Reviewed by Maciej.
[WebKit-https.git] / LayoutTests / fast / encoding / floraexpress-ru.html
1 <input type=hidden name=test value=''><input type=hidden name=test1 value=''><input type=hidden name=test value=''><input type=hidden name=test1 value=''>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Floraexpress - çàêàç è äîñòàâêà öâåòîâ ïî Ìèðó, ìåæäóíàðîäíàÿ äîñòàâêà öâåòîâ, çàêàç è äîñòàâêà áóêåòîâ</title>
5 <title>Çàêàç öâåòîâ è äîñòàâêà áóêåòîâ öâåòîâ ïî âñåìó ìèðó - Floraexpress - ìåæäóíàðîäíàÿ äîñòàâêà öâåòîâ</title>
6
7 <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
8 </head>
9 <body bgcolor=#F5F5EF text="#313131" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
10 </head>
11 <body>
12
13 <p>Test a particular example of broken markup that was making us ignore a charset declaration.</p>
14 <script>
15   if (window.layoutTestController)
16     layoutTestController.dumpAsText();
17
18   var charset = document.characterSet;
19   if (!charset)
20     charset = document.charset;
21   if (!charset)
22     charset = document.inputEncoding;
23   document.write("Encoding: " + charset + " (should be windows-1251)");
24 </script>
25 </body>
26 </html>