Assertion failed in JSC::createError
[WebKit-https.git] / LayoutTests / fast / canvas / webmetal / webmetal-runtime-flag.html
1 <script>
2
3 if (window.testRunner)
4     window.testRunner.dumpAsText();
5
6 function getContext(name) {
7     var c = document.createElement("canvas");
8     return c.getContext(name);
9 }
10
11 function run() {
12     var output;
13
14     output = document.getElementById("output1");
15
16     if (!window.testRunner) {
17         output.textContent = "This test only runs inside DRT/WKTR.";
18         return;
19     }
20
21     window.internals.settings.setWebMetalEnabled(true);
22     var ctx = getContext("webmetal");
23     if (ctx)
24         output.textContent = "PASS: WebMetal was available when enabled.";
25     else
26         output.textContent = "FAIL: WebMetal was not available when enabled.";
27
28     output = document.getElementById("output2");
29
30     window.internals.settings.setWebMetalEnabled(false);
31     var ctx = getContext("webmetal");
32     if (ctx)
33         output.textContent = "FAIL: WebMetal was available when disabled.";
34     else
35         output.textContent = "PASS: WebMetal was not available when disabled.";
36 }
37
38 window.addEventListener("load", run, false);
39
40 </script>
41 <div id="output1"></div>
42 <div id="output2"></div>