297 localizedStrings["Damping"] = "Damping";
298 localizedStrings["Data"] = "Data";
299 localizedStrings["Data Bindings"] = "Data Bindings";
300 localizedStrings["Data returned from the database is too large."] = "Data returned from the database is too large.";
301 localizedStrings["Database"] = "Database";
302 localizedStrings["Database no longer has expected version."] = "Database no longer has expected version.";
303 localizedStrings["Databases"] = "Databases";
304 localizedStrings["Date"] = "Date";
305 localizedStrings["Debug: "] = "Debug: ";
306 localizedStrings["Debugger"] = "Debugger";
307 localizedStrings["Debugger Paused"] = "Debugger Paused";
308 localizedStrings["Debugger Statement"] = "Debugger Statement";
309 localizedStrings["Debugger disabled during Audit"] = "Debugger disabled during Audit";
310 localizedStrings["Debugger disabled during Timeline recording"] = "Debugger disabled during Timeline recording";
311 localizedStrings["Debugger:"] = "Debugger:";
312 localizedStrings["Debugs"] = "Debugs";
313 localizedStrings["Decoded"] = "Decoded";
314 localizedStrings["Default"] = "Default";
315 localizedStrings["Delete"] = "Delete";
316 localizedStrings["Delete Breakpoint"] = "Delete Breakpoint";
317 localizedStrings["Delete Breakpoints"] = "Delete Breakpoints";
318 localizedStrings["Demo Audit"] = "Demo Audit";
319 localizedStrings["Detach into separate window"] = "Detach into separate window";
320 localizedStrings["Detached"] = "Detached";
321 localizedStrings["Details"] = "Details";
322 localizedStrings["Device Settings"] = "Device Settings";
323 localizedStrings["Diagnoses common accessibility problems affecting screen readers and other assistive technology."] = "Diagnoses common accessibility problems affecting screen readers and other assistive technology.";
324 localizedStrings["Dimensions"] = "Dimensions";
325 localizedStrings["Disable Breakpoint"] = "Disable Breakpoint";
326 localizedStrings["Disable Breakpoints"] = "Disable Breakpoints";
327 localizedStrings["Disable Event Listener"] = "Disable Event Listener";
328 localizedStrings["Disable ICE Candidate Restrictions"] = "Disable ICE Candidate Restrictions";
329 localizedStrings["Disable Program"] = "Disable Program";
330 localizedStrings["Disable all breakpoints (%s)"] = "Disable all breakpoints (%s)";
331 localizedStrings["Disable paint flashing"] = "Disable paint flashing";
332 localizedStrings["Disable:"] = "Disable:";
333 localizedStrings["Disabled"] = "Disabled";
334 localizedStrings["Disk Cache"] = "Disk Cache";
335 localizedStrings["Displayed Columns"] = "Displayed Columns";
336 localizedStrings["Do not clear network items on new page loads"] = "Do not clear network items on new page loads";
337 localizedStrings["Do not clear the console on new page loads"] = "Do not clear the console on new page loads";
338 localizedStrings["Do not fade unexecuted code"] = "Do not fade unexecuted code";
339 localizedStrings["Dock to bottom of window"] = "Dock to bottom of window";
340 localizedStrings["Dock to side of window"] = "Dock to side of window";
341 localizedStrings["Document"] = "Document";
342 localizedStrings["Document Fragment"] = "Document Fragment";
343 localizedStrings["Document Type"] = "Document Type";
344 localizedStrings["Documents"] = "Documents";
345 localizedStrings["Domain"] = "Domain";
346 localizedStrings["Done"] = "Done";
347 localizedStrings["Download"] = "Download";
348 localizedStrings["Download Web Archive"] = "Download Web Archive";
349 localizedStrings["Duplicate property"] = "Duplicate property";
350 localizedStrings["Duration"] = "Duration";
351 localizedStrings["Duration: %s"] = "Duration: %s";
352 localizedStrings["Dynamically calculated for the parent element"] = "Dynamically calculated for the parent element";
353 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element"] = "Dynamically calculated for the selected element";
354 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element and did not match"] = "Dynamically calculated for the selected element and did not match";
355 localizedStrings["Edit"] = "Edit";
356 localizedStrings["Edit Breakpoint\u2026"] = "Edit Breakpoint\u2026";
357 localizedStrings["Edit \u201C%s\u201D"] = "Edit \u201C%s\u201D";
358 localizedStrings["Edit \u201Ccubic-bezier\u201D function"] = "Edit \u201Ccubic-bezier\u201D function";
359 localizedStrings["Edit \u201Cspring\u201D function"] = "Edit \u201Cspring\u201D function";
360 localizedStrings["Edit configuration"] = "Edit configuration";
361 localizedStrings["Edit custom gradient"] = "Edit custom gradient";
362 localizedStrings["Editing audits"] = "Editing audits";
363 localizedStrings["Element"] = "Element";
364 localizedStrings["Element clips compositing descendants"] = "Element clips compositing descendants";
365 localizedStrings["Element has CSS blending applied and composited descendants"] = "Element has CSS blending applied and composited descendants";
366 localizedStrings["Element has CSS filters applied"] = "Element has CSS filters applied";
367 localizedStrings["Element has CSS filters applied and composited descendants"] = "Element has CSS filters applied and composited descendants";
368 localizedStrings["Element has \u201C-webkit-overflow-scrolling: touch\u201D style"] = "Element has \u201C-webkit-overflow-scrolling: touch\u201D style";
369 localizedStrings["Element has \u201Cbackface-visibility: hidden\u201D style"] = "Element has \u201Cbackface-visibility: hidden\u201D style";
370 localizedStrings["Element has \u201Cblend-mode\u201D style"] = "Element has \u201Cblend-mode\u201D style";
371 localizedStrings["Element has \u201Cposition: fixed\u201D style"] = "Element has \u201Cposition: fixed\u201D style";
372 localizedStrings["Element has \u201Cposition: sticky\u201D style"] = "Element has \u201Cposition: sticky\u201D style";
373 localizedStrings["Element has \u201Ctransform-style: preserve-3d\u201D style"] = "Element has \u201Ctransform-style: preserve-3d\u201D style";
374 localizedStrings["Element has \u201Cwill-change\u201D style which includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter"] = "Element has \u201Cwill-change\u201D style which includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter";
375 localizedStrings["Element has a 2D transform and composited descendants"] = "Element has a 2D transform and composited descendants";
376 localizedStrings["Element has a 3D transform"] = "Element has a 3D transform";
377 localizedStrings["Element has a reflection and composited descendants"] = "Element has a reflection and composited descendants";
378 localizedStrings["Element has children with a negative z-index"] = "Element has children with a negative z-index";
379 localizedStrings["Element has opacity applied and composited descendants"] = "Element has opacity applied and composited descendants";
380 localizedStrings["Element has perspective applied"] = "Element has perspective applied";
381 localizedStrings["Element is <canvas>"] = "Element is <canvas>";
382 localizedStrings["Element is <iframe>"] = "Element is <iframe>";
383 localizedStrings["Element is <video>"] = "Element is <video>";
384 localizedStrings["Element is a plug-in"] = "Element is a plug-in";
385 localizedStrings["Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied"] = "Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied";
386 localizedStrings["Element is animated"] = "Element is animated";
387 localizedStrings["Element is masked and has composited descendants"] = "Element is masked and has composited descendants";
388 localizedStrings["Element is the root element"] = "Element is the root element";
389 localizedStrings["Element may overlap another compositing element"] = "Element may overlap another compositing element";
390 localizedStrings["Element overlaps other compositing element"] = "Element overlaps other compositing element";
391 localizedStrings["Elements"] = "Elements";
392 localizedStrings["Emulate User Gesture"] = "Emulate User Gesture";
393 localizedStrings["Enable Breakpoint"] = "Enable Breakpoint";
394 localizedStrings["Enable Breakpoints"] = "Enable Breakpoints";
395 localizedStrings["Enable Event Listener"] = "Enable Event Listener";
396 localizedStrings["Enable Layers Tab"] = "Enable Layers Tab";
397 localizedStrings["Enable New Tab Bar"] = "Enable New Tab Bar";
398 localizedStrings["Enable Program"] = "Enable Program";
399 localizedStrings["Enable Sources Tab"] = "Enable Sources Tab";
400 localizedStrings["Enable all breakpoints (%s)"] = "Enable all breakpoints (%s)";
401 localizedStrings["Enable breakpoints"] = "Enable breakpoints";
402 localizedStrings["Enable paint flashing"] = "Enable paint flashing";
403 localizedStrings["Enable source maps"] = "Enable source maps";
404 localizedStrings["Enabled"] = "Enabled";
405 localizedStrings["Encoded"] = "Encoded";
406 localizedStrings["Encoding"] = "Encoding";
407 localizedStrings["Energy Impact"] = "Energy Impact";
408 localizedStrings["Ensure aria-hidden=\u0022%s\u0022 is not used."] = "Ensure aria-hidden=\u0022%s\u0022 is not used.";
409 localizedStrings["Ensure that \u0022%s\u0022 is spelled correctly."] = "Ensure that \u0022%s\u0022 is spelled correctly.";
410 localizedStrings["Ensure that buttons have accessible labels for assistive technology."] = "Ensure that buttons have accessible labels for assistive technology.";
411 localizedStrings["Ensure that dialogs have accessible labels for assistive technology."] = "Ensure that dialogs have accessible labels for assistive technology.";
412 localizedStrings["Ensure that element of role \u0022%s\u0022 and \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA."] = "Ensure that element of role \u0022%s\u0022 and \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA.";
413 localizedStrings["Ensure that element of role \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA."] = "Ensure that element of role \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA.";
414 localizedStrings["Ensure that elements of role \u0022%s\u0022 have accessible labels for assistive technology."] = "Ensure that elements of role \u0022%s\u0022 have accessible labels for assistive technology.";
415 localizedStrings["Ensure that elements of role \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA."] = "Ensure that elements of role \u0022%s\u0022 have required owned elements in accordance with WAI-ARIA.";
416 localizedStrings["Ensure that links have accessible labels for assistive technology."] = "Ensure that links have accessible labels for assistive technology.";
417 localizedStrings["Ensure that only one banner is used on the page."] = "Ensure that only one banner is used on the page.";
418 localizedStrings["Ensure that only one live region is used on the page."] = "Ensure that only one live region is used on the page.";
419 localizedStrings["Ensure that only one main content section is used on the page."] = "Ensure that only one main content section is used on the page.";
420 localizedStrings["Ensure that values for \u0022%s\u0022 are valid."] = "Ensure that values for \u0022%s\u0022 are valid.";
421 localizedStrings["Entered Full-Screen Mode"] = "Entered Full-Screen Mode";
422 localizedStrings["Entered Low-Power Mode"] = "Entered Low-Power Mode";
423 localizedStrings["Entire Recording"] = "Entire Recording";
424 localizedStrings["Error"] = "Error";
425 localizedStrings["Error: "] = "Error: ";
426 localizedStrings["Errors"] = "Errors";
427 localizedStrings["Errors:"] = "Errors:";
428 localizedStrings["Estimated energy impact."] = "Estimated energy impact.";
429 localizedStrings["Eval Code"] = "Eval Code";
430 localizedStrings["Evaluate JavaScript"] = "Evaluate JavaScript";
431 localizedStrings["Event"] = "Event";
432 localizedStrings["Event Breakpoint\u2026"] = "Event Breakpoint\u2026";
433 localizedStrings["Event Dispatched"] = "Event Dispatched";
434 localizedStrings["Event Handlers:"] = "Event Handlers:";
435 localizedStrings["Event Listeners"] = "Event Listeners";
436 localizedStrings["Events"] = "Events";
437 localizedStrings["Events:"] = "Events:";
438 localizedStrings["Example: \u201C%s\u201D"] = "Example: \u201C%s\u201D";
439 localizedStrings["Exception with thrown value: %s"] = "Exception with thrown value: %s";
440 localizedStrings["Exited Full-Screen Mode"] = "Exited Full-Screen Mode";
441 localizedStrings["Exited Low-Power Mode"] = "Exited Low-Power Mode";
442 localizedStrings["Expand All"] = "Expand All";
443 localizedStrings["Expand columns"] = "Expand columns";
444 localizedStrings["Expanded"] = "Expanded";
445 localizedStrings["Experimental"] = "Experimental";
446 localizedStrings["Export"] = "Export";
447 localizedStrings["Export (%s)"] = "Export (%s)";
448 localizedStrings["Export HAR"] = "Export HAR";
449 localizedStrings["Export Result"] = "Export Result";
450 localizedStrings["Export Test"] = "Export Test";
451 localizedStrings["Export recording (%s)"] = "Export recording (%s)";
452 localizedStrings["Export recording (%s)\nShift-click to export a HTML reduction"] = "Export recording (%s)\nShift-click to export a HTML reduction";
453 localizedStrings["Export result (%s)"] = "Export result (%s)";
454 localizedStrings["Expression"] = "Expression";
455 localizedStrings["Extension Scripts"] = "Extension Scripts";
456 localizedStrings["Extensions"] = "Extensions";
457 localizedStrings["Extra Scripts"] = "Extra Scripts";
458 localizedStrings["Fade unexecuted code"] = "Fade unexecuted code";
459 localizedStrings["Failed to upgrade"] = "Failed to upgrade";
460 localizedStrings["Failure status code"] = "Failure status code";
461 localizedStrings["Fetch"] = "Fetch";
462 localizedStrings["Fetches"] = "Fetches";
463 localizedStrings["File or Resource"] = "File or Resource";
464 localizedStrings["Filename"] = "Filename";
465 localizedStrings["Filter"] = "Filter";
466 localizedStrings["Filter Full URL"] = "Filter Full URL";
467 localizedStrings["Filter:"] = "Filter:";
468 localizedStrings["Find Next (%s)"] = "Find Next (%s)";
469 localizedStrings["Find Previous (%s)"] = "Find Previous (%s)";
470 localizedStrings["Flows"] = "Flows";
471 localizedStrings["Focus on Subtree"] = "Focus on Subtree";
472 localizedStrings["Focused"] = "Focused";
473 localizedStrings["Font"] = "Font";
474 localizedStrings["Fonts"] = "Fonts";
475 localizedStrings["Force Dark Appearance"] = "Force Dark Appearance";
476 localizedStrings["Force Light Appearance"] = "Force Light Appearance";
477 localizedStrings["Force Print Media Styles"] = "Force Print Media Styles";
478 localizedStrings["Forced Layout"] = "Forced Layout";
479 localizedStrings["Forced Pseudo-Classes"] = "Forced Pseudo-Classes";
480 localizedStrings["Format: HSL"] = "Format: HSL";
481 localizedStrings["Format: HSLA"] = "Format: HSLA";
482 localizedStrings["Format: Hex"] = "Format: Hex";
483 localizedStrings["Format: Hex with Alpha"] = "Format: Hex with Alpha";
484 localizedStrings["Format: Keyword"] = "Format: Keyword";
485 localizedStrings["Format: RGB"] = "Format: RGB";
486 localizedStrings["Format: RGBA"] = "Format: RGBA";
487 localizedStrings["Format: Short Hex"] = "Format: Short Hex";
488 localizedStrings["Format: Short Hex with Alpha"] = "Format: Short Hex with Alpha";
489 localizedStrings["Forward (%s)"] = "Forward (%s)";
490 localizedStrings["Fragment"] = "Fragment";
491 localizedStrings["Fragment Shader"] = "Fragment Shader";
492 localizedStrings["Frame %d"] = "Frame %d";
493 localizedStrings["Frame URL"] = "Frame URL";
494 localizedStrings["Frames"] = "Frames";
495 localizedStrings["Frames %d \u2013 %d"] = "Frames %d \u2013 %d";
496 localizedStrings["Full Garbage Collection"] = "Full Garbage Collection";
497 localizedStrings["Full URL"] = "Full URL";
498 localizedStrings["Full-Screen"] = "Full-Screen";
499 localizedStrings["Full-Screen from \u201C%s\u201D"] = "Full-Screen from \u201C%s\u201D";
500 localizedStrings["Function"] = "Function";
501 localizedStrings["Function Name Variable"] = "Function Name Variable";
502 localizedStrings["GIF"] = "GIF";
503 localizedStrings["Garbage Collection"] = "Garbage Collection";
504 localizedStrings["General"] = "General";
505 localizedStrings["Getter"] = "Getter";
506 localizedStrings["Global Code"] = "Global Code";
507 localizedStrings["Global Lexical Environment"] = "Global Lexical Environment";
508 localizedStrings["Global Variables"] = "Global Variables";
509 localizedStrings["Grammar"] = "Grammar";
510 localizedStrings["Group"] = "Group";
511 localizedStrings["Group Media Requests"] = "Group Media Requests";
512 localizedStrings["Group by Event"] = "Group by Event";
513 localizedStrings["Group by Node"] = "Group by Node";
514 localizedStrings["Grouping Method"] = "Grouping Method";
515 localizedStrings["HAR Export (%s)"] = "HAR Export (%s)";
516 localizedStrings["HTML"] = "HTML";
517 localizedStrings["HTML Attributes"] = "HTML Attributes";
518 localizedStrings["Headers"] = "Headers";
519 localizedStrings["Headers:"] = "Headers:";
520 localizedStrings["Heading Level"] = "Heading Level";
521 localizedStrings["Heap Snapshot %s-%s-%s at %s.%s.%s"] = "Heap Snapshot %s-%s-%s at %s.%s.%s";
522 localizedStrings["Heap Snapshot Object (%s)"] = "Heap Snapshot Object (%s)";
523 localizedStrings["Height"] = "Height";
524 localizedStrings["Hide Console"] = "Hide Console";
525 localizedStrings["Hide Console (%s)"] = "Hide Console (%s)";
526 localizedStrings["Hide Elements"] = "Hide Elements";
527 localizedStrings["Hide Grid"] = "Hide Grid";
528 localizedStrings["Hide Path"] = "Hide Path";
529 localizedStrings["Hide Rulers"] = "Hide Rulers";
530 localizedStrings["Hide compositing borders"] = "Hide compositing borders";
531 localizedStrings["Hide shadow DOM nodes"] = "Hide shadow DOM nodes";
532 localizedStrings["Hide the details sidebar (%s)"] = "Hide the details sidebar (%s)";
533 localizedStrings["Hide the navigation sidebar (%s)"] = "Hide the navigation sidebar (%s)";
534 localizedStrings["Hide type information"] = "Hide type information";
535 localizedStrings["Hierarchy Level"] = "Hierarchy Level";
536 localizedStrings["High"] = "High";
537 localizedStrings["Highest: %s"] = "Highest: %s";
538 localizedStrings["Host"] = "Host";
539 localizedStrings["ICO"] = "ICO";
540 localizedStrings["IP"] = "IP";
541 localizedStrings["IP Address"] = "IP Address";
542 localizedStrings["Identity"] = "Identity";
543 localizedStrings["Idle"] = "Idle";
544 localizedStrings["Ignore"] = "Ignore";
545 localizedStrings["Ignore the resource cache when loading resources"] = "Ignore the resource cache when loading resources";
546 localizedStrings["Ignored"] = "Ignored";
547 localizedStrings["Image"] = "Image";
548 localizedStrings["Image Size"] = "Image Size";
549 localizedStrings["Images"] = "Images";
550 localizedStrings["Immediate Pause Requested"] = "Immediate Pause Requested";
551 localizedStrings["Import"] = "Import";
552 localizedStrings["Imported"] = "Imported";
553 localizedStrings["Imported Recordings"] = "Imported Recordings";
554 localizedStrings["Imported \u2014 %s"] = "Imported \u2014 %s";
555 localizedStrings["Incomplete"] = "Incomplete";
556 localizedStrings["Indent width:"] = "Indent width:";
557 localizedStrings["Index"] = "Index";
558 localizedStrings["Index Key \u2014 %s"] = "Index Key \u2014 %s";
559 localizedStrings["Indexed Databases"] = "Indexed Databases";
560 localizedStrings["Info: "] = "Info: ";
561 localizedStrings["Infos"] = "Infos";
562 localizedStrings["Inherited From"] = "Inherited From";
563 localizedStrings["Initial State"] = "Initial State";
564 localizedStrings["Initial Velocity"] = "Initial Velocity";
565 localizedStrings["Initiated"] = "Initiated";
566 localizedStrings["Initiator"] = "Initiator";
567 localizedStrings["Input: "] = "Input: ";
568 localizedStrings["Inspector Style Sheet"] = "Inspector Style Sheet";
569 localizedStrings["Instances"] = "Instances";
570 localizedStrings["Invalid"] = "Invalid";
571 localizedStrings["Invalid characters"] = "Invalid characters";
572 localizedStrings["Inverted"] = "Inverted";
573 localizedStrings["Invoke getter"] = "Invoke getter";
574 localizedStrings["JP2"] = "JP2";
575 localizedStrings["JPEG"] = "JPEG";
576 localizedStrings["JSON"] = "JSON";
577 localizedStrings["JavaScript"] = "JavaScript";
578 localizedStrings["JavaScript & Events"] = "JavaScript & Events";
579 localizedStrings["JavaScript Allocations"] = "JavaScript Allocations";
580 localizedStrings["JavaScript Context"] = "JavaScript Context";
581 localizedStrings["Jump to Definition"] = "Jump to Definition";
582 localizedStrings["Key"] = "Key";
583 localizedStrings["Key Path"] = "Key Path";
584 localizedStrings["Label"] = "Label";
585 localizedStrings["Latency"] = "Latency";
586 localizedStrings["Layer Count: %d"] = "Layer Count: %d";
587 localizedStrings["Layer Info"] = "Layer Info";
588 localizedStrings["Layers"] = "Layers";
589 localizedStrings["Layers:"] = "Layers:";
590 localizedStrings["Layout"] = "Layout";
591 localizedStrings["Layout & Rendering"] = "Layout & Rendering";
592 localizedStrings["Layout Invalidated"] = "Layout Invalidated";
593 localizedStrings["Line %d"] = "Line %d";
594 localizedStrings["Line %d:%d"] = "Line %d:%d";
595 localizedStrings["Line Number"] = "Line Number";
596 localizedStrings["Line wrapping:"] = "Line wrapping:";
597 localizedStrings["Linear Gradient"] = "Linear Gradient";
598 localizedStrings["Live"] = "Live";
599 localizedStrings["Live Size"] = "Live Size";
600 localizedStrings["Load \u2014 %s"] = "Load \u2014 %s";
601 localizedStrings["Load cancelled"] = "Load cancelled";
602 localizedStrings["Local File"] = "Local File";
603 localizedStrings["Local Storage"] = "Local Storage";
604 localizedStrings["Local Variables"] = "Local Variables";
605 localizedStrings["Located at %s"] = "Located at %s";
606 localizedStrings["Location"] = "Location";
607 localizedStrings["Log Canvas Context"] = "Log Canvas Context";
608 localizedStrings["Log Element"] = "Log Element";
609 localizedStrings["Log Frame Text"] = "Log Frame Text";
610 localizedStrings["Log Frame Value"] = "Log Frame Value";
611 localizedStrings["Log Message"] = "Log Message";
612 localizedStrings["Log Node"] = "Log Node";
613 localizedStrings["Log Symbol"] = "Log Symbol";
614 localizedStrings["Log Value"] = "Log Value";
615 localizedStrings["Log WebSocket"] = "Log WebSocket";
616 localizedStrings["Log: "] = "Log: ";
617 localizedStrings["Logs"] = "Logs";
618 localizedStrings["Low"] = "Low";
619 localizedStrings["Low-Power Mode"] = "Low-Power Mode";
620 localizedStrings["Lowest: %s"] = "Lowest: %s";
621 localizedStrings["MIME Type"] = "MIME Type";
622 localizedStrings["MIME Type:"] = "MIME Type:";
623 localizedStrings["MSE Logging:"] = "MSE Logging:";
624 localizedStrings["Main Thread"] = "Main Thread";
625 localizedStrings["Main: %s"] = "Main: %s";
626 localizedStrings["Manifest URL"] = "Manifest URL";
627 localizedStrings["Mass"] = "Mass";
628 localizedStrings["Matching"] = "Matching";
629 localizedStrings["Max Comparison"] = "Max Comparison";
630 localizedStrings["Maximum"] = "Maximum";
631 localizedStrings["Maximum CPU Usage: %s"] = "Maximum CPU Usage: %s";
632 localizedStrings["Maximum Size: %s"] = "Maximum Size: %s";
633 localizedStrings["Maximum maximum memory size in this recording"] = "Maximum maximum memory size in this recording";
634 localizedStrings["Media"] = "Media";
635 localizedStrings["Media Event"] = "Media Event";
636 localizedStrings["Media Logging:"] = "Media Logging:";
637 localizedStrings["MediaSource"] = "MediaSource";
638 localizedStrings["Medium"] = "Medium";
639 localizedStrings["Memory"] = "Memory";
640 localizedStrings["Memory Cache"] = "Memory Cache";
641 localizedStrings["Memory usage of this canvas"] = "Memory usage of this canvas";
642 localizedStrings["Memory: %s"] = "Memory: %s";
643 localizedStrings["Message"] = "Message";
644 localizedStrings["Method"] = "Method";
645 localizedStrings["Microtask Dispatched"] = "Microtask Dispatched";
646 localizedStrings["Missing result level"] = "Missing result level";
647 localizedStrings["Mixed"] = "Mixed";
648 localizedStrings["Module Code"] = "Module Code";
649 localizedStrings["Multi-Entry"] = "Multi-Entry";
650 localizedStrings["Name"] = "Name";
651 localizedStrings["Network"] = "Network";
652 localizedStrings["Network Issue"] = "Network Issue";
653 localizedStrings["Network Requests"] = "Network Requests";
654 localizedStrings["New Tab"] = "New Tab";
655 localizedStrings["Next Sibling"] = "Next Sibling";
656 localizedStrings["No"] = "No";
657 localizedStrings["No Accessibility Information"] = "No Accessibility Information";
658 localizedStrings["No Application Cache information available"] = "No Application Cache information available";
659 localizedStrings["No Associated Data"] = "No Associated Data";
660 localizedStrings["No Attributes"] = "No Attributes";
661 localizedStrings["No Audits"] = "No Audits";
662 localizedStrings["No Box Model Information"] = "No Box Model Information";
663 localizedStrings["No CSS Changes"] = "No CSS Changes";
664 localizedStrings["No Canvas Contexts"] = "No Canvas Contexts";
665 localizedStrings["No Canvas Selected"] = "No Canvas Selected";
666 localizedStrings["No Chart Available"] = "No Chart Available";
667 localizedStrings["No Child Layers"] = "No Child Layers";
668 localizedStrings["No Data Bindings"] = "No Data Bindings";
669 localizedStrings["No Entries"] = "No Entries";
670 localizedStrings["No Event Listeners"] = "No Event Listeners";
671 localizedStrings["No Filter Results"] = "No Filter Results";
672 localizedStrings["No Layer Available"] = "No Layer Available";
673 localizedStrings["No Parameters"] = "No Parameters";
674 localizedStrings["No Preview Available"] = "No Preview Available";
675 localizedStrings["No Properties"] = "No Properties";
676 localizedStrings["No Query Parameters"] = "No Query Parameters";
677 localizedStrings["No Request Headers"] = "No Request Headers";
678 localizedStrings["No Response Headers"] = "No Response Headers";
679 localizedStrings["No Result"] = "No Result";
680 localizedStrings["No Results Found"] = "No Results Found";
681 localizedStrings["No Search Results"] = "No Search Results";
682 localizedStrings["No Watch Expressions"] = "No Watch Expressions";
683 localizedStrings["No audit selected"] = "No audit selected";
684 localizedStrings["No certificate security information."] = "No certificate security information.";
685 localizedStrings["No connection security information."] = "No connection security information.";
686 localizedStrings["No matching ARIA role"] = "No matching ARIA role";
687 localizedStrings["No preview available"] = "No preview available";
688 localizedStrings["No request cookies."] = "No request cookies.";
689 localizedStrings["No request headers"] = "No request headers";
690 localizedStrings["No request, served from the disk cache."] = "No request, served from the disk cache.";
691 localizedStrings["No request, served from the memory cache."] = "No request, served from the memory cache.";
692 localizedStrings["No response cookies."] = "No response cookies.";
693 localizedStrings["No response headers"] = "No response headers";
694 localizedStrings["Node"] = "Node";
695 localizedStrings["Node Removed"] = "Node Removed";
696 localizedStrings["Nodes"] = "Nodes";
697 localizedStrings["None"] = "None";
698 localizedStrings["Not found"] = "Not found";
699 localizedStrings["Object Graph"] = "Object Graph";
700 localizedStrings["Object Store"] = "Object Store";
701 localizedStrings["Observer Callback"] = "Observer Callback";
702 localizedStrings["Observer Handlers:"] = "Observer Handlers:";
703 localizedStrings["Observers:"] = "Observers:";
704 localizedStrings["Off"] = "Off";
705 localizedStrings["Once"] = "Once";
706 localizedStrings["Online"] = "Online";
707 localizedStrings["Only show resources with issues"] = "Only show resources with issues";
708 localizedStrings["Only show visual actions"] = "Only show visual actions";
709 localizedStrings["Open"] = "Open";
710 localizedStrings["Open in New Tab"] = "Open in New Tab";
711 localizedStrings["Option-click to show source"] = "Option-click to show source";
712 localizedStrings["Options"] = "Options";
713 localizedStrings["Original"] = "Original";
714 localizedStrings["Original formatting"] = "Original formatting";
715 localizedStrings["Originally %s"] = "Originally %s";
716 localizedStrings["Originator"] = "Originator";
717 localizedStrings["Other"] = "Other";
718 localizedStrings["Other Issue"] = "Other Issue";
719 localizedStrings["Other Threads"] = "Other Threads";
720 localizedStrings["Other: %s"] = "Other: %s";
721 localizedStrings["Other\u2026"] = "Other\u2026";
722 localizedStrings["Outgoing message"] = "Outgoing message";
723 localizedStrings["Output: "] = "Output: ";
724 localizedStrings["Over 1 ms"] = "Over 1 ms";
725 localizedStrings["Over 15 ms"] = "Over 15 ms";
726 localizedStrings["Overview"] = "Overview";
727 localizedStrings["Owns"] = "Owns";
728 localizedStrings["PDF"] = "PDF";
729 localizedStrings["PNG"] = "PNG";
730 localizedStrings["Page"] = "Page";
731 localizedStrings["Page Issue"] = "Page Issue";
732 localizedStrings["Page navigated at %s"] = "Page navigated at %s";
733 localizedStrings["Page reloaded at %s"] = "Page reloaded at %s";
734 localizedStrings["Paint"] = "Paint";
735 localizedStrings["Paints"] = "Paints";
736 localizedStrings["Parent"] = "Parent";
737 localizedStrings["Partial Garbage Collection"] = "Partial Garbage Collection";
738 localizedStrings["Passive"] = "Passive";
739 localizedStrings["Path"] = "Path";
740 localizedStrings["Pause Processing"] = "Pause Processing";
741 localizedStrings["Pause Reason"] = "Pause Reason";
742 localizedStrings["Pause script execution (%s or %s)"] = "Pause script execution (%s or %s)";
743 /* The number of tests that passed expressed as a percentage, followed by a literal %. */
744 localizedStrings["Percentage (of audits)"] = "%s%%";
745 localizedStrings["Periods of high CPU utilization will rapidly drain battery. Strive to keep idle pages under %s average CPU utilization."] = "Periods of high CPU utilization will rapidly drain battery. Strive to keep idle pages under %s average CPU utilization.";
746 localizedStrings["Ping"] = "Ping";
747 localizedStrings["Ping Frame"] = "Ping Frame";
748 localizedStrings["Pings"] = "Pings";
749 localizedStrings["Play Sound"] = "Play Sound";
750 localizedStrings["Polite"] = "Polite";
751 localizedStrings["Pong Frame"] = "Pong Frame";
752 localizedStrings["Port"] = "Port";
753 localizedStrings["Prefer indent using:"] = "Prefer indent using:";
754 localizedStrings["Preserve Log"] = "Preserve Log";
755 localizedStrings["Press %s to import a test or result file"] = "Press %s to import a test or result file";
756 localizedStrings["Press %s to load a recording from file."] = "Press %s to load a recording from file.";
757 localizedStrings["Press %s to start running the audit"] = "Press %s to start running the audit";
758 localizedStrings["Press %s to stop editing"] = "Press %s to stop editing";
759 localizedStrings["Pressed"] = "Pressed";
760 localizedStrings["Pretty print"] = "Pretty print";
761 localizedStrings["Preview"] = "Preview";
762 localizedStrings["Previous Sibling"] = "Previous Sibling";
763 localizedStrings["Primary Key"] = "Primary Key";
764 localizedStrings["Primary Key \u2014 %s"] = "Primary Key \u2014 %s";
765 localizedStrings["Priority"] = "Priority";
766 localizedStrings["Probe Expression"] = "Probe Expression";
767 localizedStrings["Probe Sample Recorded"] = "Probe Sample Recorded";
768 localizedStrings["Probes"] = "Probes";
769 localizedStrings["Processing Instruction"] = "Processing Instruction";
770 localizedStrings["Program %d"] = "Program %d";
771 localizedStrings["Properties"] = "Properties";
772 localizedStrings["Protocol"] = "Protocol";
773 localizedStrings["Pseudo-Element"] = "Pseudo-Element";
774 localizedStrings["Query Parameters"] = "Query Parameters";
775 localizedStrings["Query String"] = "Query String";
776 localizedStrings["Query String Parameters"] = "Query String Parameters";
777 localizedStrings["Query returned no results."] = "Query returned no results.";
778 localizedStrings["Queued"] = "Queued";
779 localizedStrings["Radial Gradient"] = "Radial Gradient";
780 localizedStrings["Range Issue"] = "Range Issue";
781 localizedStrings["Readonly"] = "Readonly";
782 localizedStrings["Reasons for compositing"] = "Reasons for compositing";
783 localizedStrings["Reasons for compositing:"] = "Reasons for compositing:";
784 localizedStrings["Record first %s frame"] = "Record first %s frame";
785 localizedStrings["Record first %s frames"] = "Record first %s frames";
786 localizedStrings["Recording"] = "Recording";
787 localizedStrings["Recording %d"] = "Recording %d";
788 localizedStrings["Recording Error: %s"] = "Recording Error: %s";
789 localizedStrings["Recording Timeline Data"] = "Recording Timeline Data";
790 localizedStrings["Recording Warning: %s"] = "Recording Warning: %s";
791 localizedStrings["Recordings"] = "Recordings";
792 localizedStrings["Redirect Response"] = "Redirect Response";
793 localizedStrings["Redirects"] = "Redirects";
794 localizedStrings["Reference Issue"] = "Reference Issue";
795 localizedStrings["Reflection"] = "Reflection";
796 localizedStrings["Refresh"] = "Refresh";
797 localizedStrings["Refresh all"] = "Refresh all";
798 localizedStrings["Refresh watch expressions"] = "Refresh watch expressions";
799 localizedStrings["Region announced in its entirety."] = "Region announced in its entirety.";
800 localizedStrings["Regular Expression"] = "Regular Expression";
801 /* Context menu label for whether searches should be treated as regular expressions. */
802 localizedStrings["Regular Expression @ Context Menu"] = "Regular Expression";
803 /* Settings tab checkbox label for whether searches should be treated as regular expressions. */
804 localizedStrings["Regular Expression @ Settings"] = "Regular Expression";
805 localizedStrings["Reload Web Inspector"] = "Reload Web Inspector";
806 localizedStrings["Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)"] = "Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)";
807 localizedStrings["Removals"] = "Removals";
808 localizedStrings["Remove Watch Expression"] = "Remove Watch Expression";
809 localizedStrings["Remove probe"] = "Remove probe";
810 localizedStrings["Remove this breakpoint action"] = "Remove this breakpoint action";
811 localizedStrings["Removed descendant "] = "Removed descendant ";
812 localizedStrings["Rendering Frames"] = "Rendering Frames";
813 localizedStrings["Repeating Linear Gradient"] = "Repeating Linear Gradient";
814 localizedStrings["Repeating Radial Gradient"] = "Repeating Radial Gradient";
815 localizedStrings["Request"] = "Request";
816 localizedStrings["Request & Response"] = "Request & Response";
817 localizedStrings["Request Cookies"] = "Request Cookies";
818 localizedStrings["Request Data"] = "Request Data";
819 localizedStrings["Request Headers"] = "Request Headers";
820 localizedStrings["Requesting: %s"] = "Requesting: %s";
821 localizedStrings["Required"] = "Required";
822 localizedStrings["Resource"] = "Resource";
823 localizedStrings["Resource Size"] = "Resource Size";
824 localizedStrings["Resource Type"] = "Resource Type";
825 localizedStrings["Resource does not have timing data"] = "Resource does not have timing data";
826 localizedStrings["Resource failed to load."] = "Resource failed to load.";
827 localizedStrings["Resource has no content"] = "Resource has no content";
828 localizedStrings["Resource has no timing data"] = "Resource has no timing data";
829 localizedStrings["Resource was loaded with the \u201Cdata\u201D scheme."] = "Resource was loaded with the \u201Cdata\u201D scheme.";
830 localizedStrings["Resource was served from the cache."] = "Resource was served from the cache.";
831 localizedStrings["Resources"] = "Resources";
832 localizedStrings["Response"] = "Response";
833 localizedStrings["Response Cookies"] = "Response Cookies";
834 localizedStrings["Response Headers"] = "Response Headers";
835 localizedStrings["Response:"] = "Response:";
836 localizedStrings["Restart (%s)"] = "Restart (%s)";
837 localizedStrings["Restart animation"] = "Restart animation";
838 localizedStrings["Result Data"] = "Result Data";
839 localizedStrings["Result Levels"] = "Result Levels";
840 localizedStrings["Results"] = "Results";
841 localizedStrings["Resume Processing"] = "Resume Processing";
842 localizedStrings["Resume Thread"] = "Resume Thread";
843 localizedStrings["Retained Size"] = "Retained Size";
844 localizedStrings["Return string must be one of %s"] = "Return string must be one of %s";
845 localizedStrings["Return type for anonymous function"] = "Return type for anonymous function";
846 localizedStrings["Return type for function: %s"] = "Return type for function: %s";
847 localizedStrings["Return value is not an object, string, or boolean"] = "Return value is not an object, string, or boolean";
848 localizedStrings["Reveal Breakpoint"] = "Reveal Breakpoint";
849 localizedStrings["Reveal in DOM Tree"] = "Reveal in DOM Tree";
850 localizedStrings["Reveal in Debugger Tab"] = "Reveal in Debugger Tab";
851 localizedStrings["Reveal in Elements Tab"] = "Reveal in Elements Tab";
852 localizedStrings["Reveal in Layers Tab"] = "Reveal in Layers Tab";
853 localizedStrings["Reveal in Network Tab"] = "Reveal in Network Tab";
854 localizedStrings["Reveal in Original Resource"] = "Reveal in Original Resource";
855 localizedStrings["Reveal in Resources Tab"] = "Reveal in Resources Tab";
856 localizedStrings["Reveal in Sources Tab"] = "Reveal in Sources Tab";
857 localizedStrings["Role"] = "Role";
858 localizedStrings["Run %d"] = "Run %d";
859 localizedStrings["Run console commands as if inside a user gesture"] = "Run console commands as if inside a user gesture";
860 localizedStrings["Running the \u201C%s\u201D audit"] = "Running the \u201C%s\u201D audit";
861 localizedStrings["SVG"] = "SVG";
862 localizedStrings["Samples"] = "Samples";
863 localizedStrings["Save %d"] = "Save %d";
864 localizedStrings["Save File"] = "Save File";
865 localizedStrings["Save Selected"] = "Save Selected";
866 localizedStrings["Save configuration"] = "Save configuration";
867 localizedStrings["Saved States"] = "Saved States";
868 localizedStrings["Scheduling:"] = "Scheduling:";
869 localizedStrings["Scheme"] = "Scheme";
870 localizedStrings["Scope"] = "Scope";
871 localizedStrings["Scope Chain"] = "Scope Chain";
872 localizedStrings["Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s"] = "Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s";
873 localizedStrings["Script"] = "Script";
874 localizedStrings["Script Element %d"] = "Script Element %d";
875 localizedStrings["Script Entries:"] = "Script Entries:";
876 localizedStrings["Script Evaluated"] = "Script Evaluated";
877 localizedStrings["Scripts"] = "Scripts";
878 localizedStrings["Scroll Into View"] = "Scroll Into View";
879 localizedStrings["Search"] = "Search";
880 localizedStrings["Search Again"] = "Search Again";
881 localizedStrings["Search Resource Content"] = "Search Resource Content";
882 /* Settings tab label for search related settings */
883 localizedStrings["Search: @ Settings"] = "Search:";
884 localizedStrings["Searching %s"] = "Searching %s";
885 localizedStrings["Secure"] = "Secure";
886 localizedStrings["Security"] = "Security";
887 localizedStrings["Security Issue"] = "Security Issue";
888 localizedStrings["Security Origin"] = "Security Origin";
889 localizedStrings["Select baseline snapshot"] = "Select baseline snapshot";
890 localizedStrings["Select comparison snapshot"] = "Select comparison snapshot";
891 localizedStrings["Selected"] = "Selected";
892 localizedStrings["Selected Canvas Context"] = "Selected Canvas Context";
893 localizedStrings["Selected Element"] = "Selected Element";
894 localizedStrings["Selected Frame"] = "Selected Frame";
895 localizedStrings["Selected Item"] = "Selected Item";
896 localizedStrings["Selected Items"] = "Selected Items";
897 localizedStrings["Selected Node"] = "Selected Node";
898 localizedStrings["Selected Symbol"] = "Selected Symbol";
899 localizedStrings["Selected Value"] = "Selected Value";
900 localizedStrings["Selected WebSocket"] = "Selected WebSocket";
901 localizedStrings["Selector Path"] = "Selector Path";
902 localizedStrings["Self Size"] = "Self Size";
903 localizedStrings["Self Time"] = "Self Time";
904 localizedStrings["Semantic Issue"] = "Semantic Issue";
905 localizedStrings["Server Timing:"] = "Server Timing:";
906 localizedStrings["Service Worker"] = "Service Worker";
907 localizedStrings["ServiceWorker"] = "ServiceWorker";
908 localizedStrings["Session"] = "Session";
909 localizedStrings["Session Storage"] = "Session Storage";
910 localizedStrings["Set to Automatically Continue"] = "Set to Automatically Continue";
911 localizedStrings["Setter"] = "Setter";
912 localizedStrings["Settings"] = "Settings";
913 localizedStrings["Shader"] = "Shader";
914 localizedStrings["Shader Programs"] = "Shader Programs";
915 localizedStrings["Shadow Content"] = "Shadow Content";
916 localizedStrings["Shadow Content (%s)"] = "Shadow Content (%s)";
917 localizedStrings["Shared Focus"] = "Shared Focus";
918 localizedStrings["Short"] = "Short";
919 localizedStrings["Shortest property path to %s"] = "Shortest property path to %s";
920 localizedStrings["Show %d More"] = "Show %d More";
921 localizedStrings["Show All"] = "Show All";
922 localizedStrings["Show All Nodes (%d More)"] = "Show All Nodes (%d More)";
923 localizedStrings["Show Console"] = "Show Console";
924 localizedStrings["Show Console tab"] = "Show Console tab";
925 localizedStrings["Show Elements"] = "Show Elements";
926 localizedStrings["Show Grid"] = "Show Grid";
927 localizedStrings["Show Jump to Effective Property Button"] = "Show Jump to Effective Property Button";
928 localizedStrings["Show Path"] = "Show Path";
929 localizedStrings["Show Remaining (%d)"] = "Show Remaining (%d)";
930 localizedStrings["Show Rulers"] = "Show Rulers";
931 localizedStrings["Show Scope Chain on pause"] = "Show Scope Chain on pause";
932 localizedStrings["Show all actions"] = "Show all actions";
933 localizedStrings["Show all resources"] = "Show all resources";
934 localizedStrings["Show compositing borders"] = "Show compositing borders";
935 localizedStrings["Show errors logged to the Console"] = "Show errors logged to the Console";
936 localizedStrings["Show full certificate"] = "Show full certificate";
937 localizedStrings["Show hidden tabs"] = "Show hidden tabs";
938 localizedStrings["Show messages logged to the Console"] = "Show messages logged to the Console";
939 localizedStrings["Show network information"] = "Show network information";
940 localizedStrings["Show only for selected node"] = "Show only for selected node";
941 localizedStrings["Show page load timing"] = "Show page load timing";
942 localizedStrings["Show page resources"] = "Show page resources";
943 localizedStrings["Show shadow DOM nodes"] = "Show shadow DOM nodes";
944 localizedStrings["Show the details sidebar (%s)"] = "Show the details sidebar (%s)";
945 localizedStrings["Show the navigation sidebar (%s)"] = "Show the navigation sidebar (%s)";
946 localizedStrings["Show transparency grid"] = "Show transparency grid";
947 localizedStrings["Show type information"] = "Show type information";
948 localizedStrings["Show warnings logged to the Console"] = "Show warnings logged to the Console";
949 localizedStrings["Show:"] = "Show:";
950 localizedStrings["Showing:"] = "Showing:";
951 localizedStrings["Site-specific Hacks"] = "Site-specific Hacks";
952 localizedStrings["Size"] = "Size";
953 localizedStrings["Size of current object plus all objects it keeps alive"] = "Size of current object plus all objects it keeps alive";
954 localizedStrings["Sizes"] = "Sizes";
955 localizedStrings["Snapshot %d"] = "Snapshot %d";
956 localizedStrings["Snapshot %d \u2014 %s"] = "Snapshot %d \u2014 %s";
957 localizedStrings["Snapshot Comparison (%d and %d)"] = "Snapshot Comparison (%d and %d)";
958 localizedStrings["Snapshot List"] = "Snapshot List";
959 localizedStrings["Socket"] = "Socket";
960 localizedStrings["Sockets"] = "Sockets";
961 localizedStrings["Sort Ascending"] = "Sort Ascending";
962 localizedStrings["Sort Descending"] = "Sort Descending";
963 localizedStrings["Source"] = "Source";
964 localizedStrings["Source maps:"] = "Source maps:";
965 localizedStrings["Sources"] = "Sources";
966 localizedStrings["Sources:"] = "Sources:";
967 localizedStrings["Space"] = "Space";
968 localizedStrings["Spaces"] = "Spaces";
969 localizedStrings["Specificity: (%d, %d, %d)"] = "Specificity: (%d, %d, %d)";
970 localizedStrings["Specificity: No value for selected element"] = "Specificity: No value for selected element";
971 localizedStrings["Spelling"] = "Spelling";
972 localizedStrings["Stalled"] = "Stalled";
973 localizedStrings["Start"] = "Start";
974 localizedStrings["Start Time"] = "Start Time";
975 localizedStrings["Start element selection (%s)"] = "Start element selection (%s)";
976 localizedStrings["Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)"] = "Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)";
977 localizedStrings["Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame."] = "Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame.";
978 localizedStrings["Start to Finish"] = "Start to Finish";
979 localizedStrings["State"] = "State";
980 localizedStrings["Statistics"] = "Statistics";
981 localizedStrings["Status"] = "Status";
982 localizedStrings["Step"] = "Step";
983 localizedStrings["Step into (%s or %s)"] = "Step into (%s or %s)";
984 localizedStrings["Step out (%s or %s)"] = "Step out (%s or %s)";
985 localizedStrings["Step over (%s or %s)"] = "Step over (%s or %s)";
986 localizedStrings["Stiffness"] = "Stiffness";
987 localizedStrings["Stop"] = "Stop";
988 localizedStrings["Stop Audit"] = "Stop Audit";
989 localizedStrings["Stop Recording"] = "Stop Recording";
990 localizedStrings["Stop element selection (%s)"] = "Stop element selection (%s)";
991 localizedStrings["Stop recording"] = "Stop recording";
992 localizedStrings["Stop recording (%s)"] = "Stop recording (%s)";
993 localizedStrings["Stop recording canvas actions"] = "Stop recording canvas actions";
994 localizedStrings["Stop recording once page loads"] = "Stop recording once page loads";
995 localizedStrings["Stopping the \u201C%s\u201D audit"] = "Stopping the \u201C%s\u201D audit";
996 localizedStrings["Storage"] = "Storage";
997 localizedStrings["Style Attribute"] = "Style Attribute";
998 localizedStrings["Style Resolution"] = "Style Resolution";
999 localizedStrings["Style rule"] = "Style rule";
1000 localizedStrings["Styles"] = "Styles";
1001 localizedStrings["Styles Invalidated"] = "Styles Invalidated";
1002 localizedStrings["Styles Recalculated"] = "Styles Recalculated";
1003 localizedStrings["Styles \u2014 Computed"] = "Styles \u2014 Computed";
1004 localizedStrings["Styles \u2014 Rules"] = "Styles \u2014 Rules";
1005 localizedStrings["Styles:"] = "Styles:";
1006 localizedStrings["Stylesheet"] = "Stylesheet";
1007 localizedStrings["Stylesheets"] = "Stylesheets";
1008 localizedStrings["Subject"] = "Subject";
1009 localizedStrings["Subtree Modified"] = "Subtree Modified";
1010 localizedStrings["Summary"] = "Summary";
1011 localizedStrings["TCP"] = "TCP";
1012 localizedStrings["TIFF"] = "TIFF";
1013 localizedStrings["Tab width:"] = "Tab width:";
1014 localizedStrings["Tabs"] = "Tabs";
1015 localizedStrings["Tag"] = "Tag";
1016 localizedStrings["Take snapshot"] = "Take snapshot";
1017 localizedStrings["Template Content"] = "Template Content";
1018 localizedStrings["Text"] = "Text";
1019 localizedStrings["Text Frame"] = "Text Frame";
1020 localizedStrings["Text Node"] = "Text Node";
1021 localizedStrings["The \u201C%s\u201D audit failed"] = "The \u201C%s\u201D audit failed";
1022 localizedStrings["The \u201C%s\u201D audit is unsupported"] = "The \u201C%s\u201D audit is unsupported";
1023 localizedStrings["The \u201C%s\u201D audit passed"] = "The \u201C%s\u201D audit passed";
1024 localizedStrings["The \u201C%s\u201D audit resulted in a warning"] = "The \u201C%s\u201D audit resulted in a warning";
1025 localizedStrings["The \u201C%s\u201D audit threw an error"] = "The \u201C%s\u201D audit threw an error";
1026 localizedStrings["The \u201C%s\u201D\ntable is empty."] = "The \u201C%s\u201D\ntable is empty.";
1027 localizedStrings["The page's content has changed"] = "The page's content has changed";
1028 localizedStrings["The resource was requested insecurely."] = "The resource was requested insecurely.";
1029 localizedStrings["There is an incurred energy penalty each time the page enters script. This commonly happens with timers, event handlers, and observers."] = "There is an incurred energy penalty each time the page enters script. This commonly happens with timers, event handlers, and observers.";
1030 localizedStrings["These are all of the different test result levels."] = "These are all of the different test result levels.";
1031 localizedStrings["These are all of the different types of data that can be returned with the test result."] = "These are all of the different types of data that can be returned with the test result.";
1032 localizedStrings["These tests serve as a demonstration of the functionality and structure of audits."] = "These tests serve as a demonstration of the functionality and structure of audits.";
1033 localizedStrings["This action causes no visual change"] = "This action causes no visual change";
1034 localizedStrings["This action moves the path outside the visible area"] = "This action moves the path outside the visible area";
1035 localizedStrings["This audit is not supported"] = "This audit is not supported";
1036 localizedStrings["This is an example of how errors are shown. The error was thrown manually, but execution errors will appear in the same way."] = "This is an example of how errors are shown. The error was thrown manually, but execution errors will appear in the same way.";
1037 localizedStrings["This is an example of how result DOM nodes are shown. It will pass with all elements with an id attribute."] = "This is an example of how result DOM nodes are shown. It will pass with all elements with an id attribute.";
1038 localizedStrings["This is an example of how result DOM nodes are shown. It will pass with the <body> element."] = "This is an example of how result DOM nodes are shown. It will pass with the <body> element.";
1039 localizedStrings["This is what the result of a failing test with no data looks like."] = "This is what the result of a failing test with no data looks like.";
1040 localizedStrings["This is what the result of a passing test with no data looks like."] = "This is what the result of a passing test with no data looks like.";
1041 localizedStrings["This is what the result of a test that threw an error with no data looks like."] = "This is what the result of a test that threw an error with no data looks like.";
1042 localizedStrings["This is what the result of a warning test with no data looks like."] = "This is what the result of a warning test with no data looks like.";
1043 localizedStrings["This is what the result of an unsupported test with no data looks like."] = "This is what the result of an unsupported test with no data looks like.";
1044 localizedStrings["This object is a root"] = "This object is a root";
1045 localizedStrings["This object is referenced by internal objects"] = "This object is referenced by internal objects";
1046 localizedStrings["This text resource could benefit from compression"] = "This text resource could benefit from compression";
1047 localizedStrings["Threads"] = "Threads";
1048 localizedStrings["Time"] = "Time";
1049 localizedStrings["Time spent on the main thread"] = "Time spent on the main thread";
1050 localizedStrings["Time to First Byte"] = "Time to First Byte";
1051 localizedStrings["Timeline"] = "Timeline";
1052 localizedStrings["Timeline Recording %d"] = "Timeline Recording %d";
1053 localizedStrings["Timelines"] = "Timelines";
1054 localizedStrings["Timer %d Fired"] = "Timer %d Fired";
1055 localizedStrings["Timer %d Installed"] = "Timer %d Installed";
1056 localizedStrings["Timer %d Removed"] = "Timer %d Removed";
1057 localizedStrings["Timer Fired"] = "Timer Fired";
1058 localizedStrings["Timer Installed"] = "Timer Installed";
1059 localizedStrings["Timer Removed"] = "Timer Removed";
1060 localizedStrings["Timers:"] = "Timers:";
1061 localizedStrings["Timestamp \u2014 %s"] = "Timestamp \u2014 %s";
1062 localizedStrings["Timing"] = "Timing";
1063 localizedStrings["To improve CPU utilization reduce or batch workloads when the page is not visible or during times when the page is not being interacted with."] = "To improve CPU utilization reduce or batch workloads when the page is not visible or during times when the page is not being interacted with.";
1064 localizedStrings["Toggle Classes"] = "Toggle Classes";
1065 localizedStrings["Toggle Visibility"] = "Toggle Visibility";
1066 localizedStrings["Top Functions"] = "Top Functions";
1067 localizedStrings["Total"] = "Total";
1068 localizedStrings["Total Time"] = "Total Time";
1069 localizedStrings["Total memory size at the end of the selected time range"] = "Total memory size at the end of the selected time range";
1070 localizedStrings["Total time"] = "Total time";
1071 localizedStrings["Total: %s"] = "Total: %s";
1072 localizedStrings["Totals:"] = "Totals:";
1073 localizedStrings["Trace"] = "Trace";
1074 localizedStrings["Trace: %s"] = "Trace: %s";
1075 localizedStrings["Transfer Size"] = "Transfer Size";
1076 localizedStrings["Transferred"] = "Transferred";
1077 localizedStrings["Triggered Breakpoint"] = "Triggered Breakpoint";
1078 localizedStrings["Triggered URL Breakpoint"] = "Triggered URL Breakpoint";
1079 localizedStrings["Triggered XHR Breakpoint"] = "Triggered XHR Breakpoint";
1080 localizedStrings["True"] = "True";
1081 localizedStrings["Type"] = "Type";
1082 localizedStrings["Type Issue"] = "Type Issue";
1083 localizedStrings["Type information for variable: %s"] = "Type information for variable: %s";
1084 localizedStrings["URL"] = "URL";
1085 localizedStrings["URL Breakpoint\u2026"] = "URL Breakpoint\u2026";
1086 localizedStrings["Unable to determine path to property from root"] = "Unable to determine path to property from root";
1087 localizedStrings["Unable to parse as JSON: %s"] = "Unable to parse as JSON: %s";
1088 localizedStrings["Unable to show certificate for \u201C%s\u201D"] = "Unable to show certificate for \u201C%s\u201D";
1089 localizedStrings["Uncaught Exceptions"] = "Uncaught Exceptions";
1090 localizedStrings["Undefined custom element"] = "Undefined custom element";
1091 localizedStrings["Unique"] = "Unique";
1092 localizedStrings["Unknown Location"] = "Unknown Location";
1093 localizedStrings["Unknown error"] = "Unknown error";
1094 localizedStrings["Unknown node"] = "Unknown node";
1095 localizedStrings["Unsupported property name"] = "Unsupported property name";
1096 localizedStrings["Unsupported property value"] = "Unsupported property value";
1097 localizedStrings["Untitled"] = "Untitled";
1098 localizedStrings["Usage: %s"] = "Usage: %s";
1099 localizedStrings["Use Default Appearance"] = "Use Default Appearance";
1100 localizedStrings["Use Default Media Styles"] = "Use Default Media Styles";
1101 localizedStrings["Use Mock Capture Devices"] = "Use Mock Capture Devices";
1102 localizedStrings["Use the resource cache when loading resources"] = "Use the resource cache when loading resources";
1103 localizedStrings["User Agent"] = "User Agent";
1104 localizedStrings["User Agent Stylesheet"] = "User Agent Stylesheet";
1105 localizedStrings["User Agent:"] = "User Agent:";
1106 localizedStrings["User Interface:"] = "User Interface:";
1107 localizedStrings["User Stylesheet"] = "User Stylesheet";
1108 localizedStrings["Valid From"] = "Valid From";
1109 localizedStrings["Valid Until"] = "Valid Until";
1110 localizedStrings["Value"] = "Value";
1111 localizedStrings["Variables"] = "Variables";
1112 localizedStrings["Verbose"] = "Verbose";
1113 localizedStrings["Version"] = "Version";
1114 localizedStrings["Vertex"] = "Vertex";
1115 localizedStrings["Vertex Shader"] = "Vertex Shader";
1116 localizedStrings["Very High"] = "Very High";
1117 localizedStrings["View Image"] = "View Image";
1118 localizedStrings["View Recording"] = "View Recording";
1119 localizedStrings["View Shader"] = "View Shader";
1120 localizedStrings["Visible"] = "Visible";
1121 localizedStrings["Waiting"] = "Waiting";
1122 localizedStrings["Waiting for canvas contexts created by script or CSS."] = "Waiting for canvas contexts created by script or CSS.";
1123 localizedStrings["Waiting for frames\u2026"] = "Waiting for frames\u2026";
1124 localizedStrings["Warning: "] = "Warning: ";
1125 localizedStrings["Warnings"] = "Warnings";
1126 localizedStrings["Watch Expressions"] = "Watch Expressions";
1127 localizedStrings["Waterfall"] = "Waterfall";
1128 localizedStrings["Web Inspector"] = "Web Inspector";
1129 localizedStrings["WebKit Threads"] = "WebKit Threads";
1130 localizedStrings["WebP"] = "WebP";
1131 localizedStrings["WebRTC"] = "WebRTC";
1132 localizedStrings["WebRTC Logging:"] = "WebRTC Logging:";
1133 localizedStrings["WebSocket Connection Established"] = "WebSocket Connection Established";
1134 localizedStrings["Whitespace characters"] = "Whitespace characters";
1135 localizedStrings["Width"] = "Width";
1136 localizedStrings["With Object Properties"] = "With Object Properties";
1137 localizedStrings["Worker"] = "Worker";
1138 localizedStrings["Worker Thread"] = "Worker Thread";
1139 localizedStrings["Worker Threads"] = "Worker Threads";
1140 localizedStrings["Worker \u2014 %s"] = "Worker \u2014 %s";
1141 localizedStrings["Worker: %s"] = "Worker: %s";
1142 localizedStrings["Working Copy"] = "Working Copy";
1143 localizedStrings["Wrap lines to editor width"] = "Wrap lines to editor width";
1144 localizedStrings["XBM"] = "XBM";
1145 localizedStrings["XHR"] = "XHR";
1146 localizedStrings["XHR Breakpoint\u2026"] = "XHR Breakpoint\u2026";
1147 localizedStrings["XHRs"] = "XHRs";
1148 localizedStrings["XPath"] = "XPath";
1149 localizedStrings["Yes"] = "Yes";
1150 localizedStrings["Zoom:"] = "Zoom:";
1151 localizedStrings["\u0022%s\u0022 has a non-array \u0022%s\u0022 value"] = "\u0022%s\u0022 has a non-array \u0022%s\u0022 value";
1152 localizedStrings["\u0022%s\u0022 has a non-number \u0022%s\u0022 value"] = "\u0022%s\u0022 has a non-number \u0022%s\u0022 value";
1153 localizedStrings["\u0022%s\u0022 has a non-object \u0022%s\u0022 value"] = "\u0022%s\u0022 has a non-object \u0022%s\u0022 value";
1154 localizedStrings["\u0022%s\u0022 has a non-string \u0022%s\u0022 value"] = "\u0022%s\u0022 has a non-string \u0022%s\u0022 value";
1155 localizedStrings["\u0022%s\u0022 has an invalid \u0022%s\u0022 value"] = "\u0022%s\u0022 has an invalid \u0022%s\u0022 value";
1156 localizedStrings["\u0022%s\u0022 is not valid for %s"] = "\u0022%s\u0022 is not valid for %s";
1157 localizedStrings["\u0022%s\u0022 is too new to run in this Web Inspector"] = "\u0022%s\u0022 is too new to run in this Web Inspector";
1158 localizedStrings["\u0022%s\u0022 is too new to run on this inspected page"] = "\u0022%s\u0022 is too new to run on this inspected page";
1159 localizedStrings["\u0022%s\u0022 must be a %s"] = "\u0022%s\u0022 must be a %s";
1160 localizedStrings["\u0022%s\u0022 must be an %s"] = "\u0022%s\u0022 must be an %s";
1161 localizedStrings["\u0022%s\u0022 threw an error"] = "\u0022%s\u0022 threw an error";
1162 localizedStrings["\u201C%s\u201D Event Fired"] = "\u201C%s\u201D Event Fired";
1163 localizedStrings["\u201C%s\u201D Profile Recorded"] = "\u201C%s\u201D Profile Recorded";
1164 localizedStrings["computed"] = "computed";
1165 localizedStrings["default"] = "default";
1166 localizedStrings["for changes to take effect"] = "for changes to take effect";
1167 localizedStrings["invalid JSON"] = "invalid JSON";
1168 localizedStrings["key"] = "key";
1169 localizedStrings["line "] = "line ";
1170 localizedStrings["non-array %s"] = "non-array %s";
1171 localizedStrings["non-integer %s"] = "non-integer %s";
1172 localizedStrings["non-number %s"] = "non-number %s";
1173 localizedStrings["non-object %s"] = "non-object %s";
1174 localizedStrings["non-string %s"] = "non-string %s";
1175 localizedStrings["originally %s"] = "originally %s";
1176 localizedStrings["popup"] = "popup";
1177 localizedStrings["popup, toggle"] = "popup, toggle";
1178 localizedStrings["space"] = "space";
1179 localizedStrings["spaces"] = "spaces";
1180 localizedStrings["time before stopping"] = "time before stopping";
1181 localizedStrings["times before stopping"] = "times before stopping";
1182 localizedStrings["toggle"] = "toggle";
1183 localizedStrings["unknown %s \u0022%s\u0022"] = "unknown %s \u0022%s\u0022";
1184 localizedStrings["unsupported %s"] = "unsupported %s";
1185 localizedStrings["value"] = "value";