aa25795db1be469139c29092f92150281f717ee2
[WebKit-https.git] / Source / WebInspectorUI / Localizations / en.lproj / localizedStrings.js
1 var localizedStrings = new Object;
2
3 localizedStrings[" (Prototype)"] = " (Prototype)";
4 localizedStrings[" (line %s)"] = " (line %s)";
5 localizedStrings["${expr} = expression"] = "${expr} = expression";
6 localizedStrings["%.0f B"] = "%.0f B";
7 localizedStrings["%.0fms"] = "%.0fms";
8 localizedStrings["%.1f GB"] = "%.1f GB";
9 localizedStrings["%.1f KB"] = "%.1f KB";
10 localizedStrings["%.1f MB"] = "%.1f MB";
11 localizedStrings["%.1f days"] = "%.1f days";
12 localizedStrings["%.1fB"] = "%.1fB";
13 localizedStrings["%.1fK"] = "%.1fK";
14 localizedStrings["%.1fM"] = "%.1fM";
15 localizedStrings["%.1fhrs"] = "%.1fhrs";
16 localizedStrings["%.1fmin"] = "%.1fmin";
17 localizedStrings["%.1fms"] = "%.1fms";
18 localizedStrings["%.2f GB"] = "%.2f GB";
19 localizedStrings["%.2f KB"] = "%.2f KB";
20 localizedStrings["%.2f MB"] = "%.2f MB";
21 localizedStrings["%.2f\u00d7"] = "%.2f\u00d7";
22 localizedStrings["%.2fms"] = "%.2fms";
23 localizedStrings["%.2fs"] = "%.2fs";
24 localizedStrings["%.3fms"] = "%.3fms";
25 localizedStrings["%d Errors"] = "%d Errors";
26 localizedStrings["%d Errors, %d Warnings"] = "%d Errors, %d Warnings";
27 localizedStrings["%d Frame"] = "%d Frame";
28 localizedStrings["%d Frames"] = "%d Frames";
29 localizedStrings["%d More\u2026"] = "%d More\u2026";
30 localizedStrings["%d Threads"] = "%d Threads";
31 localizedStrings["%d Warnings"] = "%d Warnings";
32 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels"] = "%d \xd7 %d pixels";
33 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)"] = "%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)";
34 localizedStrings["%d fps"] = "%d fps";
35 localizedStrings["%d matches"] = "%d matches";
36 localizedStrings["%d of %d"] = "%d of %d";
37 localizedStrings["%dpx"] = "%dpx";
38 localizedStrings["%dpx²"] = "%dpx²";
39 localizedStrings["%s (%s)"] = "%s (%s)";
40 localizedStrings["%s (%s, %s)"] = "%s (%s, %s)";
41 localizedStrings["%s (default)"] = "%s (default)";
42 localizedStrings["%s (hidden)"] = "%s (hidden)";
43 localizedStrings["%s Event Dispatched"] = "%s Event Dispatched";
44 localizedStrings["%s Prototype"] = "%s Prototype";
45 localizedStrings["%s \u2013 %s"] = "%s \u2013 %s";
46 localizedStrings["%s \u2014 %s"] = "%s \u2014 %s";
47 localizedStrings["%s cannot be modified"] = "%s cannot be modified";
48 localizedStrings["%s delay"] = "%s delay";
49 localizedStrings["%s interval"] = "%s interval";
50 localizedStrings["(Disk)"] = "(Disk)";
51 localizedStrings["(Index)"] = "(Index)";
52 localizedStrings["(Memory)"] = "(Memory)";
53 localizedStrings["(Tail Call)"] = "(Tail Call)";
54 localizedStrings["(anonymous function)"] = "(anonymous function)";
55 localizedStrings["(async)"] = "(async)";
56 localizedStrings["(disk)"] = "(disk)";
57 localizedStrings["(many)"] = "(many)";
58 localizedStrings["(memory)"] = "(memory)";
59 localizedStrings["(modify the boxes below to add a value)"] = "(modify the boxes below to add a value)";
60 localizedStrings["(multiple)"] = "(multiple)";
61 localizedStrings["(program)"] = "(program)";
62 localizedStrings["(service worker)"] = "(service worker)";
63 localizedStrings["(uninitialized)"] = "(uninitialized)";
64 localizedStrings[", "] = ", ";
65 localizedStrings["1 match"] = "1 match";
66 localizedStrings["2D"] = "2D";
67 localizedStrings["Accessibility"] = "Accessibility";
68 localizedStrings["Accessibility Audit:"] = "Accessibility Audit:";
69 localizedStrings["Action"] = "Action";
70 localizedStrings["Activity Viewer"] = "Activity Viewer";
71 localizedStrings["Add"] = "Add";
72 localizedStrings["Add %s Rule"] = "Add %s Rule";
73 localizedStrings["Add Action"] = "Add Action";
74 localizedStrings["Add Breakpoint"] = "Add Breakpoint";
75 localizedStrings["Add Event Breakpoint"] = "Add Event Breakpoint";
76 localizedStrings["Add New"] = "Add New";
77 localizedStrings["Add New Class"] = "Add New Class";
78 localizedStrings["Add New Probe Expression"] = "Add New Probe Expression";
79 localizedStrings["Add New Watch Expression"] = "Add New Watch Expression";
80 localizedStrings["Add XHR Breakpoint"] = "Add XHR Breakpoint";
81 localizedStrings["Add a Class"] = "Add a Class";
82 localizedStrings["Add new breakpoint action after this action"] = "Add new breakpoint action after this action";
83 localizedStrings["Add new rule"] = "Add new rule";
84 localizedStrings["Add probe expression"] = "Add probe expression";
85 localizedStrings["Add watch expression"] = "Add watch expression";
86 localizedStrings["Additions"] = "Additions";
87 localizedStrings["Address"] = "Address";
88 localizedStrings["Align"] = "Align";
89 localizedStrings["Alignment"] = "Alignment";
90 localizedStrings["All"] = "All";
91 localizedStrings["All Changes"] = "All Changes";
92 localizedStrings["All Exceptions"] = "All Exceptions";
93 localizedStrings["All Layers"] = "All Layers";
94 localizedStrings["All Requests"] = "All Requests";
95 localizedStrings["All Resources"] = "All Resources";
96 localizedStrings["All Storage"] = "All Storage";
97 localizedStrings["Alternates"] = "Alternates";
98 localizedStrings["An error occurred trying to load the resource."] = "An error occurred trying to load the resource.";
99 localizedStrings["An error occurred trying to read the “%s” table."] = "An error occurred trying to read the “%s” table.";
100 localizedStrings["An unexpected error %s occurred."] = "An unexpected error %s occurred.";
101 localizedStrings["An unexpected error occurred."] = "An unexpected error occurred.";
102 localizedStrings["Angle"] = "Angle";
103 localizedStrings["Animation"] = "Animation";
104 localizedStrings["Animation Frame %d Canceled"] = "Animation Frame %d Canceled";
105 localizedStrings["Animation Frame %d Fired"] = "Animation Frame %d Fired";
106 localizedStrings["Animation Frame %d Requested"] = "Animation Frame %d Requested";
107 localizedStrings["Animation Frame Canceled"] = "Animation Frame Canceled";
108 localizedStrings["Animation Frame Fired"] = "Animation Frame Fired";
109 localizedStrings["Animation Frame Requested"] = "Animation Frame Requested";
110 localizedStrings["Anonymous Script %d"] = "Anonymous Script %d";
111 localizedStrings["Anonymous Scripts"] = "Anonymous Scripts";
112 localizedStrings["Anonymous StyleSheet %d"] = "Anonymous StyleSheet %d";
113 localizedStrings["Application Cache"] = "Application Cache";
114 localizedStrings["Area"] = "Area";
115 localizedStrings["Assertion"] = "Assertion";
116 localizedStrings["Assertion Failed"] = "Assertion Failed";
117 localizedStrings["Assertion Failed: %s"] = "Assertion Failed: %s";
118 localizedStrings["Assertion Failures"] = "Assertion Failures";
119 localizedStrings["Assertion with message: %s"] = "Assertion with message: %s";
120 localizedStrings["Assertive"] = "Assertive";
121 localizedStrings["Attach"] = "Attach";
122 localizedStrings["Attribute"] = "Attribute";
123 localizedStrings["Attribute Modified"] = "Attribute Modified";
124 localizedStrings["Attributes"] = "Attributes";
125 localizedStrings["Author Stylesheet"] = "Author Stylesheet";
126 localizedStrings["Auto Increment"] = "Auto Increment";
127 localizedStrings["Automatically continue after evaluating"] = "Automatically continue after evaluating";
128 localizedStrings["Available Style Sheets"] = "Available Style Sheets";
129 localizedStrings["Average Time"] = "Average Time";
130 localizedStrings["Back (%s)"] = "Back (%s)";
131 localizedStrings["Background"] = "Background";
132 localizedStrings["Backtrace"] = "Backtrace";
133 localizedStrings["Basic"] = "Basic";
134 localizedStrings["Basis"] = "Basis";
135 localizedStrings["Beacon"] = "Beacon";
136 localizedStrings["Beacons"] = "Beacons";
137 localizedStrings["Bezier"] = "Bezier";
138 localizedStrings["Binary Frame"] = "Binary Frame";
139 localizedStrings["Blend"] = "Blend";
140 localizedStrings["Block Variables"] = "Block Variables";
141 localizedStrings["Blur"] = "Blur";
142 localizedStrings["Body:"] = "Body:";
143 localizedStrings["Border"] = "Border";
144 localizedStrings["Bottom"] = "Bottom";
145 localizedStrings["Boundary"] = "Boundary";
146 localizedStrings["Box Model"] = "Box Model";
147 localizedStrings["Box Shadow"] = "Box Shadow";
148 localizedStrings["Break on events with name:"] = "Break on events with name:";
149 localizedStrings["Break on request with URL:"] = "Break on request with URL:";
150 localizedStrings["Break on…"] = "Break on…";
151 localizedStrings["Breakdown"] = "Breakdown";
152 localizedStrings["Breakdown of each memory category at the end of the selected time range"] = "Breakdown of each memory category at the end of the selected time range";
153 localizedStrings["Breakpoints"] = "Breakpoints";
154 localizedStrings["Breakpoints disabled"] = "Breakpoints disabled";
155 localizedStrings["Bubbling"] = "Bubbling";
156 localizedStrings["Busy"] = "Busy";
157 localizedStrings["Bytes Received"] = "Bytes Received";
158 localizedStrings["Bytes Sent"] = "Bytes Sent";
159 localizedStrings["CSP Hash"] = "CSP Hash";
160 localizedStrings["CSS"] = "CSS";
161 localizedStrings["CSS Canvas"] = "CSS Canvas";
162 localizedStrings["CSS canvas “%s”"] = "CSS canvas “%s”";
163 localizedStrings["Cached"] = "Cached";
164 localizedStrings["Call Frames Truncated"] = "Call Frames Truncated";
165 localizedStrings["Call Stack"] = "Call Stack";
166 localizedStrings["Call Stack Unavailable"] = "Call Stack Unavailable";
167 localizedStrings["Call Trees"] = "Call Trees";
168 localizedStrings["Calls"] = "Calls";
169 localizedStrings["Cancel Automatic Continue"] = "Cancel Automatic Continue";
170 localizedStrings["Cancel comparison"] = "Cancel comparison";
171 localizedStrings["Canvas"] = "Canvas";
172 localizedStrings["Canvas %d"] = "Canvas %d";
173 localizedStrings["Canvas %s"] = "Canvas %s";
174 localizedStrings["Canvas Element"] = "Canvas Element";
175 localizedStrings["Canvas:"] = "Canvas:";
176 localizedStrings["Canvases"] = "Canvases";
177 localizedStrings["Cap"] = "Cap";
178 localizedStrings["Caps"] = "Caps";
179 localizedStrings["Capture Screenshot"] = "Capture Screenshot";
180 localizedStrings["Capturing"] = "Capturing";
181 localizedStrings["Catch Variables"] = "Catch Variables";
182 localizedStrings["Categories"] = "Categories";
183 localizedStrings["Center X"] = "Center X";
184 localizedStrings["Center Y"] = "Center Y";
185 localizedStrings["Character Data"] = "Character Data";
186 localizedStrings["Charge ‘%s’ to Callers"] = "Charge ‘%s’ to Callers";
187 localizedStrings["Checked"] = "Checked";
188 localizedStrings["Child"] = "Child";
189 localizedStrings["Child Layers"] = "Child Layers";
190 localizedStrings["Child added to "] = "Child added to ";
191 localizedStrings["Children"] = "Children";
192 localizedStrings["Classes"] = "Classes";
193 localizedStrings["Clear"] = "Clear";
194 localizedStrings["Clear Log"] = "Clear Log";
195 localizedStrings["Clear Network Items (%s)"] = "Clear Network Items (%s)";
196 localizedStrings["Clear Timeline (%s)"] = "Clear Timeline (%s)";
197 localizedStrings["Clear filters"] = "Clear filters";
198 localizedStrings["Clear focus"] = "Clear focus";
199 localizedStrings["Clear log (%s or %s)"] = "Clear log (%s or %s)";
200 localizedStrings["Clear modified properties"] = "Clear modified properties";
201 localizedStrings["Clear object store"] = "Clear object store";
202 localizedStrings["Clear samples"] = "Clear samples";
203 localizedStrings["Clear watch expressions"] = "Clear watch expressions";
204 localizedStrings["Click Listener"] = "Click Listener";
205 localizedStrings["Click to close this tab"] = "Click to close this tab";
206 localizedStrings["Click to link property values"] = "Click to link property values";
207 localizedStrings["Click to select a color. Shift-click to switch color formats."] = "Click to select a color. Shift-click to switch color formats.";
208 localizedStrings["Clickable"] = "Clickable";
209 localizedStrings["Clip"] = "Clip";
210 localizedStrings["Close"] = "Close";
211 localizedStrings["Close %s timeline view"] = "Close %s timeline view";
212 localizedStrings["Close Tab"] = "Close Tab";
213 localizedStrings["Close detail view"] = "Close detail view";
214 localizedStrings["Closed"] = "Closed";
215 localizedStrings["Closure Variables"] = "Closure Variables";
216 localizedStrings["Closure Variables (%s)"] = "Closure Variables (%s)";
217 localizedStrings["Code"] = "Code";
218 localizedStrings["Collapse All"] = "Collapse All";
219 localizedStrings["Collapse columns"] = "Collapse columns";
220 localizedStrings["Collect garbage"] = "Collect garbage";
221 localizedStrings["Color"] = "Color";
222 localizedStrings["Comment"] = "Comment";
223 localizedStrings["Comment All Properties"] = "Comment All Properties";
224 localizedStrings["Comment out rule"] = "Comment out rule";
225 localizedStrings["Compare snapshots"] = "Compare snapshots";
226 localizedStrings["Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording"] = "Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording";
227 localizedStrings["Composite"] = "Composite";
228 localizedStrings["Composited"] = "Composited";
229 localizedStrings["Compressed"] = "Compressed";
230 localizedStrings["Compression"] = "Compression";
231 localizedStrings["Compression:"] = "Compression:";
232 localizedStrings["Computed"] = "Computed";
233 localizedStrings["Condition"] = "Condition";
234 localizedStrings["Conditional expression"] = "Conditional expression";
235 localizedStrings["Connecting"] = "Connecting";
236 localizedStrings["Connection"] = "Connection";
237 localizedStrings["Connection Close Frame"] = "Connection Close Frame";
238 localizedStrings["Connection Closed"] = "Connection Closed";
239 localizedStrings["Connection ID"] = "Connection ID";
240 localizedStrings["Connection:"] = "Connection:";
241 localizedStrings["Console"] = "Console";
242 localizedStrings["Console Evaluation"] = "Console Evaluation";
243 localizedStrings["Console Evaluation %d"] = "Console Evaluation %d";
244 localizedStrings["Console Profile Recorded"] = "Console Profile Recorded";
245 localizedStrings["Console cleared at %s"] = "Console cleared at %s";
246 localizedStrings["Console opened at %s"] = "Console opened at %s";
247 localizedStrings["Containing"] = "Containing";
248 localizedStrings["Content"] = "Content";
249 localizedStrings["Content Security Policy violation of directive: %s"] = "Content Security Policy violation of directive: %s";
250 localizedStrings["Continuation Frame"] = "Continuation Frame";
251 localizedStrings["Continue script execution (%s or %s)"] = "Continue script execution (%s or %s)";
252 localizedStrings["Continue to Here"] = "Continue to Here";
253 localizedStrings["Controls"] = "Controls";
254 localizedStrings["Cookies"] = "Cookies";
255 localizedStrings["Copy"] = "Copy";
256 localizedStrings["Copy Action"] = "Copy Action";
257 localizedStrings["Copy Link Address"] = "Copy Link Address";
258 localizedStrings["Copy Path to Property"] = "Copy Path to Property";
259 localizedStrings["Copy Row"] = "Copy Row";
260 localizedStrings["Copy Rule"] = "Copy Rule";
261 localizedStrings["Copy Selected"] = "Copy Selected";
262 localizedStrings["Copy Table"] = "Copy Table";
263 localizedStrings["Copy as HTML"] = "Copy as HTML";
264 localizedStrings["Copy as cURL"] = "Copy as cURL";
265 localizedStrings["Could not fetch properties. Object may no longer exist."] = "Could not fetch properties. Object may no longer exist.";
266 localizedStrings["Count"] = "Count";
267 localizedStrings["Create %s Rule"] = "Create %s Rule";
268 localizedStrings["Create a new tab"] = "Create a new tab";
269 localizedStrings["Current"] = "Current";
270 localizedStrings["Cursor"] = "Cursor";
271 localizedStrings["Custom"] = "Custom";
272 localizedStrings["DNS"] = "DNS";
273 localizedStrings["DOM Breakpoints"] = "DOM Breakpoints";
274 localizedStrings["DOM Content Loaded \u2014 %s"] = "DOM Content Loaded \u2014 %s";
275 localizedStrings["Damping"] = "Damping";
276 localizedStrings["Dash Array"] = "Dash Array";
277 localizedStrings["Data"] = "Data";
278 localizedStrings["Data returned from the database is too large."] = "Data returned from the database is too large.";
279 localizedStrings["Database"] = "Database";
280 localizedStrings["Database no longer has expected version."] = "Database no longer has expected version.";
281 localizedStrings["Databases"] = "Databases";
282 localizedStrings["Date"] = "Date";
283 localizedStrings["Debug: "] = "Debug: ";
284 localizedStrings["Debugger"] = "Debugger";
285 localizedStrings["Debugger Paused"] = "Debugger Paused";
286 localizedStrings["Debugger Statement"] = "Debugger Statement";
287 localizedStrings["Debugger disabled during Timeline recording"] = "Debugger disabled during Timeline recording";
288 localizedStrings["Debugger:"] = "Debugger:";
289 localizedStrings["Debugs"] = "Debugs";
290 localizedStrings["Decoded"] = "Decoded";
291 localizedStrings["Decoration"] = "Decoration";
292 localizedStrings["Default"] = "Default";
293 localizedStrings["Delay"] = "Delay";
294 localizedStrings["Delete"] = "Delete";
295 localizedStrings["Delete Breakpoint"] = "Delete Breakpoint";
296 localizedStrings["Delete Breakpoints"] = "Delete Breakpoints";
297 localizedStrings["Detach into separate window"] = "Detach into separate window";
298 localizedStrings["Detached"] = "Detached";
299 localizedStrings["Details"] = "Details";
300 localizedStrings["Did you mean “%s”?\nClick to replace."] = "Did you mean “%s”?\nClick to replace.";
301 localizedStrings["Dimensions"] = "Dimensions";
302 localizedStrings["Direction"] = "Direction";
303 localizedStrings["Disable Breakpoint"] = "Disable Breakpoint";
304 localizedStrings["Disable Breakpoints"] = "Disable Breakpoints";
305 localizedStrings["Disable Event Listener"] = "Disable Event Listener";
306 localizedStrings["Disable Program"] = "Disable Program";
307 localizedStrings["Disable all breakpoints (%s)"] = "Disable all breakpoints (%s)";
308 localizedStrings["Disable paint flashing"] = "Disable paint flashing";
309 localizedStrings["Disabled"] = "Disabled";
310 localizedStrings["Disk Cache"] = "Disk Cache";
311 localizedStrings["Display"] = "Display";
312 localizedStrings["Displayed Columns"] = "Displayed Columns";
313 localizedStrings["Do not clear network items on new page loads"] = "Do not clear network items on new page loads";
314 localizedStrings["Do not clear the console on new page loads"] = "Do not clear the console on new page loads";
315 localizedStrings["Do not fade unexecuted code"] = "Do not fade unexecuted code";
316 localizedStrings["Dock to bottom of window"] = "Dock to bottom of window";
317 localizedStrings["Dock to side of window"] = "Dock to side of window";
318 localizedStrings["Document"] = "Document";
319 localizedStrings["Document Fragment"] = "Document Fragment";
320 localizedStrings["Document Type"] = "Document Type";
321 localizedStrings["Documents"] = "Documents";
322 localizedStrings["Domain"] = "Domain";
323 localizedStrings["Done"] = "Done";
324 localizedStrings["Download"] = "Download";
325 localizedStrings["Download Web Archive"] = "Download Web Archive";
326 localizedStrings["Duplicate Selector"] = "Duplicate Selector";
327 localizedStrings["Duplicate property"] = "Duplicate property";
328 localizedStrings["Duplicate property “%s”.\nClick to delete this property."] = "Duplicate property “%s”.\nClick to delete this property.";
329 localizedStrings["Duration"] = "Duration";
330 localizedStrings["Dynamically calculated for the parent element"] = "Dynamically calculated for the parent element";
331 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element"] = "Dynamically calculated for the selected element";
332 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element and did not match"] = "Dynamically calculated for the selected element and did not match";
333 localizedStrings["Edit"] = "Edit";
334 localizedStrings["Edit Breakpoint…"] = "Edit Breakpoint…";
335 localizedStrings["Edit configuration"] = "Edit configuration";
336 localizedStrings["Edit custom gradient"] = "Edit custom gradient";
337 localizedStrings["Edit “%s”"] = "Edit “%s”";
338 localizedStrings["Edit “cubic-bezier“ function"] = "Edit “cubic-bezier“ function";
339 localizedStrings["Edit “spring“ function"] = "Edit “spring“ function";
340 localizedStrings["Effects"] = "Effects";
341 localizedStrings["Element"] = "Element";
342 localizedStrings["Element clips compositing descendants"] = "Element clips compositing descendants";
343 localizedStrings["Element has CSS blending applied and composited descendants"] = "Element has CSS blending applied and composited descendants";
344 localizedStrings["Element has CSS filters applied"] = "Element has CSS filters applied";
345 localizedStrings["Element has CSS filters applied and composited descendants"] = "Element has CSS filters applied and composited descendants";
346 localizedStrings["Element has a 2D transform and composited descendants"] = "Element has a 2D transform and composited descendants";
347 localizedStrings["Element has a 3D transform"] = "Element has a 3D transform";
348 localizedStrings["Element has a reflection and composited descendants"] = "Element has a reflection and composited descendants";
349 localizedStrings["Element has children with a negative z-index"] = "Element has children with a negative z-index";
350 localizedStrings["Element has opacity applied and composited descendants"] = "Element has opacity applied and composited descendants";
351 localizedStrings["Element has perspective applied"] = "Element has perspective applied";
352 localizedStrings["Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style"] = "Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style";
353 localizedStrings["Element has “backface-visibility: hidden” style"] = "Element has “backface-visibility: hidden” style";
354 localizedStrings["Element has “blend-mode” style"] = "Element has “blend-mode” style";
355 localizedStrings["Element has “position: fixed” style"] = "Element has “position: fixed” style";
356 localizedStrings["Element has “position: sticky” style"] = "Element has “position: sticky” style";
357 localizedStrings["Element has “transform-style: preserve-3d” style"] = "Element has “transform-style: preserve-3d” style";
358 localizedStrings["Element has “will-change” style with includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter"] = "Element has “will-change” style with includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter";
359 localizedStrings["Element is <canvas>"] = "Element is <canvas>";
360 localizedStrings["Element is <iframe>"] = "Element is <iframe>";
361 localizedStrings["Element is <video>"] = "Element is <video>";
362 localizedStrings["Element is a plug-in"] = "Element is a plug-in";
363 localizedStrings["Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied"] = "Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied";
364 localizedStrings["Element is animated"] = "Element is animated";
365 localizedStrings["Element is masked and composited descendants"] = "Element is masked and composited descendants";
366 localizedStrings["Element is the root element"] = "Element is the root element";
367 localizedStrings["Element may overlap another compositing element"] = "Element may overlap another compositing element";
368 localizedStrings["Element overlaps other compositing element"] = "Element overlaps other compositing element";
369 localizedStrings["Elements"] = "Elements";
370 localizedStrings["Enable Accessibility Audit Tab"] = "Enable Accessibility Audit Tab";
371 localizedStrings["Enable Breakpoint"] = "Enable Breakpoint";
372 localizedStrings["Enable Breakpoints"] = "Enable Breakpoints";
373 localizedStrings["Enable Event Listener"] = "Enable Event Listener";
374 localizedStrings["Enable Layers Tab"] = "Enable Layers Tab";
375 localizedStrings["Enable New Tab Bar"] = "Enable New Tab Bar";
376 localizedStrings["Enable Program"] = "Enable Program";
377 localizedStrings["Enable Sources Tab"] = "Enable Sources Tab";
378 localizedStrings["Enable Visual Change Detection"] = "Enable Visual Change Detection";
379 localizedStrings["Enable all breakpoints (%s)"] = "Enable all breakpoints (%s)";
380 localizedStrings["Enable breakpoints"] = "Enable breakpoints";
381 localizedStrings["Enable paint flashing"] = "Enable paint flashing";
382 localizedStrings["Enabled"] = "Enabled";
383 localizedStrings["Encoded"] = "Encoded";
384 localizedStrings["Encoding"] = "Encoding";
385 localizedStrings["Enter Tag"] = "Enter Tag";
386 localizedStrings["Enter Value"] = "Enter Value";
387 localizedStrings["Enter a Gradient"] = "Enter a Gradient";
388 localizedStrings["Enter a URL"] = "Enter a URL";
389 localizedStrings["Enter an array value"] = "Enter an array value";
390 localizedStrings["Enter property name"] = "Enter property name";
391 localizedStrings["Enter the name of a Keyframe"] = "Enter the name of a Keyframe";
392 localizedStrings["Enter value"] = "Enter value";
393 localizedStrings["Entire Recording"] = "Entire Recording";
394 localizedStrings["Error"] = "Error";
395 localizedStrings["Error: "] = "Error: ";
396 localizedStrings["Errors"] = "Errors";
397 localizedStrings["Eval Code"] = "Eval Code";
398 localizedStrings["Evaluate JavaScript"] = "Evaluate JavaScript";
399 localizedStrings["Event"] = "Event";
400 localizedStrings["Event Breakpoints"] = "Event Breakpoints";
401 localizedStrings["Event Dispatched"] = "Event Dispatched";
402 localizedStrings["Event Listeners"] = "Event Listeners";
403 localizedStrings["Events"] = "Events";
404 localizedStrings["Exception with thrown value: %s"] = "Exception with thrown value: %s";
405 localizedStrings["Expand All"] = "Expand All";
406 localizedStrings["Expand columns"] = "Expand columns";
407 localizedStrings["Expanded"] = "Expanded";
408 localizedStrings["Experimental"] = "Experimental";
409 localizedStrings["Expires"] = "Expires";
410 localizedStrings["Export"] = "Export";
411 localizedStrings["Export HAR"] = "Export HAR";
412 localizedStrings["Export recording (%s)"] = "Export recording (%s)";
413 localizedStrings["Expression"] = "Expression";
414 localizedStrings["Extension Scripts"] = "Extension Scripts";
415 localizedStrings["Extensions"] = "Extensions";
416 localizedStrings["Extra Scripts"] = "Extra Scripts";
417 localizedStrings["Fade unexecuted code"] = "Fade unexecuted code";
418 localizedStrings["Failed to upgrade"] = "Failed to upgrade";
419 localizedStrings["Failure status code"] = "Failure status code";
420 localizedStrings["Family"] = "Family";
421 localizedStrings["Features"] = "Features";
422 localizedStrings["Fetch"] = "Fetch";
423 localizedStrings["Fetches"] = "Fetches";
424 localizedStrings["File or Resource"] = "File or Resource";
425 localizedStrings["Filename"] = "Filename";
426 localizedStrings["Fill"] = "Fill";
427 localizedStrings["Fill Mode"] = "Fill Mode";
428 localizedStrings["Filter"] = "Filter";
429 localizedStrings["Filter Full URL"] = "Filter Full URL";
430 localizedStrings["Find Next (%s)"] = "Find Next (%s)";
431 localizedStrings["Find Previous (%s)"] = "Find Previous (%s)";
432 localizedStrings["Flexbox"] = "Flexbox";
433 localizedStrings["Float"] = "Float";
434 localizedStrings["Float and Clear"] = "Float and Clear";
435 localizedStrings["Flows"] = "Flows";
436 localizedStrings["Focus %s Rule"] = "Focus %s Rule";
437 localizedStrings["Focus on Subtree"] = "Focus on Subtree";
438 localizedStrings["Focused"] = "Focused";
439 localizedStrings["Font"] = "Font";
440 localizedStrings["Fonts"] = "Fonts";
441 localizedStrings["Force Print Media Styles"] = "Force Print Media Styles";
442 localizedStrings["Forced Layout"] = "Forced Layout";
443 localizedStrings["Forced Pseudo-Classes"] = "Forced Pseudo-Classes";
444 localizedStrings["Format: HSL"] = "Format: HSL";
445 localizedStrings["Format: HSLA"] = "Format: HSLA";
446 localizedStrings["Format: Hex"] = "Format: Hex";
447 localizedStrings["Format: Hex with Alpha"] = "Format: Hex with Alpha";
448 localizedStrings["Format: Keyword"] = "Format: Keyword";
449 localizedStrings["Format: RGB"] = "Format: RGB";
450 localizedStrings["Format: RGBA"] = "Format: RGBA";
451 localizedStrings["Format: Short Hex"] = "Format: Short Hex";
452 localizedStrings["Format: Short Hex with Alpha"] = "Format: Short Hex with Alpha";
453 localizedStrings["Forward (%s)"] = "Forward (%s)";
454 localizedStrings["Fragment"] = "Fragment";
455 localizedStrings["Fragment Shader"] = "Fragment Shader";
456 localizedStrings["Frame %d"] = "Frame %d";
457 localizedStrings["Frame URL"] = "Frame URL";
458 localizedStrings["Frames"] = "Frames";
459 localizedStrings["Frames %d \u2013 %d"] = "Frames %d \u2013 %d";
460 localizedStrings["Full Garbage Collection"] = "Full Garbage Collection";
461 localizedStrings["Full URL"] = "Full URL";
462 localizedStrings["Function"] = "Function";
463 localizedStrings["Function Name Variable"] = "Function Name Variable";
464 localizedStrings["Garbage Collection"] = "Garbage Collection";
465 localizedStrings["General"] = "General";
466 localizedStrings["Getter"] = "Getter";
467 localizedStrings["Global Code"] = "Global Code";
468 localizedStrings["Global Lexical Environment"] = "Global Lexical Environment";
469 localizedStrings["Global Variables"] = "Global Variables";
470 localizedStrings["Grammar"] = "Grammar";
471 localizedStrings["Group"] = "Group";
472 localizedStrings["Group by Event"] = "Group by Event";
473 localizedStrings["Group by Node"] = "Group by Node";
474 localizedStrings["Grouping Method"] = "Grouping Method";
475 localizedStrings["Grow"] = "Grow";
476 localizedStrings["HAR Export (%s)"] = "HAR Export (%s)";
477 localizedStrings["HTML"] = "HTML";
478 localizedStrings["HTML Attributes"] = "HTML Attributes";
479 localizedStrings["HTTP"] = "HTTP";
480 localizedStrings["Headers"] = "Headers";
481 localizedStrings["Headers:"] = "Headers:";
482 localizedStrings["Heading Level"] = "Heading Level";
483 localizedStrings["Heap Snapshot Object (%s)"] = "Heap Snapshot Object (%s)";
484 localizedStrings["Height"] = "Height";
485 localizedStrings["Hide Console"] = "Hide Console";
486 localizedStrings["Hide Console (%s)"] = "Hide Console (%s)";
487 localizedStrings["Hide Grid"] = "Hide Grid";
488 localizedStrings["Hide Path"] = "Hide Path";
489 localizedStrings["Hide Rulers"] = "Hide Rulers";
490 localizedStrings["Hide compositing borders"] = "Hide compositing borders";
491 localizedStrings["Hide shadow DOM nodes"] = "Hide shadow DOM nodes";
492 localizedStrings["Hide the details sidebar (%s)"] = "Hide the details sidebar (%s)";
493 localizedStrings["Hide the navigation sidebar (%s)"] = "Hide the navigation sidebar (%s)";
494 localizedStrings["Hide type information"] = "Hide type information";
495 localizedStrings["Hierarchy Level"] = "Hierarchy Level";
496 localizedStrings["High"] = "High";
497 localizedStrings["Highest: %s"] = "Highest: %s";
498 localizedStrings["Horizontal"] = "Horizontal";
499 localizedStrings["Host"] = "Host";
500 localizedStrings["IP Address"] = "IP Address";
501 localizedStrings["Identity"] = "Identity";
502 localizedStrings["Idle"] = "Idle";
503 localizedStrings["Ignore"] = "Ignore";
504 localizedStrings["Ignore the resource cache when loading resources"] = "Ignore the resource cache when loading resources";
505 localizedStrings["Ignored"] = "Ignored";
506 localizedStrings["Image"] = "Image";
507 localizedStrings["Image Size"] = "Image Size";
508 localizedStrings["Images"] = "Images";
509 localizedStrings["Immediate Pause Requested"] = "Immediate Pause Requested";
510 localizedStrings["Import"] = "Import";
511 localizedStrings["Import recording from file"] = "Import recording from file";
512 localizedStrings["Imported Recordings"] = "Imported Recordings";
513 localizedStrings["Incomplete"] = "Incomplete";
514 localizedStrings["Indent"] = "Indent";
515 localizedStrings["Indent width:"] = "Indent width:";
516 localizedStrings["Index"] = "Index";
517 localizedStrings["Index Key \u2014 %s"] = "Index Key \u2014 %s";
518 localizedStrings["Indexed Databases"] = "Indexed Databases";
519 localizedStrings["Info: "] = "Info: ";
520 localizedStrings["Infos"] = "Infos";
521 localizedStrings["Inherited From"] = "Inherited From";
522 localizedStrings["Inherited From: "] = "Inherited From: ";
523 localizedStrings["Inherited from %s"] = "Inherited from %s";
524 localizedStrings["Initial State"] = "Initial State";
525 localizedStrings["Initial Velocity"] = "Initial Velocity";
526 localizedStrings["Initiated"] = "Initiated";
527 localizedStrings["Initiator"] = "Initiator";
528 localizedStrings["Input: "] = "Input: ";
529 localizedStrings["Inset"] = "Inset";
530 localizedStrings["Inspector Style Sheet"] = "Inspector Style Sheet";
531 localizedStrings["Instances"] = "Instances";
532 localizedStrings["Invalid"] = "Invalid";
533 localizedStrings["Invalid characters"] = "Invalid characters";
534 localizedStrings["Inverted"] = "Inverted";
535 localizedStrings["Invoke getter"] = "Invoke getter";
536 localizedStrings["Iterations"] = "Iterations";
537 localizedStrings["JSON"] = "JSON";
538 localizedStrings["JavaScript"] = "JavaScript";
539 localizedStrings["JavaScript & Events"] = "JavaScript & Events";
540 localizedStrings["JavaScript Allocations"] = "JavaScript Allocations";
541 localizedStrings["JavaScript Context"] = "JavaScript Context";
542 localizedStrings["Join"] = "Join";
543 localizedStrings["Jump to Definition"] = "Jump to Definition";
544 localizedStrings["Key"] = "Key";
545 localizedStrings["Key Path"] = "Key Path";
546 localizedStrings["Label"] = "Label";
547 localizedStrings["Latency"] = "Latency";
548 localizedStrings["Layer Count: %d"] = "Layer Count: %d";
549 localizedStrings["Layer Info"] = "Layer Info";
550 localizedStrings["Layers"] = "Layers";
551 localizedStrings["Layers:"] = "Layers:";
552 localizedStrings["Layout"] = "Layout";
553 localizedStrings["Layout & Rendering"] = "Layout & Rendering";
554 localizedStrings["Layout Invalidated"] = "Layout Invalidated";
555 localizedStrings["Left"] = "Left";
556 localizedStrings["Legacy Style Editor"] = "Legacy Style Editor";
557 localizedStrings["Legacy Visual Styles Panel"] = "Legacy Visual Styles Panel";
558 localizedStrings["Letter"] = "Letter";
559 localizedStrings["Ligatures"] = "Ligatures";
560 localizedStrings["Line %d"] = "Line %d";
561 localizedStrings["Line %d:%d"] = "Line %d:%d";
562 localizedStrings["Line Number"] = "Line Number";
563 localizedStrings["Line wrapping:"] = "Line wrapping:";
564 localizedStrings["Linear Gradient"] = "Linear Gradient";
565 localizedStrings["Link property values"] = "Link property values";
566 localizedStrings["List Styles"] = "List Styles";
567 localizedStrings["Live"] = "Live";
568 localizedStrings["Live Size"] = "Live Size";
569 localizedStrings["Load \u2014 %s"] = "Load \u2014 %s";
570 localizedStrings["Load cancelled"] = "Load cancelled";
571 localizedStrings["Loading Recording"] = "Loading Recording";
572 localizedStrings["Local File"] = "Local File";
573 localizedStrings["Local Storage"] = "Local Storage";
574 localizedStrings["Local Variables"] = "Local Variables";
575 localizedStrings["Located at %s"] = "Located at %s";
576 localizedStrings["Location"] = "Location";
577 localizedStrings["Log Canvas Context"] = "Log Canvas Context";
578 localizedStrings["Log Element"] = "Log Element";
579 localizedStrings["Log Frame Text"] = "Log Frame Text";
580 localizedStrings["Log Frame Value"] = "Log Frame Value";
581 localizedStrings["Log Message"] = "Log Message";
582 localizedStrings["Log Node"] = "Log Node";
583 localizedStrings["Log Symbol"] = "Log Symbol";
584 localizedStrings["Log Value"] = "Log Value";
585 localizedStrings["Log WebSocket"] = "Log WebSocket";
586 localizedStrings["Log: "] = "Log: ";
587 localizedStrings["Logs"] = "Logs";
588 localizedStrings["Low"] = "Low";
589 localizedStrings["Lowest: %s"] = "Lowest: %s";
590 localizedStrings["MIME Type"] = "MIME Type";
591 localizedStrings["MIME Type:"] = "MIME Type:";
592 localizedStrings["Main"] = "Main";
593 localizedStrings["Manifest URL"] = "Manifest URL";
594 localizedStrings["Margin"] = "Margin";
595 localizedStrings["Mass"] = "Mass";
596 localizedStrings["Matching"] = "Matching";
597 localizedStrings["Max"] = "Max";
598 localizedStrings["Max Comparison"] = "Max Comparison";
599 localizedStrings["Maximum"] = "Maximum";
600 localizedStrings["Maximum Size: %s"] = "Maximum Size: %s";
601 localizedStrings["Maximum maximum memory size in this recording"] = "Maximum maximum memory size in this recording";
602 localizedStrings["Media"] = "Media";
603 localizedStrings["Media Logging:"] = "Media Logging:";
604 localizedStrings["Media: "] = "Media: ";
605 localizedStrings["Medium"] = "Medium";
606 localizedStrings["Memory"] = "Memory";
607 localizedStrings["Memory Cache"] = "Memory Cache";
608 localizedStrings["Memory usage of this canvas"] = "Memory usage of this canvas";
609 localizedStrings["Memory: %s"] = "Memory: %s";
610 localizedStrings["Message"] = "Message";
611 localizedStrings["Method"] = "Method";
612 localizedStrings["Microtask Dispatched"] = "Microtask Dispatched";
613 localizedStrings["Min"] = "Min";
614 localizedStrings["Missing Dependencies:%s"] = "Missing Dependencies:%s";
615 localizedStrings["Miter"] = "Miter";
616 localizedStrings["Mixed"] = "Mixed";
617 localizedStrings["Module Code"] = "Module Code";
618 localizedStrings["Multi-Entry"] = "Multi-Entry";
619 localizedStrings["Name"] = "Name";
620 localizedStrings["Network"] = "Network";
621 localizedStrings["Network Issue"] = "Network Issue";
622 localizedStrings["Network Requests"] = "Network Requests";
623 localizedStrings["New Tab"] = "New Tab";
624 localizedStrings["Next Sibling"] = "Next Sibling";
625 localizedStrings["No"] = "No";
626 localizedStrings["No Accessibility Information"] = "No Accessibility Information";
627 localizedStrings["No Application Cache information available"] = "No Application Cache information available";
628 localizedStrings["No Attributes"] = "No Attributes";
629 localizedStrings["No Box Model Information"] = "No Box Model Information";
630 localizedStrings["No Breakpoints"] = "No Breakpoints";
631 localizedStrings["No Canvas Contexts"] = "No Canvas Contexts";
632 localizedStrings["No Canvas Selected"] = "No Canvas Selected";
633 localizedStrings["No Chart Available"] = "No Chart Available";
634 localizedStrings["No Child Layers"] = "No Child Layers";
635 localizedStrings["No Entries"] = "No Entries";
636 localizedStrings["No Event Listeners"] = "No Event Listeners";
637 localizedStrings["No Filter Results"] = "No Filter Results";
638 localizedStrings["No Layer Available"] = "No Layer Available";
639 localizedStrings["No Parameters"] = "No Parameters";
640 localizedStrings["No Preview Available"] = "No Preview Available";
641 localizedStrings["No Properties"] = "No Properties";
642 localizedStrings["No Properties \u2014 Click to Edit"] = "No Properties \u2014 Click to Edit";
643 localizedStrings["No Query Parameters"] = "No Query Parameters";
644 localizedStrings["No Recording Data"] = "No Recording Data";
645 localizedStrings["No Request Headers"] = "No Request Headers";
646 localizedStrings["No Response Headers"] = "No Response Headers";
647 localizedStrings["No Results Found"] = "No Results Found";
648 localizedStrings["No Search Results"] = "No Search Results";
649 localizedStrings["No Watch Expressions"] = "No Watch Expressions";
650 localizedStrings["No matching ARIA role"] = "No matching ARIA role";
651 localizedStrings["No preview available"] = "No preview available";
652 localizedStrings["No request cookies."] = "No request cookies.";
653 localizedStrings["No request headers"] = "No request headers";
654 localizedStrings["No request, served from the disk cache."] = "No request, served from the disk cache.";
655 localizedStrings["No request, served from the memory cache."] = "No request, served from the memory cache.";
656 localizedStrings["No response cookies."] = "No response cookies.";
657 localizedStrings["No response headers"] = "No response headers";
658 localizedStrings["Node"] = "Node";
659 localizedStrings["Node Removed"] = "Node Removed";
660 localizedStrings["Nodes"] = "Nodes";
661 localizedStrings["None"] = "None";
662 localizedStrings["Not found"] = "Not found";
663 localizedStrings["Number"] = "Number";
664 localizedStrings["Numeric"] = "Numeric";
665 localizedStrings["Object Graph"] = "Object Graph";
666 localizedStrings["Object Store"] = "Object Store";
667 localizedStrings["Off"] = "Off";
668 localizedStrings["Offset"] = "Offset";
669 localizedStrings["Once"] = "Once";
670 localizedStrings["Online"] = "Online";
671 localizedStrings["Only show resources with issues"] = "Only show resources with issues";
672 localizedStrings["Only show visual actions"] = "Only show visual actions";
673 localizedStrings["Opacity"] = "Opacity";
674 localizedStrings["Open"] = "Open";
675 localizedStrings["Open in New Tab"] = "Open in New Tab";
676 localizedStrings["Option-click to show all units"] = "Option-click to show all units";
677 localizedStrings["Option-click to show all values"] = "Option-click to show all values";
678 localizedStrings["Option-click to show source"] = "Option-click to show source";
679 localizedStrings["Options"] = "Options";
680 localizedStrings["Order"] = "Order";
681 localizedStrings["Origin"] = "Origin";
682 localizedStrings["Original"] = "Original";
683 localizedStrings["Original formatting"] = "Original formatting";
684 localizedStrings["Originally %s"] = "Originally %s";
685 localizedStrings["Other"] = "Other";
686 localizedStrings["Other Issue"] = "Other Issue";
687 localizedStrings["Outgoing message"] = "Outgoing message";
688 localizedStrings["Outline"] = "Outline";
689 localizedStrings["Output: "] = "Output: ";
690 localizedStrings["Outset"] = "Outset";
691 localizedStrings["Over 1 ms"] = "Over 1 ms";
692 localizedStrings["Over 15 ms"] = "Over 15 ms";
693 localizedStrings["Overflow"] = "Overflow";
694 localizedStrings["Overview"] = "Overview";
695 localizedStrings["Owns"] = "Owns";
696 localizedStrings["Padding"] = "Padding";
697 localizedStrings["Page"] = "Page";
698 localizedStrings["Page Issue"] = "Page Issue";
699 localizedStrings["Page navigated at %s"] = "Page navigated at %s";
700 localizedStrings["Page reloaded at %s"] = "Page reloaded at %s";
701 localizedStrings["Paint"] = "Paint";
702 localizedStrings["Paints"] = "Paints";
703 localizedStrings["Parent"] = "Parent";
704 localizedStrings["Partial Garbage Collection"] = "Partial Garbage Collection";
705 localizedStrings["Passive"] = "Passive";
706 localizedStrings["Path"] = "Path";
707 localizedStrings["Pause Reason"] = "Pause Reason";
708 localizedStrings["Pause script execution (%s or %s)"] = "Pause script execution (%s or %s)";
709 localizedStrings["Ping"] = "Ping";
710 localizedStrings["Ping Frame"] = "Ping Frame";
711 localizedStrings["Pings"] = "Pings";
712 localizedStrings["Play Sound"] = "Play Sound";
713 localizedStrings["Polite"] = "Polite";
714 localizedStrings["Pong Frame"] = "Pong Frame";
715 localizedStrings["Port"] = "Port";
716 localizedStrings["Position"] = "Position";
717 localizedStrings["Position X"] = "Position X";
718 localizedStrings["Position Y"] = "Position Y";
719 localizedStrings["Prefer indent using:"] = "Prefer indent using:";
720 localizedStrings["Preserve Log"] = "Preserve Log";
721 localizedStrings["Press %s to load a recording from file."] = "Press %s to load a recording from file.";
722 localizedStrings["Pressed"] = "Pressed";
723 localizedStrings["Pretty print"] = "Pretty print";
724 localizedStrings["Preview"] = "Preview";
725 localizedStrings["Previous Sibling"] = "Previous Sibling";
726 localizedStrings["Primary Key"] = "Primary Key";
727 localizedStrings["Primary Key \u2014 %s"] = "Primary Key \u2014 %s";
728 localizedStrings["Priority"] = "Priority";
729 localizedStrings["Probe Expression"] = "Probe Expression";
730 localizedStrings["Probe Sample Recorded"] = "Probe Sample Recorded";
731 localizedStrings["Probes"] = "Probes";
732 localizedStrings["Processing Instruction"] = "Processing Instruction";
733 localizedStrings["Processing Recording"] = "Processing Recording";
734 localizedStrings["Program %d"] = "Program %d";
735 localizedStrings["Properties"] = "Properties";
736 localizedStrings["Property"] = "Property";
737 localizedStrings["Protocol"] = "Protocol";
738 localizedStrings["Pseudo Element"] = "Pseudo Element";
739 localizedStrings["Query Parameters"] = "Query Parameters";
740 localizedStrings["Query String"] = "Query String";
741 localizedStrings["Query String Parameters"] = "Query String Parameters";
742 localizedStrings["Query returned no results."] = "Query returned no results.";
743 localizedStrings["Queued"] = "Queued";
744 localizedStrings["Radial Gradient"] = "Radial Gradient";
745 localizedStrings["Radius"] = "Radius";
746 localizedStrings["Radius X"] = "Radius X";
747 localizedStrings["Radius Y"] = "Radius Y";
748 localizedStrings["Range Issue"] = "Range Issue";
749 localizedStrings["Readonly"] = "Readonly";
750 localizedStrings["Reasons for compositing"] = "Reasons for compositing";
751 localizedStrings["Reasons for compositing:"] = "Reasons for compositing:";
752 localizedStrings["Recording"] = "Recording";
753 localizedStrings["Recording %d"] = "Recording %d";
754 localizedStrings["Recording Timeline Data"] = "Recording Timeline Data";
755 localizedStrings["Recording error: %s"] = "Recording error: %s";
756 localizedStrings["Recordings"] = "Recordings";
757 localizedStrings["Reference Issue"] = "Reference Issue";
758 localizedStrings["Reflection"] = "Reflection";
759 localizedStrings["Refresh"] = "Refresh";
760 localizedStrings["Refresh all"] = "Refresh all";
761 localizedStrings["Refresh watch expressions"] = "Refresh watch expressions";
762 localizedStrings["Region announced in its entirety."] = "Region announced in its entirety.";
763 localizedStrings["Regular Expression"] = "Regular Expression";
764 localizedStrings["Reload Web Inspector"] = "Reload Web Inspector";
765 localizedStrings["Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)"] = "Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)";
766 localizedStrings["Removals"] = "Removals";
767 localizedStrings["Remove Watch Expression"] = "Remove Watch Expression";
768 localizedStrings["Remove link"] = "Remove link";
769 localizedStrings["Remove probe"] = "Remove probe";
770 localizedStrings["Remove selected item"] = "Remove selected item";
771 localizedStrings["Remove this breakpoint action"] = "Remove this breakpoint action";
772 localizedStrings["Removed descendant "] = "Removed descendant ";
773 localizedStrings["Rendering Frames"] = "Rendering Frames";
774 localizedStrings["Repeat"] = "Repeat";
775 localizedStrings["Repeating Linear Gradient"] = "Repeating Linear Gradient";
776 localizedStrings["Repeating Radial Gradient"] = "Repeating Radial Gradient";
777 localizedStrings["Request"] = "Request";
778 localizedStrings["Request & Response"] = "Request & Response";
779 localizedStrings["Request Cookies"] = "Request Cookies";
780 localizedStrings["Request Data"] = "Request Data";
781 localizedStrings["Request Headers"] = "Request Headers";
782 localizedStrings["Requesting: %s"] = "Requesting: %s";
783 localizedStrings["Required"] = "Required";
784 localizedStrings["Reset"] = "Reset";
785 localizedStrings["Resource"] = "Resource";
786 localizedStrings["Resource Size"] = "Resource Size";
787 localizedStrings["Resource Type"] = "Resource Type";
788 localizedStrings["Resource does not have timing data"] = "Resource does not have timing data";
789 localizedStrings["Resource failed to load."] = "Resource failed to load.";
790 localizedStrings["Resource has no content"] = "Resource has no content";
791 localizedStrings["Resource has no timing data"] = "Resource has no timing data";
792 localizedStrings["Resource was loaded with the “data” scheme."] = "Resource was loaded with the “data” scheme.";
793 localizedStrings["Resource was served from the cache."] = "Resource was served from the cache.";
794 localizedStrings["Resources"] = "Resources";
795 localizedStrings["Response"] = "Response";
796 localizedStrings["Response Cookies"] = "Response Cookies";
797 localizedStrings["Response Headers"] = "Response Headers";
798 localizedStrings["Response:"] = "Response:";
799 localizedStrings["Restart (%s)"] = "Restart (%s)";
800 localizedStrings["Restart animation"] = "Restart animation";
801 localizedStrings["Resume Thread"] = "Resume Thread";
802 localizedStrings["Retained Size"] = "Retained Size";
803 localizedStrings["Return type for anonymous function"] = "Return type for anonymous function";
804 localizedStrings["Return type for function: %s"] = "Return type for function: %s";
805 localizedStrings["Reveal Breakpoint"] = "Reveal Breakpoint";
806 localizedStrings["Reveal in DOM Tree"] = "Reveal in DOM Tree";
807 localizedStrings["Reveal in Debugger Tab"] = "Reveal in Debugger Tab";
808 localizedStrings["Reveal in Elements Tab"] = "Reveal in Elements Tab";
809 localizedStrings["Reveal in Layers Tab"] = "Reveal in Layers Tab";
810 localizedStrings["Reveal in Network Tab"] = "Reveal in Network Tab";
811 localizedStrings["Reveal in Original Resource"] = "Reveal in Original Resource";
812 localizedStrings["Reveal in Resources Tab"] = "Reveal in Resources Tab";
813 localizedStrings["Reveal in Sources Tab"] = "Reveal in Sources Tab";
814 localizedStrings["Right"] = "Right";
815 localizedStrings["Role"] = "Role";
816 localizedStrings["Rule"] = "Rule";
817 localizedStrings["Same-Site"] = "Same-Site";
818 localizedStrings["Samples"] = "Samples";
819 localizedStrings["Save File"] = "Save File";
820 localizedStrings["Save Selected"] = "Save Selected";
821 localizedStrings["Save configuration"] = "Save configuration";
822 localizedStrings["Scheduling:"] = "Scheduling:";
823 localizedStrings["Scheme"] = "Scheme";
824 localizedStrings["Scope"] = "Scope";
825 localizedStrings["Scope Chain"] = "Scope Chain";
826 localizedStrings["Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s"] = "Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s";
827 localizedStrings["Script"] = "Script";
828 localizedStrings["Script Element %d"] = "Script Element %d";
829 localizedStrings["Script Evaluated"] = "Script Evaluated";
830 localizedStrings["Scripts"] = "Scripts";
831 localizedStrings["Scroll Into View"] = "Scroll Into View";
832 localizedStrings["Search"] = "Search";
833 localizedStrings["Search Again"] = "Search Again";
834 localizedStrings["Search Resource Content"] = "Search Resource Content";
835 localizedStrings["Secure"] = "Secure";
836 localizedStrings["Security Issue"] = "Security Issue";
837 localizedStrings["Security Origin"] = "Security Origin";
838 localizedStrings["Select %s Rule"] = "Select %s Rule";
839 localizedStrings["Select baseline snapshot"] = "Select baseline snapshot";
840 localizedStrings["Select comparison snapshot"] = "Select comparison snapshot";
841 localizedStrings["Selected"] = "Selected";
842 localizedStrings["Selected Canvas Context"] = "Selected Canvas Context";
843 localizedStrings["Selected Element"] = "Selected Element";
844 localizedStrings["Selected Frame"] = "Selected Frame";
845 localizedStrings["Selected Item"] = "Selected Item";
846 localizedStrings["Selected Items"] = "Selected Items";
847 localizedStrings["Selected Node"] = "Selected Node";
848 localizedStrings["Selected Symbol"] = "Selected Symbol";
849 localizedStrings["Selected Value"] = "Selected Value";
850 localizedStrings["Selected WebSocket"] = "Selected WebSocket";
851 localizedStrings["Selector Path"] = "Selector Path";
852 localizedStrings["Self"] = "Self";
853 localizedStrings["Self Size"] = "Self Size";
854 localizedStrings["Self Time"] = "Self Time";
855 localizedStrings["Semantic Issue"] = "Semantic Issue";
856 localizedStrings["Service Worker"] = "Service Worker";
857 localizedStrings["ServiceWorker"] = "ServiceWorker";
858 localizedStrings["Session"] = "Session";
859 localizedStrings["Session Storage"] = "Session Storage";
860 localizedStrings["Set to Automatically Continue"] = "Set to Automatically Continue";
861 localizedStrings["Setter"] = "Setter";
862 localizedStrings["Settings"] = "Settings";
863 localizedStrings["Shader"] = "Shader";
864 localizedStrings["Shader Programs"] = "Shader Programs";
865 localizedStrings["Shadow"] = "Shadow";
866 localizedStrings["Shadow Content"] = "Shadow Content";
867 localizedStrings["Shadow Content (%s)"] = "Shadow Content (%s)";
868 localizedStrings["Shared Focus"] = "Shared Focus";
869 localizedStrings["Shortest property path to %s"] = "Shortest property path to %s";
870 localizedStrings["Show %d More"] = "Show %d More";
871 localizedStrings["Show All"] = "Show All";
872 localizedStrings["Show All Nodes (%d More)"] = "Show All Nodes (%d More)";
873 localizedStrings["Show Console"] = "Show Console";
874 localizedStrings["Show Console tab"] = "Show Console tab";
875 localizedStrings["Show Grid"] = "Show Grid";
876 localizedStrings["Show Path"] = "Show Path";
877 localizedStrings["Show Remaining (%d)"] = "Show Remaining (%d)";
878 localizedStrings["Show Rulers"] = "Show Rulers";
879 localizedStrings["Show Scope Chain on pause"] = "Show Scope Chain on pause";
880 localizedStrings["Show Source"] = "Show Source";
881 localizedStrings["Show all actions"] = "Show all actions";
882 localizedStrings["Show all resources"] = "Show all resources";
883 localizedStrings["Show compositing borders"] = "Show compositing borders";
884 localizedStrings["Show errors logged to the Console"] = "Show errors logged to the Console";
885 localizedStrings["Show hidden tabs"] = "Show hidden tabs";
886 localizedStrings["Show messages logged to the Console"] = "Show messages logged to the Console";
887 localizedStrings["Show network information"] = "Show network information";
888 localizedStrings["Show page load timing"] = "Show page load timing";
889 localizedStrings["Show page resources"] = "Show page resources";
890 localizedStrings["Show shadow DOM nodes"] = "Show shadow DOM nodes";
891 localizedStrings["Show the details sidebar (%s)"] = "Show the details sidebar (%s)";
892 localizedStrings["Show the navigation sidebar (%s)"] = "Show the navigation sidebar (%s)";
893 localizedStrings["Show transparency grid"] = "Show transparency grid";
894 localizedStrings["Show type information"] = "Show type information";
895 localizedStrings["Show warnings logged to the Console"] = "Show warnings logged to the Console";
896 localizedStrings["Show:"] = "Show:";
897 localizedStrings["Shrink"] = "Shrink";
898 localizedStrings["Size"] = "Size";
899 localizedStrings["Size of current object plus all objects it keeps alive"] = "Size of current object plus all objects it keeps alive";
900 localizedStrings["Sizes"] = "Sizes";
901 localizedStrings["Sizing"] = "Sizing";
902 localizedStrings["Slice"] = "Slice";
903 localizedStrings["Snapshot %d"] = "Snapshot %d";
904 localizedStrings["Snapshot %d \u2014 %s"] = "Snapshot %d \u2014 %s";
905 localizedStrings["Snapshot Comparison (%d and %d)"] = "Snapshot Comparison (%d and %d)";
906 localizedStrings["Snapshot List"] = "Snapshot List";
907 localizedStrings["Socket"] = "Socket";
908 localizedStrings["Sockets"] = "Sockets";
909 localizedStrings["Sort Ascending"] = "Sort Ascending";
910 localizedStrings["Sort Descending"] = "Sort Descending";
911 localizedStrings["Source"] = "Source";
912 localizedStrings["Sources"] = "Sources";
913 localizedStrings["Sources:"] = "Sources:";
914 localizedStrings["Space"] = "Space";
915 localizedStrings["Spaces"] = "Spaces";
916 localizedStrings["Spacing"] = "Spacing";
917 localizedStrings["Specificity: (%d, %d, %d)"] = "Specificity: (%d, %d, %d)";
918 localizedStrings["Specificity: No value for selected element"] = "Specificity: No value for selected element";
919 localizedStrings["Spelling"] = "Spelling";
920 localizedStrings["Spread"] = "Spread";
921 localizedStrings["Spring"] = "Spring";
922 localizedStrings["Stalled"] = "Stalled";
923 localizedStrings["Start Time"] = "Start Time";
924 localizedStrings["Start element selection (%s)"] = "Start element selection (%s)";
925 localizedStrings["Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)"] = "Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)";
926 localizedStrings["Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame."] = "Start recording canvas actions.\nShift-click to record a single frame.";
927 localizedStrings["Start to Finish"] = "Start to Finish";
928 localizedStrings["State"] = "State";
929 localizedStrings["Status"] = "Status";
930 localizedStrings["Step"] = "Step";
931 localizedStrings["Step into (%s or %s)"] = "Step into (%s or %s)";
932 localizedStrings["Step out (%s or %s)"] = "Step out (%s or %s)";
933 localizedStrings["Step over (%s or %s)"] = "Step over (%s or %s)";
934 localizedStrings["Stiffness"] = "Stiffness";
935 localizedStrings["Stop Recording"] = "Stop Recording";
936 localizedStrings["Stop element selection (%s)"] = "Stop element selection (%s)";
937 localizedStrings["Stop recording"] = "Stop recording";
938 localizedStrings["Stop recording (%s)"] = "Stop recording (%s)";
939 localizedStrings["Stop recording canvas actions"] = "Stop recording canvas actions";
940 localizedStrings["Storage"] = "Storage";
941 localizedStrings["Stroke"] = "Stroke";
942 localizedStrings["Style"] = "Style";
943 localizedStrings["Style Attribute"] = "Style Attribute";
944 localizedStrings["Style Rules"] = "Style Rules";
945 localizedStrings["Style rule"] = "Style rule";
946 localizedStrings["Styles"] = "Styles";
947 localizedStrings["Styles Invalidated"] = "Styles Invalidated";
948 localizedStrings["Styles Recalculated"] = "Styles Recalculated";
949 localizedStrings["Styles Sidebar:"] = "Styles Sidebar:";
950 localizedStrings["Styles \u2014 Computed"] = "Styles \u2014 Computed";
951 localizedStrings["Styles \u2014 Rules"] = "Styles \u2014 Rules";
952 localizedStrings["Styles \u2014 Visual"] = "Styles \u2014 Visual";
953 localizedStrings["Stylesheet"] = "Stylesheet";
954 localizedStrings["Stylesheets"] = "Stylesheets";
955 localizedStrings["Subtree Modified"] = "Subtree Modified";
956 localizedStrings["Summary"] = "Summary";
957 localizedStrings["TCP"] = "TCP";
958 localizedStrings["Tab width:"] = "Tab width:";
959 localizedStrings["Tabs"] = "Tabs";
960 localizedStrings["Tag"] = "Tag";
961 localizedStrings["Take snapshot"] = "Take snapshot";
962 localizedStrings["Template Content"] = "Template Content";
963 localizedStrings["Text"] = "Text";
964 localizedStrings["Text Frame"] = "Text Frame";
965 localizedStrings["Text Node"] = "Text Node";
966 localizedStrings["The page's content has changed"] = "The page's content has changed";
967 localizedStrings["The selector “%s” is invalid.\nClick to revert to the previous selector."] = "The selector “%s” is invalid.\nClick to revert to the previous selector.";
968 localizedStrings["The value “%s” is not supported for this property."] = "The value “%s” is not supported for this property.";
969 localizedStrings["The value “%s” is not supported for this property.\nClick to delete and open autocomplete."] = "The value “%s” is not supported for this property.\nClick to delete and open autocomplete.";
970 localizedStrings["The value “%s” needs units.\nClick to add “px” to the value."] = "The value “%s” needs units.\nClick to add “px” to the value.";
971 localizedStrings["The variable “%s” does not exist.\nClick to delete and open autocomplete."] = "The variable “%s” does not exist.\nClick to delete and open autocomplete.";
972 localizedStrings["The “%s”\ntable is empty."] = "The “%s”\ntable is empty.";
973 localizedStrings["The “webkit” prefix is needed for this property.\nClick to insert a duplicate with the prefix."] = "The “webkit” prefix is needed for this property.\nClick to insert a duplicate with the prefix.";
974 localizedStrings["The “webkit” prefix is not necessary.\nClick to insert a duplicate without the prefix."] = "The “webkit” prefix is not necessary.\nClick to insert a duplicate without the prefix.";
975 localizedStrings["This Element"] = "This Element";
976 localizedStrings["This action causes no visual change"] = "This action causes no visual change";
977 localizedStrings["This object is a root"] = "This object is a root";
978 localizedStrings["This object is referenced by internal objects"] = "This object is referenced by internal objects";
979 localizedStrings["This property needs a value.\nClick to open autocomplete."] = "This property needs a value.\nClick to open autocomplete.";
980 localizedStrings["This text resource could benefit from compression"] = "This text resource could benefit from compression";
981 localizedStrings["Time"] = "Time";
982 localizedStrings["Time to First Byte"] = "Time to First Byte";
983 localizedStrings["Timeline"] = "Timeline";
984 localizedStrings["Timeline Recording %d"] = "Timeline Recording %d";
985 localizedStrings["Timelines"] = "Timelines";
986 localizedStrings["Timer %d Fired"] = "Timer %d Fired";
987 localizedStrings["Timer %d Installed"] = "Timer %d Installed";
988 localizedStrings["Timer %d Removed"] = "Timer %d Removed";
989 localizedStrings["Timer Fired"] = "Timer Fired";
990 localizedStrings["Timer Installed"] = "Timer Installed";
991 localizedStrings["Timer Removed"] = "Timer Removed";
992 localizedStrings["Timestamp \u2014 %s"] = "Timestamp \u2014 %s";
993 localizedStrings["Timing"] = "Timing";
994 localizedStrings["Toggle Classes"] = "Toggle Classes";
995 localizedStrings["Toggle Visibility"] = "Toggle Visibility";
996 localizedStrings["Top"] = "Top";
997 localizedStrings["Top Functions"] = "Top Functions";
998 localizedStrings["Total Time"] = "Total Time";
999 localizedStrings["Total memory size at the end of the selected time range"] = "Total memory size at the end of the selected time range";
1000 localizedStrings["Total time"] = "Total time";
1001 localizedStrings["Totals:"] = "Totals:";
1002 localizedStrings["Trace"] = "Trace";
1003 localizedStrings["Trace: %s"] = "Trace: %s";
1004 localizedStrings["Transfer Size"] = "Transfer Size";
1005 localizedStrings["Transferred"] = "Transferred";
1006 localizedStrings["Transform"] = "Transform";
1007 localizedStrings["Transition"] = "Transition";
1008 localizedStrings["Triggered Breakpoint"] = "Triggered Breakpoint";
1009 localizedStrings["Triggered XHR Breakpoint"] = "Triggered XHR Breakpoint";
1010 localizedStrings["True"] = "True";
1011 localizedStrings["Type"] = "Type";
1012 localizedStrings["Type Issue"] = "Type Issue";
1013 localizedStrings["Type information for variable: %s"] = "Type information for variable: %s";
1014 localizedStrings["URL"] = "URL";
1015 localizedStrings["Unable to determine path to property from root"] = "Unable to determine path to property from root";
1016 localizedStrings["Unable to parse as JSON: %s"] = "Unable to parse as JSON: %s";
1017 localizedStrings["Uncaught Exceptions"] = "Uncaught Exceptions";
1018 localizedStrings["Unchanged"] = "Unchanged";
1019 localizedStrings["Uncomment All Properties"] = "Uncomment All Properties";
1020 localizedStrings["Uncomment rule"] = "Uncomment rule";
1021 localizedStrings["Undefined custom element"] = "Undefined custom element";
1022 localizedStrings["Unique"] = "Unique";
1023 localizedStrings["Unknown error"] = "Unknown error";
1024 localizedStrings["Unknown node"] = "Unknown node";
1025 localizedStrings["Unsupported property name"] = "Unsupported property name";
1026 localizedStrings["Unsupported property value"] = "Unsupported property value";
1027 localizedStrings["Unsupported property “%s”"] = "Unsupported property “%s”";
1028 localizedStrings["Untitled"] = "Untitled";
1029 localizedStrings["Use Default Media Styles"] = "Use Default Media Styles";
1030 localizedStrings["Use the resource cache when loading resources"] = "Use the resource cache when loading resources";
1031 localizedStrings["User Agent"] = "User Agent";
1032 localizedStrings["User Agent Stylesheet"] = "User Agent Stylesheet";
1033 localizedStrings["User Interface:"] = "User Interface:";
1034 localizedStrings["User Stylesheet"] = "User Stylesheet";
1035 localizedStrings["Using Keyword Value"] = "Using Keyword Value";
1036 localizedStrings["Using previous selector “%s”"] = "Using previous selector “%s”";
1037 localizedStrings["Value"] = "Value";
1038 localizedStrings["Variables"] = "Variables";
1039 localizedStrings["Variants"] = "Variants";
1040 localizedStrings["Verbose"] = "Verbose";
1041 localizedStrings["Version"] = "Version";
1042 localizedStrings["Vertex"] = "Vertex";
1043 localizedStrings["Vertex Shader"] = "Vertex Shader";
1044 localizedStrings["Vertical"] = "Vertical";
1045 localizedStrings["View Image"] = "View Image";
1046 localizedStrings["View Recordings... (%d)"] = "View Recordings... (%d)";
1047 localizedStrings["View variable value"] = "View variable value";
1048 localizedStrings["Visibility"] = "Visibility";
1049 localizedStrings["Visible"] = "Visible";
1050 localizedStrings["Visual"] = "Visual";
1051 localizedStrings["Waiting"] = "Waiting";
1052 localizedStrings["Waiting for canvas contexts created by script or CSS."] = "Waiting for canvas contexts created by script or CSS.";
1053 localizedStrings["Waiting for frames…"] = "Waiting for frames…";
1054 localizedStrings["Warning: "] = "Warning: ";
1055 localizedStrings["Warnings"] = "Warnings";
1056 localizedStrings["Watch Expressions"] = "Watch Expressions";
1057 localizedStrings["Waterfall"] = "Waterfall";
1058 localizedStrings["Web Inspector"] = "Web Inspector";
1059 localizedStrings["WebRTC"] = "WebRTC";
1060 localizedStrings["WebRTC Logging:"] = "WebRTC Logging:";
1061 localizedStrings["WebSocket Connection Established"] = "WebSocket Connection Established";
1062 localizedStrings["Weight"] = "Weight";
1063 localizedStrings["Whitespace"] = "Whitespace";
1064 localizedStrings["Whitespace characters"] = "Whitespace characters";
1065 localizedStrings["Width"] = "Width";
1066 localizedStrings["With Object Properties"] = "With Object Properties";
1067 localizedStrings["Word"] = "Word";
1068 localizedStrings["Worker \u2014 %s"] = "Worker \u2014 %s";
1069 localizedStrings["Working Copy"] = "Working Copy";
1070 localizedStrings["Wrap"] = "Wrap";
1071 localizedStrings["Wrap lines to editor width"] = "Wrap lines to editor width";
1072 localizedStrings["X"] = "X";
1073 localizedStrings["X1"] = "X1";
1074 localizedStrings["X2"] = "X2";
1075 localizedStrings["XHR"] = "XHR";
1076 localizedStrings["XHR Breakpoints"] = "XHR Breakpoints";
1077 localizedStrings["XHRs"] = "XHRs";
1078 localizedStrings["XPath"] = "XPath";
1079 localizedStrings["Y"] = "Y";
1080 localizedStrings["Y1"] = "Y1";
1081 localizedStrings["Y2"] = "Y2";
1082 localizedStrings["Yes"] = "Yes";
1083 localizedStrings["Z-Index"] = "Z-Index";
1084 localizedStrings["Zoom:"] = "Zoom:";
1085 localizedStrings["computed"] = "computed";
1086 localizedStrings["default"] = "default";
1087 localizedStrings["for changes to take effect"] = "for changes to take effect";
1088 localizedStrings["key"] = "key";
1089 localizedStrings["line "] = "line ";
1090 localizedStrings["originally %s"] = "originally %s";
1091 localizedStrings["popup"] = "popup";
1092 localizedStrings["popup, toggle"] = "popup, toggle";
1093 localizedStrings["spaces"] = "spaces";
1094 localizedStrings["time before stopping"] = "time before stopping";
1095 localizedStrings["times before stopping"] = "times before stopping";
1096 localizedStrings["toggle"] = "toggle";
1097 localizedStrings["unsupported version."] = "unsupported version.";
1098 localizedStrings["value"] = "value";
1099 localizedStrings["“%s“ Event Fired"] = "“%s“ Event Fired";
1100 localizedStrings["“%s” Profile Recorded"] = "“%s” Profile Recorded";
1101 localizedStrings["“%s” is invalid."] = "“%s” is invalid.";
1102 localizedStrings["“%s” threw an error."] = "“%s” threw an error.";