9494583d469ecbb8973c277c166116572f61a317
[WebKit-https.git] / Source / WebInspectorUI / Localizations / en.lproj / localizedStrings.js
1 var localizedStrings = new Object;
2
3 localizedStrings[" (Prototype)"] = " (Prototype)";
4 localizedStrings[" (line %s)"] = " (line %s)";
5 localizedStrings["${expr} = expression"] = "${expr} = expression";
6 localizedStrings["%.0f B"] = "%.0f B";
7 localizedStrings["%.0fms"] = "%.0fms";
8 localizedStrings["%.1f GB"] = "%.1f GB";
9 localizedStrings["%.1f KB"] = "%.1f KB";
10 localizedStrings["%.1f MB"] = "%.1f MB";
11 localizedStrings["%.1f days"] = "%.1f days";
12 localizedStrings["%.1fB"] = "%.1fB";
13 localizedStrings["%.1fK"] = "%.1fK";
14 localizedStrings["%.1fM"] = "%.1fM";
15 localizedStrings["%.1fhrs"] = "%.1fhrs";
16 localizedStrings["%.1fmin"] = "%.1fmin";
17 localizedStrings["%.1fms"] = "%.1fms";
18 localizedStrings["%.2f GB"] = "%.2f GB";
19 localizedStrings["%.2f KB"] = "%.2f KB";
20 localizedStrings["%.2f MB"] = "%.2f MB";
21 localizedStrings["%.2f\u00d7"] = "%.2f\u00d7";
22 localizedStrings["%.2fms"] = "%.2fms";
23 localizedStrings["%.2fs"] = "%.2fs";
24 localizedStrings["%.3fms"] = "%.3fms";
25 localizedStrings["%d Errors"] = "%d Errors";
26 localizedStrings["%d Errors, %d Warnings"] = "%d Errors, %d Warnings";
27 localizedStrings["%d More\u2026"] = "%d More\u2026";
28 localizedStrings["%d Threads"] = "%d Threads";
29 localizedStrings["%d Warnings"] = "%d Warnings";
30 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels"] = "%d \xd7 %d pixels";
31 localizedStrings["%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)"] = "%d \xd7 %d pixels (Natural: %d \xd7 %d pixels)";
32 localizedStrings["%d fps"] = "%d fps";
33 localizedStrings["%d matches"] = "%d matches";
34 localizedStrings["%d of %d"] = "%d of %d";
35 localizedStrings["%dpx"] = "%dpx";
36 localizedStrings["%dpx²"] = "%dpx²";
37 localizedStrings["%s (%s)"] = "%s (%s)";
38 localizedStrings["%s (%s, %s)"] = "%s (%s, %s)";
39 localizedStrings["%s (default)"] = "%s (default)";
40 localizedStrings["%s (hidden)"] = "%s (hidden)";
41 localizedStrings["%s Event Dispatched"] = "%s Event Dispatched";
42 localizedStrings["%s Prototype"] = "%s Prototype";
43 localizedStrings["%s \u2013 %s"] = "%s \u2013 %s";
44 localizedStrings["%s \u2014 %s"] = "%s \u2014 %s";
45 localizedStrings["%s cannot be modified"] = "%s cannot be modified";
46 localizedStrings["%s delay"] = "%s delay";
47 localizedStrings["%s interval"] = "%s interval";
48 localizedStrings["(Disk)"] = "(Disk)";
49 localizedStrings["(Index)"] = "(Index)";
50 localizedStrings["(Memory)"] = "(Memory)";
51 localizedStrings["(Tail Call)"] = "(Tail Call)";
52 localizedStrings["(anonymous function)"] = "(anonymous function)";
53 localizedStrings["(async)"] = "(async)";
54 localizedStrings["(disk)"] = "(disk)";
55 localizedStrings["(many)"] = "(many)";
56 localizedStrings["(memory)"] = "(memory)";
57 localizedStrings["(modify the boxes below to add a value)"] = "(modify the boxes below to add a value)";
58 localizedStrings["(multiple)"] = "(multiple)";
59 localizedStrings["(program)"] = "(program)";
60 localizedStrings["(uninitialized)"] = "(uninitialized)";
61 localizedStrings[", "] = ", ";
62 localizedStrings["1 match"] = "1 match";
63 localizedStrings["2D"] = "2D";
64 localizedStrings["Accessibility"] = "Accessibility";
65 localizedStrings["Action"] = "Action";
66 localizedStrings["Activity Viewer"] = "Activity Viewer";
67 localizedStrings["Add %s Rule"] = "Add %s Rule";
68 localizedStrings["Add Action"] = "Add Action";
69 localizedStrings["Add Attribute"] = "Add Attribute";
70 localizedStrings["Add Breakpoint"] = "Add Breakpoint";
71 localizedStrings["Add New"] = "Add New";
72 localizedStrings["Add New Class"] = "Add New Class";
73 localizedStrings["Add New Probe Expression"] = "Add New Probe Expression";
74 localizedStrings["Add New Watch Expression"] = "Add New Watch Expression";
75 localizedStrings["Add XHR Breakpoint"] = "Add XHR Breakpoint";
76 localizedStrings["Add a Class"] = "Add a Class";
77 localizedStrings["Add new breakpoint action after this action"] = "Add new breakpoint action after this action";
78 localizedStrings["Add new rule"] = "Add new rule";
79 localizedStrings["Add probe expression"] = "Add probe expression";
80 localizedStrings["Add watch expression"] = "Add watch expression";
81 localizedStrings["Additions"] = "Additions";
82 localizedStrings["Address"] = "Address";
83 localizedStrings["Align"] = "Align";
84 localizedStrings["Alignment"] = "Alignment";
85 localizedStrings["All"] = "All";
86 localizedStrings["All Changes"] = "All Changes";
87 localizedStrings["All Exceptions"] = "All Exceptions";
88 localizedStrings["All Layers"] = "All Layers";
89 localizedStrings["All Requests"] = "All Requests";
90 localizedStrings["All Resources"] = "All Resources";
91 localizedStrings["All Storage"] = "All Storage";
92 localizedStrings["Alternates"] = "Alternates";
93 localizedStrings["An error occurred trying to load the resource."] = "An error occurred trying to load the resource.";
94 localizedStrings["An error occurred trying to read the “%s” table."] = "An error occurred trying to read the “%s” table.";
95 localizedStrings["An unexpected error %s occurred."] = "An unexpected error %s occurred.";
96 localizedStrings["An unexpected error occurred."] = "An unexpected error occurred.";
97 localizedStrings["Angle"] = "Angle";
98 localizedStrings["Animation"] = "Animation";
99 localizedStrings["Animation Frame %d Canceled"] = "Animation Frame %d Canceled";
100 localizedStrings["Animation Frame %d Fired"] = "Animation Frame %d Fired";
101 localizedStrings["Animation Frame %d Requested"] = "Animation Frame %d Requested";
102 localizedStrings["Animation Frame Canceled"] = "Animation Frame Canceled";
103 localizedStrings["Animation Frame Fired"] = "Animation Frame Fired";
104 localizedStrings["Animation Frame Requested"] = "Animation Frame Requested";
105 localizedStrings["Anonymous Script %d"] = "Anonymous Script %d";
106 localizedStrings["Anonymous Scripts"] = "Anonymous Scripts";
107 localizedStrings["Anonymous StyleSheet %d"] = "Anonymous StyleSheet %d";
108 localizedStrings["Application Cache"] = "Application Cache";
109 localizedStrings["Area"] = "Area";
110 localizedStrings["Assertion"] = "Assertion";
111 localizedStrings["Assertion Failed"] = "Assertion Failed";
112 localizedStrings["Assertion Failed: %s"] = "Assertion Failed: %s";
113 localizedStrings["Assertion Failures"] = "Assertion Failures";
114 localizedStrings["Assertion with message: %s"] = "Assertion with message: %s";
115 localizedStrings["Assertive"] = "Assertive";
116 localizedStrings["Attach"] = "Attach";
117 localizedStrings["Attribute"] = "Attribute";
118 localizedStrings["Attribute Modified"] = "Attribute Modified";
119 localizedStrings["Attributes"] = "Attributes";
120 localizedStrings["Author Stylesheet"] = "Author Stylesheet";
121 localizedStrings["Auto Increment"] = "Auto Increment";
122 localizedStrings["Automatically continue after evaluating"] = "Automatically continue after evaluating";
123 localizedStrings["Automatically insert newline"] = "Automatically insert newline";
124 localizedStrings["Available Style Sheets"] = "Available Style Sheets";
125 localizedStrings["Average Time"] = "Average Time";
126 localizedStrings["Back (%s)"] = "Back (%s)";
127 localizedStrings["Background"] = "Background";
128 localizedStrings["Basis"] = "Basis";
129 localizedStrings["Beacon"] = "Beacon";
130 localizedStrings["Beacons"] = "Beacons";
131 localizedStrings["Bezier"] = "Bezier";
132 localizedStrings["Binary Frame"] = "Binary Frame";
133 localizedStrings["Blend"] = "Blend";
134 localizedStrings["Block Variables"] = "Block Variables";
135 localizedStrings["Blur"] = "Blur";
136 localizedStrings["Body:"] = "Body:";
137 localizedStrings["Border"] = "Border";
138 localizedStrings["Bottom"] = "Bottom";
139 localizedStrings["Boundary"] = "Boundary";
140 localizedStrings["Box Model"] = "Box Model";
141 localizedStrings["Box Shadow"] = "Box Shadow";
142 localizedStrings["Break on request with URL:"] = "Break on request with URL:";
143 localizedStrings["Break on…"] = "Break on…";
144 localizedStrings["Breakdown"] = "Breakdown";
145 localizedStrings["Breakdown of each memory category at the end of the selected time range"] = "Breakdown of each memory category at the end of the selected time range";
146 localizedStrings["Breakpoints"] = "Breakpoints";
147 localizedStrings["Breakpoints disabled"] = "Breakpoints disabled";
148 localizedStrings["Bubbling"] = "Bubbling";
149 localizedStrings["Busy"] = "Busy";
150 localizedStrings["Bytes Received"] = "Bytes Received";
151 localizedStrings["Bytes Sent"] = "Bytes Sent";
152 localizedStrings["CSP Hash"] = "CSP Hash";
153 localizedStrings["CSS"] = "CSS";
154 localizedStrings["CSS Canvas"] = "CSS Canvas";
155 localizedStrings["CSS canvas “%s”"] = "CSS canvas “%s”";
156 localizedStrings["Cached"] = "Cached";
157 localizedStrings["Call Frames Truncated"] = "Call Frames Truncated";
158 localizedStrings["Call Stack"] = "Call Stack";
159 localizedStrings["Call Stack Unavailable"] = "Call Stack Unavailable";
160 localizedStrings["Call Trees"] = "Call Trees";
161 localizedStrings["Calls"] = "Calls";
162 localizedStrings["Cancel Automatic Continue"] = "Cancel Automatic Continue";
163 localizedStrings["Cancel comparison"] = "Cancel comparison";
164 localizedStrings["Canvas"] = "Canvas";
165 localizedStrings["Canvas %d"] = "Canvas %d";
166 localizedStrings["Canvas %s"] = "Canvas %s";
167 localizedStrings["Canvas Overview"] = "Canvas Overview";
168 localizedStrings["Canvases"] = "Canvases";
169 localizedStrings["Cap"] = "Cap";
170 localizedStrings["Caps"] = "Caps";
171 localizedStrings["Capture Element Screenshot"] = "Capture Element Screenshot";
172 localizedStrings["Capturing"] = "Capturing";
173 localizedStrings["Catch Variables"] = "Catch Variables";
174 localizedStrings["Categories"] = "Categories";
175 localizedStrings["Center X"] = "Center X";
176 localizedStrings["Center Y"] = "Center Y";
177 localizedStrings["Character Data"] = "Character Data";
178 localizedStrings["Charge ‘%s’ to Callers"] = "Charge ‘%s’ to Callers";
179 localizedStrings["Checked"] = "Checked";
180 localizedStrings["Child Layers"] = "Child Layers";
181 localizedStrings["Child added to "] = "Child added to ";
182 localizedStrings["Children"] = "Children";
183 localizedStrings["Classes"] = "Classes";
184 localizedStrings["Clear"] = "Clear";
185 localizedStrings["Clear Log"] = "Clear Log";
186 localizedStrings["Clear Network Items (%s)"] = "Clear Network Items (%s)";
187 localizedStrings["Clear Timeline (%s)"] = "Clear Timeline (%s)";
188 localizedStrings["Clear filters"] = "Clear filters";
189 localizedStrings["Clear focus"] = "Clear focus";
190 localizedStrings["Clear log (%s or %s)"] = "Clear log (%s or %s)";
191 localizedStrings["Clear modified properties"] = "Clear modified properties";
192 localizedStrings["Clear object store"] = "Clear object store";
193 localizedStrings["Clear samples"] = "Clear samples";
194 localizedStrings["Clear watch expressions"] = "Clear watch expressions";
195 localizedStrings["Clear when page loads"] = "Clear when page loads";
196 localizedStrings["Click Listener"] = "Click Listener";
197 localizedStrings["Click to close this tab; Option-click to close all tabs except this one"] = "Click to close this tab; Option-click to close all tabs except this one";
198 localizedStrings["Click to link property values"] = "Click to link property values";
199 localizedStrings["Click to select a color. Shift-click to switch color formats."] = "Click to select a color. Shift-click to switch color formats.";
200 localizedStrings["Clickable"] = "Clickable";
201 localizedStrings["Clip"] = "Clip";
202 localizedStrings["Close"] = "Close";
203 localizedStrings["Close %s timeline view"] = "Close %s timeline view";
204 localizedStrings["Close Other Tabs"] = "Close Other Tabs";
205 localizedStrings["Close Tab"] = "Close Tab";
206 localizedStrings["Close detail view"] = "Close detail view";
207 localizedStrings["Closed"] = "Closed";
208 localizedStrings["Closure Variables"] = "Closure Variables";
209 localizedStrings["Closure Variables (%s)"] = "Closure Variables (%s)";
210 localizedStrings["Code"] = "Code";
211 localizedStrings["Collapse All"] = "Collapse All";
212 localizedStrings["Collapse columns"] = "Collapse columns";
213 localizedStrings["Collect garbage"] = "Collect garbage";
214 localizedStrings["Collection"] = "Collection";
215 localizedStrings["Color"] = "Color";
216 localizedStrings["Comment"] = "Comment";
217 localizedStrings["Comment All Properties"] = "Comment All Properties";
218 localizedStrings["Comment out rule"] = "Comment out rule";
219 localizedStrings["Compare snapshots"] = "Compare snapshots";
220 localizedStrings["Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording"] = "Comparison of total memory size at the end of the selected time range to the maximum memory size in this recording";
221 localizedStrings["Composite"] = "Composite";
222 localizedStrings["Composited"] = "Composited";
223 localizedStrings["Compressed"] = "Compressed";
224 localizedStrings["Compression"] = "Compression";
225 localizedStrings["Compression:"] = "Compression:";
226 localizedStrings["Condition"] = "Condition";
227 localizedStrings["Conditional expression"] = "Conditional expression";
228 localizedStrings["Connecting"] = "Connecting";
229 localizedStrings["Connection"] = "Connection";
230 localizedStrings["Connection Close Frame"] = "Connection Close Frame";
231 localizedStrings["Connection Closed"] = "Connection Closed";
232 localizedStrings["Connection ID"] = "Connection ID";
233 localizedStrings["Console"] = "Console";
234 localizedStrings["Console Evaluation"] = "Console Evaluation";
235 localizedStrings["Console Evaluation %d"] = "Console Evaluation %d";
236 localizedStrings["Console Profile Recorded"] = "Console Profile Recorded";
237 localizedStrings["Console cleared at %s"] = "Console cleared at %s";
238 localizedStrings["Console opened at %s"] = "Console opened at %s";
239 localizedStrings["Console:"] = "Console:";
240 localizedStrings["Containing"] = "Containing";
241 localizedStrings["Content"] = "Content";
242 localizedStrings["Content Security Policy violation of directive: %s"] = "Content Security Policy violation of directive: %s";
243 localizedStrings["Continuation Frame"] = "Continuation Frame";
244 localizedStrings["Continue script execution (%s or %s)"] = "Continue script execution (%s or %s)";
245 localizedStrings["Continue to Here"] = "Continue to Here";
246 localizedStrings["Controls"] = "Controls";
247 localizedStrings["Cookies"] = "Cookies";
248 localizedStrings["Copy Action"] = "Copy Action";
249 localizedStrings["Copy Link Address"] = "Copy Link Address";
250 localizedStrings["Copy Path to Property"] = "Copy Path to Property";
251 localizedStrings["Copy Row"] = "Copy Row";
252 localizedStrings["Copy Rule"] = "Copy Rule";
253 localizedStrings["Copy Selected"] = "Copy Selected";
254 localizedStrings["Copy Selector Path"] = "Copy Selector Path";
255 localizedStrings["Copy Table"] = "Copy Table";
256 localizedStrings["Copy XPath"] = "Copy XPath";
257 localizedStrings["Copy as HTML"] = "Copy as HTML";
258 localizedStrings["Copy as cURL"] = "Copy as cURL";
259 localizedStrings["Could not fetch properties. Object may no longer exist."] = "Could not fetch properties. Object may no longer exist.";
260 localizedStrings["Count"] = "Count";
261 localizedStrings["Create %s Rule"] = "Create %s Rule";
262 localizedStrings["Create a new tab"] = "Create a new tab";
263 localizedStrings["Current"] = "Current";
264 localizedStrings["Cursor"] = "Cursor";
265 localizedStrings["Custom"] = "Custom";
266 localizedStrings["DNS"] = "DNS";
267 localizedStrings["DOM Breakpoints"] = "DOM Breakpoints";
268 localizedStrings["DOM Content Loaded \u2014 %s"] = "DOM Content Loaded \u2014 %s";
269 localizedStrings["Damping"] = "Damping";
270 localizedStrings["Dash Array"] = "Dash Array";
271 localizedStrings["Data"] = "Data";
272 localizedStrings["Data returned from the database is too large."] = "Data returned from the database is too large.";
273 localizedStrings["Database"] = "Database";
274 localizedStrings["Database no longer has expected version."] = "Database no longer has expected version.";
275 localizedStrings["Databases"] = "Databases";
276 localizedStrings["Date"] = "Date";
277 localizedStrings["Debug"] = "Debug";
278 localizedStrings["Debug: "] = "Debug: ";
279 localizedStrings["Debugger"] = "Debugger";
280 localizedStrings["Debugger Paused"] = "Debugger Paused";
281 localizedStrings["Debugger Statement"] = "Debugger Statement";
282 localizedStrings["Debugger disabled during Timeline recording"] = "Debugger disabled during Timeline recording";
283 localizedStrings["Debugger:"] = "Debugger:";
284 localizedStrings["Debugs"] = "Debugs";
285 localizedStrings["Decoded"] = "Decoded";
286 localizedStrings["Decoration"] = "Decoration";
287 localizedStrings["Default"] = "Default";
288 localizedStrings["Delay"] = "Delay";
289 localizedStrings["Delete"] = "Delete";
290 localizedStrings["Delete Breakpoint"] = "Delete Breakpoint";
291 localizedStrings["Delete Breakpoints"] = "Delete Breakpoints";
292 localizedStrings["Delete Node"] = "Delete Node";
293 localizedStrings["Detach into separate window"] = "Detach into separate window";
294 localizedStrings["Detached"] = "Detached";
295 localizedStrings["Details"] = "Details";
296 localizedStrings["Did you mean “%s”?\nClick to replace."] = "Did you mean “%s”?\nClick to replace.";
297 localizedStrings["Dimensions"] = "Dimensions";
298 localizedStrings["Direction"] = "Direction";
299 localizedStrings["Disable Breakpoint"] = "Disable Breakpoint";
300 localizedStrings["Disable Breakpoints"] = "Disable Breakpoints";
301 localizedStrings["Disable Program"] = "Disable Program";
302 localizedStrings["Disable all breakpoints (%s)"] = "Disable all breakpoints (%s)";
303 localizedStrings["Disable paint flashing"] = "Disable paint flashing";
304 localizedStrings["Disabled"] = "Disabled";
305 localizedStrings["Disk Cache"] = "Disk Cache";
306 localizedStrings["Display"] = "Display";
307 localizedStrings["Do not fade unexecuted code"] = "Do not fade unexecuted code";
308 localizedStrings["Dock to bottom of window"] = "Dock to bottom of window";
309 localizedStrings["Dock to side of window"] = "Dock to side of window";
310 localizedStrings["Document"] = "Document";
311 localizedStrings["Document Fragment"] = "Document Fragment";
312 localizedStrings["Document Type"] = "Document Type";
313 localizedStrings["Documents"] = "Documents";
314 localizedStrings["Domain"] = "Domain";
315 localizedStrings["Done"] = "Done";
316 localizedStrings["Download Web Archive"] = "Download Web Archive";
317 localizedStrings["Duplicate Selector"] = "Duplicate Selector";
318 localizedStrings["Duplicate property “%s”.\nClick to delete this property."] = "Duplicate property “%s”.\nClick to delete this property.";
319 localizedStrings["Duration"] = "Duration";
320 localizedStrings["Dynamically calculated for the parent element"] = "Dynamically calculated for the parent element";
321 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element"] = "Dynamically calculated for the selected element";
322 localizedStrings["Dynamically calculated for the selected element and did not match"] = "Dynamically calculated for the selected element and did not match";
323 localizedStrings["Edit"] = "Edit";
324 localizedStrings["Edit Attribute"] = "Edit Attribute";
325 localizedStrings["Edit Breakpoint…"] = "Edit Breakpoint…";
326 localizedStrings["Edit Text"] = "Edit Text";
327 localizedStrings["Edit as HTML"] = "Edit as HTML";
328 localizedStrings["Edit configuration"] = "Edit configuration";
329 localizedStrings["Edit custom gradient"] = "Edit custom gradient";
330 localizedStrings["Edit “%s”"] = "Edit “%s”";
331 localizedStrings["Edit “cubic-bezier“ function"] = "Edit “cubic-bezier“ function";
332 localizedStrings["Edit “spring“ function"] = "Edit “spring“ function";
333 localizedStrings["Effects"] = "Effects";
334 localizedStrings["Element"] = "Element";
335 localizedStrings["Element clips compositing descendants"] = "Element clips compositing descendants";
336 localizedStrings["Element has CSS blending applied and composited descendants"] = "Element has CSS blending applied and composited descendants";
337 localizedStrings["Element has CSS filters applied"] = "Element has CSS filters applied";
338 localizedStrings["Element has CSS filters applied and composited descendants"] = "Element has CSS filters applied and composited descendants";
339 localizedStrings["Element has a 2D transform and composited descendants"] = "Element has a 2D transform and composited descendants";
340 localizedStrings["Element has a 3D transform"] = "Element has a 3D transform";
341 localizedStrings["Element has a reflection and composited descendants"] = "Element has a reflection and composited descendants";
342 localizedStrings["Element has children with a negative z-index"] = "Element has children with a negative z-index";
343 localizedStrings["Element has opacity applied and composited descendants"] = "Element has opacity applied and composited descendants";
344 localizedStrings["Element has perspective applied"] = "Element has perspective applied";
345 localizedStrings["Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style"] = "Element has “-webkit-overflow-scrolling: touch” style";
346 localizedStrings["Element has “backface-visibility: hidden” style"] = "Element has “backface-visibility: hidden” style";
347 localizedStrings["Element has “blend-mode” style"] = "Element has “blend-mode” style";
348 localizedStrings["Element has “position: fixed” style"] = "Element has “position: fixed” style";
349 localizedStrings["Element has “position: sticky” style"] = "Element has “position: sticky” style";
350 localizedStrings["Element has “transform-style: preserve-3d” style"] = "Element has “transform-style: preserve-3d” style";
351 localizedStrings["Element has “will-change” style with includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter"] = "Element has “will-change” style with includes opacity, transform, transform-style, perspective, filter or backdrop-filter";
352 localizedStrings["Element is <canvas>"] = "Element is <canvas>";
353 localizedStrings["Element is <iframe>"] = "Element is <iframe>";
354 localizedStrings["Element is <video>"] = "Element is <video>";
355 localizedStrings["Element is a plug-in"] = "Element is a plug-in";
356 localizedStrings["Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied"] = "Element is a stacking context and has composited descendants with CSS blending applied";
357 localizedStrings["Element is animated"] = "Element is animated";
358 localizedStrings["Element is masked and composited descendants"] = "Element is masked and composited descendants";
359 localizedStrings["Element is the root element"] = "Element is the root element";
360 localizedStrings["Element may overlap another compositing element"] = "Element may overlap another compositing element";
361 localizedStrings["Element overlaps other compositing element"] = "Element overlaps other compositing element";
362 localizedStrings["Elements"] = "Elements";
363 localizedStrings["Enable Breakpoint"] = "Enable Breakpoint";
364 localizedStrings["Enable Breakpoints"] = "Enable Breakpoints";
365 localizedStrings["Enable Layers Tab"] = "Enable Layers Tab";
366 localizedStrings["Enable Program"] = "Enable Program";
367 localizedStrings["Enable all breakpoints (%s)"] = "Enable all breakpoints (%s)";
368 localizedStrings["Enable breakpoints"] = "Enable breakpoints";
369 localizedStrings["Enable paint flashing"] = "Enable paint flashing";
370 localizedStrings["Encoded"] = "Encoded";
371 localizedStrings["Encoding"] = "Encoding";
372 localizedStrings["Enter Tag"] = "Enter Tag";
373 localizedStrings["Enter Value"] = "Enter Value";
374 localizedStrings["Enter a Gradient"] = "Enter a Gradient";
375 localizedStrings["Enter a URL"] = "Enter a URL";
376 localizedStrings["Enter an array value"] = "Enter an array value";
377 localizedStrings["Enter property name"] = "Enter property name";
378 localizedStrings["Enter the name of a Keyframe"] = "Enter the name of a Keyframe";
379 localizedStrings["Enter value"] = "Enter value";
380 localizedStrings["Entire Recording"] = "Entire Recording";
381 localizedStrings["Error"] = "Error";
382 localizedStrings["Error: "] = "Error: ";
383 localizedStrings["Errors"] = "Errors";
384 localizedStrings["Eval Code"] = "Eval Code";
385 localizedStrings["Evaluate JavaScript"] = "Evaluate JavaScript";
386 localizedStrings["Event"] = "Event";
387 localizedStrings["Event Dispatched"] = "Event Dispatched";
388 localizedStrings["Event Listeners"] = "Event Listeners";
389 localizedStrings["Events"] = "Events";
390 localizedStrings["Exception with thrown value: %s"] = "Exception with thrown value: %s";
391 localizedStrings["Expand All"] = "Expand All";
392 localizedStrings["Expand columns"] = "Expand columns";
393 localizedStrings["Expanded"] = "Expanded";
394 localizedStrings["Experimental"] = "Experimental";
395 localizedStrings["Expires"] = "Expires";
396 localizedStrings["Export"] = "Export";
397 localizedStrings["Export HAR"] = "Export HAR";
398 localizedStrings["Expression"] = "Expression";
399 localizedStrings["Extension Scripts"] = "Extension Scripts";
400 localizedStrings["Extra Scripts"] = "Extra Scripts";
401 localizedStrings["Fade unexecuted code"] = "Fade unexecuted code";
402 localizedStrings["Failed to upgrade"] = "Failed to upgrade";
403 localizedStrings["Failure status code"] = "Failure status code";
404 localizedStrings["Family"] = "Family";
405 localizedStrings["Features"] = "Features";
406 localizedStrings["Fetch"] = "Fetch";
407 localizedStrings["Fetches"] = "Fetches";
408 localizedStrings["File or Resource"] = "File or Resource";
409 localizedStrings["Filename"] = "Filename";
410 localizedStrings["Fill"] = "Fill";
411 localizedStrings["Fill Mode"] = "Fill Mode";
412 localizedStrings["Filter"] = "Filter";
413 localizedStrings["Filter Full URL and Text"] = "Filter Full URL and Text";
414 localizedStrings["Flexbox"] = "Flexbox";
415 localizedStrings["Float"] = "Float";
416 localizedStrings["Float and Clear"] = "Float and Clear";
417 localizedStrings["Flows"] = "Flows";
418 localizedStrings["Focus %s Rule"] = "Focus %s Rule";
419 localizedStrings["Focus on Subtree"] = "Focus on Subtree";
420 localizedStrings["Focused"] = "Focused";
421 localizedStrings["Font"] = "Font";
422 localizedStrings["Fonts"] = "Fonts";
423 localizedStrings["Force Print Media Styles"] = "Force Print Media Styles";
424 localizedStrings["Forced Layout"] = "Forced Layout";
425 localizedStrings["Forced Pseudo-Classes"] = "Forced Pseudo-Classes";
426 localizedStrings["Format: HSL"] = "Format: HSL";
427 localizedStrings["Format: HSLA"] = "Format: HSLA";
428 localizedStrings["Format: Hex"] = "Format: Hex";
429 localizedStrings["Format: Hex with Alpha"] = "Format: Hex with Alpha";
430 localizedStrings["Format: Keyword"] = "Format: Keyword";
431 localizedStrings["Format: RGB"] = "Format: RGB";
432 localizedStrings["Format: RGBA"] = "Format: RGBA";
433 localizedStrings["Format: Short Hex"] = "Format: Short Hex";
434 localizedStrings["Format: Short Hex with Alpha"] = "Format: Short Hex with Alpha";
435 localizedStrings["Forward (%s)"] = "Forward (%s)";
436 localizedStrings["Fragment"] = "Fragment";
437 localizedStrings["Fragment Shader"] = "Fragment Shader";
438 localizedStrings["Frame %d"] = "Frame %d";
439 localizedStrings["Frame URL"] = "Frame URL";
440 localizedStrings["Frames"] = "Frames";
441 localizedStrings["Frames %d \u2013 %d"] = "Frames %d \u2013 %d";
442 localizedStrings["Full Garbage Collection"] = "Full Garbage Collection";
443 localizedStrings["Full URL"] = "Full URL";
444 localizedStrings["Function"] = "Function";
445 localizedStrings["Function Name Variable"] = "Function Name Variable";
446 localizedStrings["Garbage Collection"] = "Garbage Collection";
447 localizedStrings["General"] = "General";
448 localizedStrings["Getter"] = "Getter";
449 localizedStrings["Global Code"] = "Global Code";
450 localizedStrings["Global Lexical Environment"] = "Global Lexical Environment";
451 localizedStrings["Global Variables"] = "Global Variables";
452 localizedStrings["Grammar"] = "Grammar";
453 localizedStrings["Group"] = "Group";
454 localizedStrings["Group by Event"] = "Group by Event";
455 localizedStrings["Group by Node"] = "Group by Node";
456 localizedStrings["Grouping Method"] = "Grouping Method";
457 localizedStrings["Grow"] = "Grow";
458 localizedStrings["HTML Attributes"] = "HTML Attributes";
459 localizedStrings["HTTP"] = "HTTP";
460 localizedStrings["Headers"] = "Headers";
461 localizedStrings["Headers:"] = "Headers:";
462 localizedStrings["Heading Level"] = "Heading Level";
463 localizedStrings["Heap Snapshot Object (%s)"] = "Heap Snapshot Object (%s)";
464 localizedStrings["Height"] = "Height";
465 localizedStrings["Hide Console"] = "Hide Console";
466 localizedStrings["Hide Grid"] = "Hide Grid";
467 localizedStrings["Hide Path"] = "Hide Path";
468 localizedStrings["Hide compositing borders"] = "Hide compositing borders";
469 localizedStrings["Hide shadow DOM nodes"] = "Hide shadow DOM nodes";
470 localizedStrings["Hide the details sidebar (%s)"] = "Hide the details sidebar (%s)";
471 localizedStrings["Hide the navigation sidebar (%s)"] = "Hide the navigation sidebar (%s)";
472 localizedStrings["Hide type information"] = "Hide type information";
473 localizedStrings["Hierarchy Level"] = "Hierarchy Level";
474 localizedStrings["High"] = "High";
475 localizedStrings["Highest: %s"] = "Highest: %s";
476 localizedStrings["Horizontal"] = "Horizontal";
477 localizedStrings["Host"] = "Host";
478 localizedStrings["IP Address"] = "IP Address";
479 localizedStrings["Identity"] = "Identity";
480 localizedStrings["Idle"] = "Idle";
481 localizedStrings["Ignore"] = "Ignore";
482 localizedStrings["Ignore the resource cache when loading resources"] = "Ignore the resource cache when loading resources";
483 localizedStrings["Ignored"] = "Ignored";
484 localizedStrings["Image"] = "Image";
485 localizedStrings["Image Size"] = "Image Size";
486 localizedStrings["Images"] = "Images";
487 localizedStrings["Immediate Pause Requested"] = "Immediate Pause Requested";
488 localizedStrings["Import"] = "Import";
489 localizedStrings["Incomplete"] = "Incomplete";
490 localizedStrings["Indent"] = "Indent";
491 localizedStrings["Indent width:"] = "Indent width:";
492 localizedStrings["Index"] = "Index";
493 localizedStrings["Index Key \u2014 %s"] = "Index Key \u2014 %s";
494 localizedStrings["Indexed Databases"] = "Indexed Databases";
495 localizedStrings["Info"] = "Info";
496 localizedStrings["Info: "] = "Info: ";
497 localizedStrings["Infos"] = "Infos";
498 localizedStrings["Inherited From: "] = "Inherited From: ";
499 localizedStrings["Inherited from %s"] = "Inherited from %s";
500 localizedStrings["Initial State"] = "Initial State";
501 localizedStrings["Initial Velocity"] = "Initial Velocity";
502 localizedStrings["Initiated"] = "Initiated";
503 localizedStrings["Initiator"] = "Initiator";
504 localizedStrings["Input: "] = "Input: ";
505 localizedStrings["Inset"] = "Inset";
506 localizedStrings["Inspector Style Sheet"] = "Inspector Style Sheet";
507 localizedStrings["Instances"] = "Instances";
508 localizedStrings["Invalid"] = "Invalid";
509 localizedStrings["Invalid characters"] = "Invalid characters";
510 localizedStrings["Inverted"] = "Inverted";
511 localizedStrings["Invoke getter"] = "Invoke getter";
512 localizedStrings["Iterations"] = "Iterations";
513 localizedStrings["JSON"] = "JSON";
514 localizedStrings["JavaScript"] = "JavaScript";
515 localizedStrings["JavaScript & Events"] = "JavaScript & Events";
516 localizedStrings["JavaScript Allocations"] = "JavaScript Allocations";
517 localizedStrings["JavaScript Context"] = "JavaScript Context";
518 localizedStrings["Join"] = "Join";
519 localizedStrings["Jump to Definition"] = "Jump to Definition";
520 localizedStrings["Key"] = "Key";
521 localizedStrings["Key Path"] = "Key Path";
522 localizedStrings["Label"] = "Label";
523 localizedStrings["Latency"] = "Latency";
524 localizedStrings["Layer Count: %d"] = "Layer Count: %d";
525 localizedStrings["Layer Info"] = "Layer Info";
526 localizedStrings["Layers"] = "Layers";
527 localizedStrings["Layers:"] = "Layers:";
528 localizedStrings["Layout"] = "Layout";
529 localizedStrings["Layout & Rendering"] = "Layout & Rendering";
530 localizedStrings["Layout Invalidated"] = "Layout Invalidated";
531 localizedStrings["Left"] = "Left";
532 localizedStrings["Letter"] = "Letter";
533 localizedStrings["Ligatures"] = "Ligatures";
534 localizedStrings["Line %d"] = "Line %d";
535 localizedStrings["Line %d:%d"] = "Line %d:%d";
536 localizedStrings["Line Number"] = "Line Number";
537 localizedStrings["Line wrapping:"] = "Line wrapping:";
538 localizedStrings["Linear Gradient"] = "Linear Gradient";
539 localizedStrings["Link property values"] = "Link property values";
540 localizedStrings["List Styles"] = "List Styles";
541 localizedStrings["Live"] = "Live";
542 localizedStrings["Live Size"] = "Live Size";
543 localizedStrings["Load \u2014 %s"] = "Load \u2014 %s";
544 localizedStrings["Load cancelled"] = "Load cancelled";
545 localizedStrings["Local File"] = "Local File";
546 localizedStrings["Local Storage"] = "Local Storage";
547 localizedStrings["Local Variables"] = "Local Variables";
548 localizedStrings["Located at %s"] = "Located at %s";
549 localizedStrings["Location"] = "Location";
550 localizedStrings["Log"] = "Log";
551 localizedStrings["Log Canvas Context"] = "Log Canvas Context";
552 localizedStrings["Log Element"] = "Log Element";
553 localizedStrings["Log Frame Text"] = "Log Frame Text";
554 localizedStrings["Log Frame Value"] = "Log Frame Value";
555 localizedStrings["Log Message"] = "Log Message";
556 localizedStrings["Log Node"] = "Log Node";
557 localizedStrings["Log Symbol"] = "Log Symbol";
558 localizedStrings["Log Value"] = "Log Value";
559 localizedStrings["Log WebSocket"] = "Log WebSocket";
560 localizedStrings["Log: "] = "Log: ";
561 localizedStrings["Logs"] = "Logs";
562 localizedStrings["Low"] = "Low";
563 localizedStrings["Lowest: %s"] = "Lowest: %s";
564 localizedStrings["MIME Type"] = "MIME Type";
565 localizedStrings["MIME Type:"] = "MIME Type:";
566 localizedStrings["Main"] = "Main";
567 localizedStrings["Main Frame"] = "Main Frame";
568 localizedStrings["Manifest URL"] = "Manifest URL";
569 localizedStrings["Margin"] = "Margin";
570 localizedStrings["Mass"] = "Mass";
571 localizedStrings["Matching"] = "Matching";
572 localizedStrings["Max"] = "Max";
573 localizedStrings["Max Comparison"] = "Max Comparison";
574 localizedStrings["Maximum"] = "Maximum";
575 localizedStrings["Maximum Size: %s"] = "Maximum Size: %s";
576 localizedStrings["Maximum maximum memory size in this recording"] = "Maximum maximum memory size in this recording";
577 localizedStrings["Media"] = "Media";
578 localizedStrings["Media Logging:"] = "Media Logging:";
579 localizedStrings["Media: "] = "Media: ";
580 localizedStrings["Medium"] = "Medium";
581 localizedStrings["Memory"] = "Memory";
582 localizedStrings["Memory Cache"] = "Memory Cache";
583 localizedStrings["Memory usage of this canvas"] = "Memory usage of this canvas";
584 localizedStrings["Memory: %s"] = "Memory: %s";
585 localizedStrings["Message"] = "Message";
586 localizedStrings["Method"] = "Method";
587 localizedStrings["Metrics"] = "Metrics";
588 localizedStrings["Microtask Dispatched"] = "Microtask Dispatched";
589 localizedStrings["Min"] = "Min";
590 localizedStrings["Missing Dependencies:%s"] = "Missing Dependencies:%s";
591 localizedStrings["Miter"] = "Miter";
592 localizedStrings["Mixed"] = "Mixed";
593 localizedStrings["Module Code"] = "Module Code";
594 localizedStrings["Multi-Entry"] = "Multi-Entry";
595 localizedStrings["Name"] = "Name";
596 localizedStrings["Network"] = "Network";
597 localizedStrings["Network Issue"] = "Network Issue";
598 localizedStrings["Network Requests"] = "Network Requests";
599 localizedStrings["Network:"] = "Network:";
600 localizedStrings["New Tab"] = "New Tab";
601 localizedStrings["No"] = "No";
602 localizedStrings["No Accessibility Information"] = "No Accessibility Information";
603 localizedStrings["No Application Cache information available"] = "No Application Cache information available";
604 localizedStrings["No Attributes"] = "No Attributes";
605 localizedStrings["No Box Model Information"] = "No Box Model Information";
606 localizedStrings["No Breakpoints"] = "No Breakpoints";
607 localizedStrings["No Canvas Selected"] = "No Canvas Selected";
608 localizedStrings["No Chart Available"] = "No Chart Available";
609 localizedStrings["No Child Layers"] = "No Child Layers";
610 localizedStrings["No Entries"] = "No Entries";
611 localizedStrings["No Event Listeners"] = "No Event Listeners";
612 localizedStrings["No Filter Results"] = "No Filter Results";
613 localizedStrings["No Layer Available"] = "No Layer Available";
614 localizedStrings["No Parameters"] = "No Parameters";
615 localizedStrings["No Preview Available"] = "No Preview Available";
616 localizedStrings["No Properties"] = "No Properties";
617 localizedStrings["No Properties \u2014 Click to Edit"] = "No Properties \u2014 Click to Edit";
618 localizedStrings["No Query Parameters"] = "No Query Parameters";
619 localizedStrings["No Recording Data"] = "No Recording Data";
620 localizedStrings["No Request Headers"] = "No Request Headers";
621 localizedStrings["No Response Headers"] = "No Response Headers";
622 localizedStrings["No Results Found"] = "No Results Found";
623 localizedStrings["No Search Results"] = "No Search Results";
624 localizedStrings["No Watch Expressions"] = "No Watch Expressions";
625 localizedStrings["No canvas contexts found"] = "No canvas contexts found";
626 localizedStrings["No matching ARIA role"] = "No matching ARIA role";
627 localizedStrings["No preview available"] = "No preview available";
628 localizedStrings["No request cookies."] = "No request cookies.";
629 localizedStrings["No request headers"] = "No request headers";
630 localizedStrings["No request, served from the disk cache."] = "No request, served from the disk cache.";
631 localizedStrings["No request, served from the memory cache."] = "No request, served from the memory cache.";
632 localizedStrings["No response cookies."] = "No response cookies.";
633 localizedStrings["No response headers"] = "No response headers";
634 localizedStrings["Node"] = "Node";
635 localizedStrings["Node Removed"] = "Node Removed";
636 localizedStrings["Nodes"] = "Nodes";
637 localizedStrings["None"] = "None";
638 localizedStrings["Not found"] = "Not found";
639 localizedStrings["Number"] = "Number";
640 localizedStrings["Numeric"] = "Numeric";
641 localizedStrings["Object Graph"] = "Object Graph";
642 localizedStrings["Object Store"] = "Object Store";
643 localizedStrings["Off"] = "Off";
644 localizedStrings["Offset"] = "Offset";
645 localizedStrings["Once"] = "Once";
646 localizedStrings["Online"] = "Online";
647 localizedStrings["Only show resources with issues"] = "Only show resources with issues";
648 localizedStrings["Only show visual actions"] = "Only show visual actions";
649 localizedStrings["Opacity"] = "Opacity";
650 localizedStrings["Open"] = "Open";
651 localizedStrings["Open Settings"] = "Open Settings";
652 localizedStrings["Open in New Tab"] = "Open in New Tab";
653 localizedStrings["Option-click to show all units"] = "Option-click to show all units";
654 localizedStrings["Option-click to show all values"] = "Option-click to show all values";
655 localizedStrings["Option-click to show source"] = "Option-click to show source";
656 localizedStrings["Options"] = "Options";
657 localizedStrings["Order"] = "Order";
658 localizedStrings["Origin"] = "Origin";
659 localizedStrings["Original"] = "Original";
660 localizedStrings["Original formatting"] = "Original formatting";
661 localizedStrings["Originally %s"] = "Originally %s";
662 localizedStrings["Other"] = "Other";
663 localizedStrings["Other Issue"] = "Other Issue";
664 localizedStrings["Outgoing message"] = "Outgoing message";
665 localizedStrings["Outline"] = "Outline";
666 localizedStrings["Output: "] = "Output: ";
667 localizedStrings["Outset"] = "Outset";
668 localizedStrings["Over 1 ms"] = "Over 1 ms";
669 localizedStrings["Over 15 ms"] = "Over 15 ms";
670 localizedStrings["Overflow"] = "Overflow";
671 localizedStrings["Overview"] = "Overview";
672 localizedStrings["Owns"] = "Owns";
673 localizedStrings["Padding"] = "Padding";
674 localizedStrings["Page"] = "Page";
675 localizedStrings["Page Issue"] = "Page Issue";
676 localizedStrings["Page navigated at %s"] = "Page navigated at %s";
677 localizedStrings["Page reloaded at %s"] = "Page reloaded at %s";
678 localizedStrings["Paint"] = "Paint";
679 localizedStrings["Paints"] = "Paints";
680 localizedStrings["Parent"] = "Parent";
681 localizedStrings["Partial Garbage Collection"] = "Partial Garbage Collection";
682 localizedStrings["Passive"] = "Passive";
683 localizedStrings["Path"] = "Path";
684 localizedStrings["Pause Reason"] = "Pause Reason";
685 localizedStrings["Pause script execution (%s or %s)"] = "Pause script execution (%s or %s)";
686 localizedStrings["Ping"] = "Ping";
687 localizedStrings["Ping Frame"] = "Ping Frame";
688 localizedStrings["Pings"] = "Pings";
689 localizedStrings["Play Sound"] = "Play Sound";
690 localizedStrings["Polite"] = "Polite";
691 localizedStrings["Pong Frame"] = "Pong Frame";
692 localizedStrings["Port"] = "Port";
693 localizedStrings["Position"] = "Position";
694 localizedStrings["Position X"] = "Position X";
695 localizedStrings["Position Y"] = "Position Y";
696 localizedStrings["Prefer indent using:"] = "Prefer indent using:";
697 localizedStrings["Pressed"] = "Pressed";
698 localizedStrings["Pretty print"] = "Pretty print";
699 localizedStrings["Preview"] = "Preview";
700 localizedStrings["Primary Key"] = "Primary Key";
701 localizedStrings["Primary Key \u2014 %s"] = "Primary Key \u2014 %s";
702 localizedStrings["Priority"] = "Priority";
703 localizedStrings["Probe Expression"] = "Probe Expression";
704 localizedStrings["Probe Sample Recorded"] = "Probe Sample Recorded";
705 localizedStrings["Probes"] = "Probes";
706 localizedStrings["Processing Instruction"] = "Processing Instruction";
707 localizedStrings["Program %d"] = "Program %d";
708 localizedStrings["Properties"] = "Properties";
709 localizedStrings["Property"] = "Property";
710 localizedStrings["Protocol"] = "Protocol";
711 localizedStrings["Query Parameters"] = "Query Parameters";
712 localizedStrings["Query String"] = "Query String";
713 localizedStrings["Query returned no results."] = "Query returned no results.";
714 localizedStrings["Radial Gradient"] = "Radial Gradient";
715 localizedStrings["Radius"] = "Radius";
716 localizedStrings["Radius X"] = "Radius X";
717 localizedStrings["Radius Y"] = "Radius Y";
718 localizedStrings["Range Issue"] = "Range Issue";
719 localizedStrings["Readonly"] = "Readonly";
720 localizedStrings["Reasons for compositing:"] = "Reasons for compositing:";
721 localizedStrings["Recently Closed Tabs"] = "Recently Closed Tabs";
722 localizedStrings["Recording"] = "Recording";
723 localizedStrings["Recording %d"] = "Recording %d";
724 localizedStrings["Recording Timeline Data"] = "Recording Timeline Data";
725 localizedStrings["Recording error: %s"] = "Recording error: %s";
726 localizedStrings["Reference Issue"] = "Reference Issue";
727 localizedStrings["Reflection"] = "Reflection";
728 localizedStrings["Refresh"] = "Refresh";
729 localizedStrings["Refresh all"] = "Refresh all";
730 localizedStrings["Refresh watch expressions"] = "Refresh watch expressions";
731 localizedStrings["Region announced in its entirety."] = "Region announced in its entirety.";
732 localizedStrings["Regular Expression"] = "Regular Expression";
733 localizedStrings["Reload Web Inspector"] = "Reload Web Inspector";
734 localizedStrings["Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)"] = "Reload page (%s)\nReload page ignoring cache (%s)";
735 localizedStrings["Removals"] = "Removals";
736 localizedStrings["Remove Watch Expression"] = "Remove Watch Expression";
737 localizedStrings["Remove link"] = "Remove link";
738 localizedStrings["Remove probe"] = "Remove probe";
739 localizedStrings["Remove selected item"] = "Remove selected item";
740 localizedStrings["Remove this breakpoint action"] = "Remove this breakpoint action";
741 localizedStrings["Removed descendant "] = "Removed descendant ";
742 localizedStrings["Rendering Frames"] = "Rendering Frames";
743 localizedStrings["Repeat"] = "Repeat";
744 localizedStrings["Repeating Linear Gradient"] = "Repeating Linear Gradient";
745 localizedStrings["Repeating Radial Gradient"] = "Repeating Radial Gradient";
746 localizedStrings["Request"] = "Request";
747 localizedStrings["Request & Response"] = "Request & Response";
748 localizedStrings["Request Cookies"] = "Request Cookies";
749 localizedStrings["Request Data"] = "Request Data";
750 localizedStrings["Request Headers"] = "Request Headers";
751 localizedStrings["Requesting: %s"] = "Requesting: %s";
752 localizedStrings["Required"] = "Required";
753 localizedStrings["Reset"] = "Reset";
754 localizedStrings["Resource"] = "Resource";
755 localizedStrings["Resource Size"] = "Resource Size";
756 localizedStrings["Resource Type"] = "Resource Type";
757 localizedStrings["Resource does not have timing data"] = "Resource does not have timing data";
758 localizedStrings["Resource failed to load."] = "Resource failed to load.";
759 localizedStrings["Resource has no content"] = "Resource has no content";
760 localizedStrings["Resource has no timing data"] = "Resource has no timing data";
761 localizedStrings["Resource was loaded with the “data“ scheme."] = "Resource was loaded with the “data“ scheme.";
762 localizedStrings["Resource was served from the cache."] = "Resource was served from the cache.";
763 localizedStrings["Resources"] = "Resources";
764 localizedStrings["Response"] = "Response";
765 localizedStrings["Response Cookies"] = "Response Cookies";
766 localizedStrings["Response Headers"] = "Response Headers";
767 localizedStrings["Restart (%s)"] = "Restart (%s)";
768 localizedStrings["Restart animation"] = "Restart animation";
769 localizedStrings["Resume Thread"] = "Resume Thread";
770 localizedStrings["Retained Size"] = "Retained Size";
771 localizedStrings["Return type for anonymous function"] = "Return type for anonymous function";
772 localizedStrings["Return type for function: %s"] = "Return type for function: %s";
773 localizedStrings["Reveal Breakpoint"] = "Reveal Breakpoint";
774 localizedStrings["Reveal in DOM Tree"] = "Reveal in DOM Tree";
775 localizedStrings["Reveal in Debugger Tab"] = "Reveal in Debugger Tab";
776 localizedStrings["Reveal in Original Resource"] = "Reveal in Original Resource";
777 localizedStrings["Reveal in Resources Tab"] = "Reveal in Resources Tab";
778 localizedStrings["Right"] = "Right";
779 localizedStrings["Role"] = "Role";
780 localizedStrings["Rule"] = "Rule";
781 localizedStrings["Samples"] = "Samples";
782 localizedStrings["Save File"] = "Save File";
783 localizedStrings["Save Selected"] = "Save Selected";
784 localizedStrings["Save configuration"] = "Save configuration";
785 localizedStrings["Scheduled"] = "Scheduled";
786 localizedStrings["Scheme"] = "Scheme";
787 localizedStrings["Scope"] = "Scope";
788 localizedStrings["Scope Chain"] = "Scope Chain";
789 localizedStrings["Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s"] = "Screen Shot %s-%s-%s at %s.%s.%s";
790 localizedStrings["Script"] = "Script";
791 localizedStrings["Script Element %d"] = "Script Element %d";
792 localizedStrings["Script Evaluated"] = "Script Evaluated";
793 localizedStrings["Scripts"] = "Scripts";
794 localizedStrings["Scroll Into View"] = "Scroll Into View";
795 localizedStrings["Search"] = "Search";
796 localizedStrings["Search Again"] = "Search Again";
797 localizedStrings["Search Resource Content"] = "Search Resource Content";
798 localizedStrings["Secure"] = "Secure";
799 localizedStrings["Security Issue"] = "Security Issue";
800 localizedStrings["Security Origin"] = "Security Origin";
801 localizedStrings["Select %s Rule"] = "Select %s Rule";
802 localizedStrings["Select baseline snapshot"] = "Select baseline snapshot";
803 localizedStrings["Select comparison snapshot"] = "Select comparison snapshot";
804 localizedStrings["Select text on first click"] = "Select text on first click";
805 localizedStrings["Selected"] = "Selected";
806 localizedStrings["Selected Canvas Context"] = "Selected Canvas Context";
807 localizedStrings["Selected Element"] = "Selected Element";
808 localizedStrings["Selected Frame"] = "Selected Frame";
809 localizedStrings["Selected Item"] = "Selected Item";
810 localizedStrings["Selected Items"] = "Selected Items";
811 localizedStrings["Selected Node"] = "Selected Node";
812 localizedStrings["Selected Symbol"] = "Selected Symbol";
813 localizedStrings["Selected Value"] = "Selected Value";
814 localizedStrings["Selected WebSocket"] = "Selected WebSocket";
815 localizedStrings["Self"] = "Self";
816 localizedStrings["Self Size"] = "Self Size";
817 localizedStrings["Self Time"] = "Self Time";
818 localizedStrings["Semantic Issue"] = "Semantic Issue";
819 localizedStrings["Session"] = "Session";
820 localizedStrings["Session Storage"] = "Session Storage";
821 localizedStrings["Set to Automatically Continue"] = "Set to Automatically Continue";
822 localizedStrings["Setter"] = "Setter";
823 localizedStrings["Settings"] = "Settings";
824 localizedStrings["Shader"] = "Shader";
825 localizedStrings["Shader Programs"] = "Shader Programs";
826 localizedStrings["Shadow"] = "Shadow";
827 localizedStrings["Shadow Content"] = "Shadow Content";
828 localizedStrings["Shadow Content (%s)"] = "Shadow Content (%s)";
829 localizedStrings["Shared Focus"] = "Shared Focus";
830 localizedStrings["Shortest property path to %s"] = "Shortest property path to %s";
831 localizedStrings["Show %d More"] = "Show %d More";
832 localizedStrings["Show All"] = "Show All";
833 localizedStrings["Show All Nodes (%d More)"] = "Show All Nodes (%d More)";
834 localizedStrings["Show Console"] = "Show Console";
835 localizedStrings["Show Console tab"] = "Show Console tab";
836 localizedStrings["Show Grid"] = "Show Grid";
837 localizedStrings["Show Path"] = "Show Path";
838 localizedStrings["Show Remaining (%d)"] = "Show Remaining (%d)";
839 localizedStrings["Show Scope Chain on pause"] = "Show Scope Chain on pause";
840 localizedStrings["Show Source"] = "Show Source";
841 localizedStrings["Show all actions"] = "Show all actions";
842 localizedStrings["Show all resources"] = "Show all resources";
843 localizedStrings["Show compositing borders"] = "Show compositing borders";
844 localizedStrings["Show errors logged to the Console"] = "Show errors logged to the Console";
845 localizedStrings["Show inline warnings"] = "Show inline warnings";
846 localizedStrings["Show messages logged to the Console"] = "Show messages logged to the Console";
847 localizedStrings["Show network information"] = "Show network information";
848 localizedStrings["Show page load timing"] = "Show page load timing";
849 localizedStrings["Show page resources"] = "Show page resources";
850 localizedStrings["Show shadow DOM nodes"] = "Show shadow DOM nodes";
851 localizedStrings["Show the details sidebar (%s)"] = "Show the details sidebar (%s)";
852 localizedStrings["Show the navigation sidebar (%s)"] = "Show the navigation sidebar (%s)";
853 localizedStrings["Show transparency grid"] = "Show transparency grid";
854 localizedStrings["Show type information"] = "Show type information";
855 localizedStrings["Show warnings logged to the Console"] = "Show warnings logged to the Console";
856 localizedStrings["Show:"] = "Show:";
857 localizedStrings["Shrink"] = "Shrink";
858 localizedStrings["Size"] = "Size";
859 localizedStrings["Size of current object plus all objects it keeps alive"] = "Size of current object plus all objects it keeps alive";
860 localizedStrings["Sizing"] = "Sizing";
861 localizedStrings["Slice"] = "Slice";
862 localizedStrings["Snapshot %d"] = "Snapshot %d";
863 localizedStrings["Snapshot %d \u2014 %s"] = "Snapshot %d \u2014 %s";
864 localizedStrings["Snapshot Comparison (%d and %d)"] = "Snapshot Comparison (%d and %d)";
865 localizedStrings["Snapshot List"] = "Snapshot List";
866 localizedStrings["Socket"] = "Socket";
867 localizedStrings["Sockets"] = "Sockets";
868 localizedStrings["Sort Ascending"] = "Sort Ascending";
869 localizedStrings["Sort Descending"] = "Sort Descending";
870 localizedStrings["Source"] = "Source";
871 localizedStrings["Sources"] = "Sources";
872 localizedStrings["Space"] = "Space";
873 localizedStrings["Spaces"] = "Spaces";
874 localizedStrings["Spacing"] = "Spacing";
875 localizedStrings["Specificity: (%d, %d, %d)"] = "Specificity: (%d, %d, %d)";
876 localizedStrings["Specificity: No value for selected element"] = "Specificity: No value for selected element";
877 localizedStrings["Spelling"] = "Spelling";
878 localizedStrings["Spread"] = "Spread";
879 localizedStrings["Spreadsheet Style Editor"] = "Spreadsheet Style Editor";
880 localizedStrings["Spring"] = "Spring";
881 localizedStrings["Stalled"] = "Stalled";
882 localizedStrings["Start Time"] = "Start Time";
883 localizedStrings["Start element selection (%s)"] = "Start element selection (%s)";
884 localizedStrings["Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)"] = "Start recording (%s)\nCreate new recording (%s)";
885 localizedStrings["Start recording canvas actions. Shift-click to record a single frame."] = "Start recording canvas actions. Shift-click to record a single frame.";
886 localizedStrings["State"] = "State";
887 localizedStrings["Status"] = "Status";
888 localizedStrings["Step"] = "Step";
889 localizedStrings["Step into (%s or %s)"] = "Step into (%s or %s)";
890 localizedStrings["Step out (%s or %s)"] = "Step out (%s or %s)";
891 localizedStrings["Step over (%s or %s)"] = "Step over (%s or %s)";
892 localizedStrings["Stiffness"] = "Stiffness";
893 localizedStrings["Stop Recording"] = "Stop Recording";
894 localizedStrings["Stop element selection (%s)"] = "Stop element selection (%s)";
895 localizedStrings["Stop recording"] = "Stop recording";
896 localizedStrings["Stop recording (%s)"] = "Stop recording (%s)";
897 localizedStrings["Stop recording canvas actions"] = "Stop recording canvas actions";
898 localizedStrings["Storage"] = "Storage";
899 localizedStrings["Stroke"] = "Stroke";
900 localizedStrings["Style"] = "Style";
901 localizedStrings["Style Attribute"] = "Style Attribute";
902 localizedStrings["Style Rules"] = "Style Rules";
903 localizedStrings["Style rule"] = "Style rule";
904 localizedStrings["Styles"] = "Styles";
905 localizedStrings["Styles Editing:"] = "Styles Editing:";
906 localizedStrings["Styles Invalidated"] = "Styles Invalidated";
907 localizedStrings["Styles Panel:"] = "Styles Panel:";
908 localizedStrings["Styles Recalculated"] = "Styles Recalculated";
909 localizedStrings["Styles \u2014 Computed"] = "Styles \u2014 Computed";
910 localizedStrings["Styles \u2014 Rules"] = "Styles \u2014 Rules";
911 localizedStrings["Styles \u2014 Visual"] = "Styles \u2014 Visual";
912 localizedStrings["Stylesheet"] = "Stylesheet";
913 localizedStrings["Stylesheets"] = "Stylesheets";
914 localizedStrings["Subtree Modified"] = "Subtree Modified";
915 localizedStrings["Summary"] = "Summary";
916 localizedStrings["TCP"] = "TCP";
917 localizedStrings["Tab width:"] = "Tab width:";
918 localizedStrings["Tabs"] = "Tabs";
919 localizedStrings["Take snapshot"] = "Take snapshot";
920 localizedStrings["Template Content"] = "Template Content";
921 localizedStrings["Text"] = "Text";
922 localizedStrings["Text Frame"] = "Text Frame";
923 localizedStrings["Text Node"] = "Text Node";
924 localizedStrings["The page's content has changed"] = "The page's content has changed";
925 localizedStrings["The selector “%s” is invalid.\nClick to revert to the previous selector."] = "The selector “%s” is invalid.\nClick to revert to the previous selector.";
926 localizedStrings["The value “%s” is not supported for this property."] = "The value “%s” is not supported for this property.";
927 localizedStrings["The value “%s” is not supported for this property.\nClick to delete and open autocomplete."] = "The value “%s” is not supported for this property.\nClick to delete and open autocomplete.";
928 localizedStrings["The value “%s” needs units.\nClick to add “px” to the value."] = "The value “%s” needs units.\nClick to add “px” to the value.";
929 localizedStrings["The variable “%s” does not exist.\nClick to delete and open autocomplete."] = "The variable “%s” does not exist.\nClick to delete and open autocomplete.";
930 localizedStrings["The “%s”\ntable is empty."] = "The “%s”\ntable is empty.";
931 localizedStrings["The “webkit” prefix is needed for this property.\nClick to insert a duplicate with the prefix."] = "The “webkit” prefix is needed for this property.\nClick to insert a duplicate with the prefix.";
932 localizedStrings["The “webkit” prefix is not necessary.\nClick to insert a duplicate without the prefix."] = "The “webkit” prefix is not necessary.\nClick to insert a duplicate without the prefix.";
933 localizedStrings["This Element"] = "This Element";
934 localizedStrings["This action causes no visual change"] = "This action causes no visual change";
935 localizedStrings["This object is a root"] = "This object is a root";
936 localizedStrings["This object is referenced by internal objects"] = "This object is referenced by internal objects";
937 localizedStrings["This property needs a value.\nClick to open autocomplete."] = "This property needs a value.\nClick to open autocomplete.";
938 localizedStrings["This text resource could benefit from compression"] = "This text resource could benefit from compression";
939 localizedStrings["Time"] = "Time";
940 localizedStrings["Timeline"] = "Timeline";
941 localizedStrings["Timeline Recording %d"] = "Timeline Recording %d";
942 localizedStrings["Timelines"] = "Timelines";
943 localizedStrings["Timer %d Fired"] = "Timer %d Fired";
944 localizedStrings["Timer %d Installed"] = "Timer %d Installed";
945 localizedStrings["Timer %d Removed"] = "Timer %d Removed";
946 localizedStrings["Timer Fired"] = "Timer Fired";
947 localizedStrings["Timer Installed"] = "Timer Installed";
948 localizedStrings["Timer Removed"] = "Timer Removed";
949 localizedStrings["Timestamp \u2014 %s"] = "Timestamp \u2014 %s";
950 localizedStrings["Timing"] = "Timing";
951 localizedStrings["Toggle Classes"] = "Toggle Classes";
952 localizedStrings["Top"] = "Top";
953 localizedStrings["Top Functions"] = "Top Functions";
954 localizedStrings["Total"] = "Total";
955 localizedStrings["Total Time"] = "Total Time";
956 localizedStrings["Total memory size at the end of the selected time range"] = "Total memory size at the end of the selected time range";
957 localizedStrings["Total time"] = "Total time";
958 localizedStrings["Trace"] = "Trace";
959 localizedStrings["Trace: %s"] = "Trace: %s";
960 localizedStrings["Transfer Size"] = "Transfer Size";
961 localizedStrings["Transferred"] = "Transferred";
962 localizedStrings["Transform"] = "Transform";
963 localizedStrings["Transition"] = "Transition";
964 localizedStrings["Triggered Breakpoint"] = "Triggered Breakpoint";
965 localizedStrings["Triggered XHR Breakpoint"] = "Triggered XHR Breakpoint";
966 localizedStrings["True"] = "True";
967 localizedStrings["Type"] = "Type";
968 localizedStrings["Type Issue"] = "Type Issue";
969 localizedStrings["Type information for variable: %s"] = "Type information for variable: %s";
970 localizedStrings["URL"] = "URL";
971 localizedStrings["Unable to determine path to property from root"] = "Unable to determine path to property from root";
972 localizedStrings["Unable to parse as JSON: %s"] = "Unable to parse as JSON: %s";
973 localizedStrings["Uncaught Exceptions"] = "Uncaught Exceptions";
974 localizedStrings["Unchanged"] = "Unchanged";
975 localizedStrings["Uncomment All Properties"] = "Uncomment All Properties";
976 localizedStrings["Uncomment rule"] = "Uncomment rule";
977 localizedStrings["Undefined custom element"] = "Undefined custom element";
978 localizedStrings["Unique"] = "Unique";
979 localizedStrings["Unknown error"] = "Unknown error";
980 localizedStrings["Unknown node"] = "Unknown node";
981 localizedStrings["Unsupported property “%s”"] = "Unsupported property “%s”";
982 localizedStrings["Untitled"] = "Untitled";
983 localizedStrings["Use Default Media Styles"] = "Use Default Media Styles";
984 localizedStrings["Use the resource cache when loading resources"] = "Use the resource cache when loading resources";
985 localizedStrings["User Agent"] = "User Agent";
986 localizedStrings["User Agent Stylesheet"] = "User Agent Stylesheet";
987 localizedStrings["User Stylesheet"] = "User Stylesheet";
988 localizedStrings["Using Keyword Value"] = "Using Keyword Value";
989 localizedStrings["Using previous selector “%s”"] = "Using previous selector “%s”";
990 localizedStrings["Value"] = "Value";
991 localizedStrings["Variables"] = "Variables";
992 localizedStrings["Variants"] = "Variants";
993 localizedStrings["Version"] = "Version";
994 localizedStrings["Vertex"] = "Vertex";
995 localizedStrings["Vertex Shader"] = "Vertex Shader";
996 localizedStrings["Vertical"] = "Vertical";
997 localizedStrings["View Recordings... (%d)"] = "View Recordings... (%d)";
998 localizedStrings["View variable value"] = "View variable value";
999 localizedStrings["Visibility"] = "Visibility";
1000 localizedStrings["Visible"] = "Visible";
1001 localizedStrings["Waiting"] = "Waiting";
1002 localizedStrings["Warning"] = "Warning";
1003 localizedStrings["Warning: "] = "Warning: ";
1004 localizedStrings["Warnings"] = "Warnings";
1005 localizedStrings["Watch Expressions"] = "Watch Expressions";
1006 localizedStrings["Waterfall"] = "Waterfall";
1007 localizedStrings["Web Inspector"] = "Web Inspector";
1008 localizedStrings["WebRTC"] = "WebRTC";
1009 localizedStrings["WebRTC Logging:"] = "WebRTC Logging:";
1010 localizedStrings["WebSocket Connection Established"] = "WebSocket Connection Established";
1011 localizedStrings["Weight"] = "Weight";
1012 localizedStrings["Whitespace"] = "Whitespace";
1013 localizedStrings["Whitespace characters"] = "Whitespace characters";
1014 localizedStrings["Width"] = "Width";
1015 localizedStrings["With Object Properties"] = "With Object Properties";
1016 localizedStrings["Word"] = "Word";
1017 localizedStrings["Worker \u2014 %s"] = "Worker \u2014 %s";
1018 localizedStrings["Working Copy"] = "Working Copy";
1019 localizedStrings["Wrap"] = "Wrap";
1020 localizedStrings["Wrap lines to editor width"] = "Wrap lines to editor width";
1021 localizedStrings["X"] = "X";
1022 localizedStrings["X1"] = "X1";
1023 localizedStrings["X2"] = "X2";
1024 localizedStrings["XHR"] = "XHR";
1025 localizedStrings["XHR Breakpoints"] = "XHR Breakpoints";
1026 localizedStrings["XHRs"] = "XHRs";
1027 localizedStrings["Y"] = "Y";
1028 localizedStrings["Y1"] = "Y1";
1029 localizedStrings["Y2"] = "Y2";
1030 localizedStrings["Yes"] = "Yes";
1031 localizedStrings["Z-Index"] = "Z-Index";
1032 localizedStrings["Zoom:"] = "Zoom:";
1033 localizedStrings["computed"] = "computed";
1034 localizedStrings["default"] = "default";
1035 localizedStrings["for changes to take effect"] = "for changes to take effect";
1036 localizedStrings["key"] = "key";
1037 localizedStrings["line "] = "line ";
1038 localizedStrings["originally %s"] = "originally %s";
1039 localizedStrings["popup"] = "popup";
1040 localizedStrings["popup, toggle"] = "popup, toggle";
1041 localizedStrings["spaces"] = "spaces";
1042 localizedStrings["time before stopping"] = "time before stopping";
1043 localizedStrings["times before stopping"] = "times before stopping";
1044 localizedStrings["toggle"] = "toggle";
1045 localizedStrings["unsupported version."] = "unsupported version.";
1046 localizedStrings["value"] = "value";
1047 localizedStrings["“%s” Profile Recorded"] = "“%s” Profile Recorded";
1048 localizedStrings["“%s” is invalid."] = "“%s” is invalid.";
1049 localizedStrings["“%s” threw an error."] = "“%s” threw an error.";